APOCALIPSIS 4

1Itzun bantz yi nsken wi't a'lchij yi xtxolbila'se'j swetz, nintzun ben wilol yi jakij yi puertil tcya'j. Nin ben wital junt tir yi wi' yi jun yi nsken cyen jilon swetz. Chin wi' nin i' tan yol, chi wi' jun chun. Itzun saj tlol swetz: “Cajen tzaj tzone'j, nin tzinchaje' tzatz yi mbi xomtzaj yil tz'icy' yi e'chk takle'na'tz yi mawil.” Ite'n nin tkuja'tz innachone'n te yi at porer yi Espíritu Sant swe'j. 2Ej nin wil jun balaj c'olchbil, chi tane'n c'olchbil jun wi'tz ajcaw. 3Ej nin yi jun yi c'olchij tibaj, ni'cu'n yubil wankil chi tane'n yubil yi jun jilwutz balaj c'ub yi na bi'aj jaspe, tu yi c'ub yi na bi'aj cornalina. Ej nin wil solte'j yi jun c'olchbila'tz yi at jun arco iris, yi wi'nin litz'une'n chi litz'unil yi jun jilwutz c'ub yi na bi'aj esmeralda. 4Ej nin solte'j len mu'ẍ yi jun c'olchbila'tz wil junak cyajt c'olchbil, kale c'olẍche't junak cyaj wi' banl wi' yi sak cu'n be'ch cyetz. Ate'n jujun coron chiwi' yi oro cu'n. 5Nin ben wilol te yi jun balaj c'olchbila'tz yi wi'nin tele'n tzaj e'chk xlitz', nin wi'nin jincane'n chi na jincan k'ancyok. Ej nin swutz, at juk txekbil yi na tzan k'a'kl, ya'stzun yi juk espíritu Ryos. 6Ncha'tz wil jun ama'l swutz yi c'olchbila'tz yi i cunin mar tane'n yi pi'l cuntu'. Ni'cu'n tu spej, yi ba'n na icy' kawutz tul. Ej nin xlajak yi jun c'olchbila'tz wil cyaj ẍchakum Ryos, yi ala' len bak' chiwutz at te chiwankil. At ẍchiwutz nin at wutz chicoc. 7Jun scyeri yi e' ẍchakum Ryosa'tz i cunin balum. Nin junt i cunin jun mam tor. Ej nin junt ni'cu'n wutz tu wutz wunak, ma yi cyaje'n, i cunin jun chin q'uilq'uitx yi elnak tu li't yi xicy'. 8Yi cyaj ẍchakum Ryosa'tz, at len wukak chixicy'. Nin wutzaj cuntunin te'jak chiwankil, ncha'tz te'jak chixicy'. Sk'ejl tu lak'bal quinin na chitane' tan tak'le'n k'ej Ryos, nin je chiyole'j: “Santo, santo, santo, Kajcaw, chin cham nin ilu' teru'. Iẍnin atu'-tz sajle'n, nin sbne' opon tunintz.” 9Ej nin yi jun yi c'olchij tib yi jun c'olchbila'tz, i'tz Ryos, yi jun yi qui'c quimbil, tetz ben k'ej ben sak. 10Ej nin cyakil nin tir yi na cho'c yi cyaj chakuma'tz tan tak'le'n k'ej Ryos, nin tan tak'le'n chik'ajsbil tetz nin tan tyoẍi'n tetz, ncha'tz yi junak cyaj wi' banl wi', nin na chimeje' cu'n tan tak'le'n k'ej nin tan c'u'laje'n Kataj Ryos. Nin na chicy'ajlen chicoron, nin na cyak' cu'n swutz yi c'olchbil Kajcaw. Nin je tzun chiyole'j yi na cyal: 11“Kajcaw, ilu' kaRyosil. Chin tz'aknak cunin ilu' teru' Ta'. Chin cham nin teru' Ta'. Cha'stzun te na katzan tan tak'le'n kak'ajsbil teru'. At poreru' tan cawu'n. Cha'stzun te na katzan tan tak'le'n k'eju' Ta'. Na ilu' bnol tetz cyakil yi e'chk takle'n yi at. Nin ilu' xicyol tetz cyakil, Ja bnix cyakil tan tu' yi banl talma'u', nin tan tu' yi ya'tz tajbilu',” che'ch yi junak cyaj wi' banl wi'a'tz.

will be added

X\