APOCALIPSIS 3

1“I bin jalu' tz'ib nin yi junt xtxolbile'j tetz yi inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Sardis: Je yi xtxolbile'j yi na waj yil tzatz'ib nin: ‘Yi yole'j i'tz yol yi jun yi cy'a'n yi juk Espíritu tetz Ryos ta'n, tuml yi juk tx'uml: Yi in wetz na wil cyakil yi na ibanwok. Ej nin ncha'tz na wil yi quimnak quix tane'n. Wech na na a'lchij yi chumbalaj nin axwok. 2Poro elk watl itajtza'kl. Quiwswok itib te mu'ẍ tal ibalajil yi at, yi mu'ẍ tal ibalajil yi txant tan tele'n c'u'l. Or tzitilwok na na wil yi qui na yub yi e'chk takle'n yi na ibanwok, na qui na iban tane'n yi tajbil Ryos. 3Ulk bin tx'akx tic'u'l yi chusu'n yi itbitnak. Quiwit bin te yi na itocsaj. Tx'ixpe'nwok yi itajtza'kl. Na ko qui', nopontz tan icawse'n. Qui tz'icy' tzitetz yil nopon, na nopontz chi na opon jun alk'om yi qui'c stziblal. 4Poro ilenin at cobox tzixo'l yi cya'l cunin na chisuk' wit quib tan banle'n jun e'chk takle'n cachi'. Yi e'a'tz, ya'stzun yi e' yi kaben tan xo'n scyuch'. Nin chin stum nin sbne' yi be'ch cyetz, na chumbalaj nin e'. 5Cyakil yi e' yil chixcye' te kacontr tz'ocopon jun be'ch cyetz yi chin skoj nin. Ej nin kol chixcye' te kacontr quil tzintzajsaj yi chibi' tul yi planiy, kale tz'ibane't chibi' yi e' yi ẍchicambok te yi itz'ajbil yi qui nin bajsbe'n tetz. Ej nin kol chixcye' te kacontr swale' tetz Intaj nin swale' scyetz yi e' ángel, yi jun cu'n e' wetz yi e'a'tz. 6Ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum te yi xtxolbile'j tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent.’ 7“I bin jalu' tz'ib nin yi jun xtxolbile'j tetz yi inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Filadelfia. Je wajbile'j: ‘Yi yole'j i'tz yol yi jun yi chin xan nin, nin yi bintzi na jilon, yi jun yi at ca'wl tk'ab chi banak Luwiy tentz, yi jun aj lawe' yi ko na taj sjop puert, cya'l xcye' tan jakle'n. Ej nin ko na taj sjak, cya'l xcye' tan jople'n: 8Na wil cyakil yi na ibanwok. Ej nin na el intxum tetz yi axwok quiw mu'ẍ tal. Cha'stzun te ¡bitwok tzaj yi xtxolbile'j! Jakij jun puert tziwutz, nin cya'l nin jun xcye' tan jople'n. Nk'e'tz chin quiw nin axwok poro ja cxomwok te inchusu'n, nin quinin cxtx'ixwijwok tan talche'n yi xomquixwok swe'j. 9I bin jalu' at jun cmon tetz Bayba'n yi na cyal: Yi o' ketz, o' yi mero judiy, poro qui', wicyak' tu', na e' tajlal yi cmon Bayba'n. ¡Bitwok tzaj! Chincawunk nin scye'j tan chimejewe'n cu'n tziwutz bantz tele'n chitxum tetz yi na chimpek' tzite'j. 10Ma jalu' tan tu' yi xomquixwok te inca'wl, nin muq'uij q'uixc'uj ita'n, xincole'wok tk'ab yi jun chin q'uixc'uj yi at tulbil squibaj cyakil wunak yi najlche' bene'n tzi'n wi munt. Tz'ul jun chin q'uixc'uja'tz wa'n tan chipile'n kol chitx'ixpuj yi cyajtza'kl nka qui'. 11¡Bitwok tzaj! Txant tan wule'n junt tir. Quil tzitzakplen tkanil yi na itocsaj, bantz cya'l junt camban tetz yi oy yi tz'ak'lok tzitetz. 12Cyakil yi e' yil chixcye' te yi kacontr chocopon wa'n chi tane'n jun balaj tkan ca'l le ca'l Ryos. Ej nin qui't che'l tetz tajal Ryos. Ncha'tz tzintz'ibe' quen yi bi' yi kaRyosil scye'j tuml yi bi' yi tetz tnum yi na bi'aj Ac'aj Jerusalén, yi cho'n lsaj tcya'j kale atit Ryos. Ncha'tz tz'ocopon intz'ibal yi ac'aj imbi' scye'j yi e'a's. 13Ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum te yi xtxolbile'j, tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent.’ 14“I bin jalu', tz'ib nin yi xtxolbile'j tetz inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Laodicea. Je yi wajbile'j: ‘Yi yole'j i'tz yi yol yi jun yi na bi'aj AMEN, yi jun yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j, yi jun yi txumul tetz cyakil e'chk takle'n yi at: 15Na el intxum tetz yi ẍe'n itane'nwok. Nk'e'tz axwok contr swe'j. Poro ncha'tz qui'c nin mu'ẍ iẍc'atnakil. Lastum qui na bixe' itxumu'n, na atixcuntuwok. 16Cha'stzun te cxelepon intzubil le intzi'. Cxeleponwok te wajal. 17Wech na italwok: Chin ric nin o'. Wi'nin kamebi'l. Ncha'tz na italwok: Qui'c tajwe'n sketz. Poro yi mero bintzi i'tz yi qui'c ixac swutz Ryos, na chin meba' nin axwok. Ni'cu'n axwok tu jun moyi'ẍ. Ni'cu'n yi tx'anl quix cuntu'kwok. 18Cha'stzun te je jun itajtza'kle'j: Ba'n tcu'n yi nink tzilok'wok balaj oro swuch' yi qui'c paltil. Sjalok tzun imebi'l. Ej ncha'tz ba'n tcu'n yi nink tzilok'wok be'ch itetz swuch', yi chin stum nin, bantz iwekxe'n, na chin tx'ixwil nin ita'n. Ba'n tcu'n yi nink tzilok'wok tz'ac'bil wutzaj swuch' tan jakxe'n iwutz. Cxmayink tzunwoktz. 19Ma yi e' yi na chimpek' wetz scye'j, na oc chitz'u'm wa'n tan makle'n chiwutz. Cha'stzun te c'asok ic'u'l nin tx'ixpe'nwok itajtza'kl tan ixome'n swe'j. 20Bitwok tzaj. Atin tzi puert, nin na chintzan tan c'onle'n quen. Alchok scyetz yil tbit inwi' nin kol sjake'n yi puert, nocopon tzuntz te'j, nin skawank jun tuch'. 21Cyakil yi e' yil chixcye' te kacontr, swak'e' ama'l scyetz tan chic'olewe'n tzinxlaj tan kacawune'n scyuch'. Yi in wetz ja chinxcye' te incontr cha'stzun te ja chinc'ole' xlaj Intaj tan cawu'n. Ite'n nin tzimbne' tzite'j kol xcye'wok te kacontr. 22Ma jalu', ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum te yi xtxolbile'j tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent,’ ” stzun i' ban swetz.

will be added

X\