APOCALIPSIS 22

1Ncha'tz ẍchaj yi ángel jun chin a' swetz, yi a' yi na tak' itz'ajbil. Cho'n na el tzaj swutz yi c'olchbil Ryos tu yi c'olchbil yi Katx'ixwatz. Yi jun chin a'a'tz chin skoj nin. I cunin spej tane'n. Nin cho'n na xon nicy'al yi be' yi at xo'l ca'l. 2Ej nin xlajak yi jun a'a'tz wil cobox tze' yi na tak' coblaj tir wutz tul jun yob. Tul xawi'n na wutzin. Ej nin yi bi' yi jun jilwutz tze'a'tz i'tz: Yi tze' yi na tak' itz'ajbil. Nin yi xak yi tze'a'tz na xcon tan chitz'aque'n cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt. 3Qui't lcawsij jun e'chk takle'n tan Ryos. Ya'stzun atit yi c'olchbil Ryos tu yi c'olchbil yi Katx'ixwatz. Ej nin ya'stzun kalel cho'que't yi e' ẍchakum Ryos tan c'u'laje'n i'. 4Squile' len wutz Ryos, nin tz'ocopon bi' i' wutzak chiplaj. 5Qui't tz'oc tz'o'tz. Sk'ejl cuntunin sbne'. Qui't tajwe'n e'chk txekbil, mpe ik tkan k'ej. Na Kataj Ryos ya'stzun txekbil sbne'. Yi e' wunak yi ate' tul yi jun tnuma'tz ẍchicawunk tetz ben k'ej ben sak. 6Itzun tal yi ángel swetz: “Yi e'chk xtxolbila'se'j ya'stzun yi mero bintzi, yi ba'n lk'uke' chic'u'l wunak te'j. Yi Ryos yi mak'on cyajtza'kl yi e' elsanl stzi' i', i' nchinchakon tzaj, na in jun scyeri yi e' tetz ángel. Ja nu'l tan talche'n scyetz cyakil yi e' tetz, yi mbi sbajok chan. 7Nin je yol i'e'j: ‘¡Bitwok tzaj! Txant tan wupone'n. Ba'n cyeri yi e' yi na quibit, nin na chitzan tan banle'n tane'n yi yol Ryos yi tz'iba'nt cyen tul yi liwre'j,’ ” chij yi ángel bantz swetz. 8Yi in, yi in Wa'n, ja wil, nin ja wit cyakil yi e'chk xtxolbil yi tz'iba'nt tul yi liwre'j. Itzun yi bene'n wital yi yol yi ángel, incwe'n tzun klo' mejloktz swutz tan c'u'laje'n i'. 9Poro itzun saj tlol swetz: “Quil cẍmeje' cu'n tzinwutz, na ncha'tz in, in tu' ẍchakum Ryos chi awutane'n. In tu' jun aj txolinl chi quitane'n yi e' mas awajwutz yi na chitxol yi tajbil Ryos. In tu' ẍchakum Ryos chi quitane'n yi e' yi na chitzan tan banle'n tane'n yi tajbil Ryos yi tz'iba'nt tul yi liwre'j. Qui bin cẍmeje' cu'n tzinwutz, ma na mejlen cu'n swutz Ryos.” 10Ncha'tz tal yi ángel swetz: “Qui na waj yil tz'oc jun sey te yi liwre'j, na yi wajbil i'tz tan chisi'lel wunak. Na, na waj yil ben lo'on yi xtxolbil yi tz'iba'n tc'u'l, na txant tan kocompone'n xe' quen yi tiemp yil bajij yi e'chk xtxolbila'tz. 11Poro yi e' mal wunak yi qui na chitane' tan banle'n e'chk takle'n cachi', ba'n nin chiban yi cyetz cyajbil. Ej nin yi e' yi qui na chitane' tan banle'n e'chk takle'n yi qui na yub, ba'n chibantz. Ma yi e' yi na chiban yi e'chk takle'n balaj, e' tzakpi'ch len tkanil. Nka yi e' yi xansa'nche't, benk quikan ttx'otx',” chij yi ángel swetz. 12Ncha'tz je yolt Kajcaw: “¡Bitwok tzaj! Txant tan wupone'n. Cy'a'n e'chk oy wa'n yil nopon. Swak'e' len jujun oy scyetz wunak, xomquen tu' te yi mbi mbaj chibnol. 13Ni'cu'n wutane'n chi tane'n yi letra A jalen Z. In xe'tzbil nin in wi'tzbil te cyakil.” 14Ba'n cyeri yi e' yi tx'ajij cu'n te cyajtza'kl, na tz'ak'lok ama'l scyetz tan chibajsal yi lo'baj yi na tak' itz'ajbil, nin tan cyopone'n tul yi jun tnuma'tz. 15Poro yi e' yi qui na cyocsaj inyol, scyuch' yi e' aj cun, scyuch' yi e' aj xna'ninl, tu yi e' aj yajinl, scyuch' yi e' biyol nak, scyuch' yi e' yi na chimeje' quen swutz yi e'chk takle'n yi banij quitane'n, nin cyakil yi e' yi na chitzatzin yi na chixcye' tan suble'n junt wunak, cyakil yi e'a'tz quil tz'ak'lij ama'l scyetz tan cyopone'n tul yi jun tnuma'tz. Ej nin talt i' yi je'j: 16“I ina'tz in Jesús. Nin ja ben inchakol jun scyeri e' in ángel tan talche'n yi xtxolbile'j scyetz yi e' cmon creyent. Tan in njale't rey Luwiy, nin in yi xonl i' yi at tulbil. Ncha'tz in yi jun yi na a'lchij xkisum tetz,” chij yi Kajcaw ban swetz. 17“Ba'n cxu'l,” chij yi Espíritu Sant scyetz cyakil wunak. “Ba'n cxoc tk'ab Kataj,” che'ch yi cmon creyent, yi txkel yi Katx'ixwatz tane'n. Ej nin cyakil yi e' yi na quibit yi xtxolbile'j tajwe'n lcyal: “Ba'n tz'ocu' tk'ab Kataj.” Cyakil yi e' yi na chiquim tan saktzi' ba'n lchu'l tan uc'a'e'n te yi a' yi na tak' itz'ajbil, nin qui'c jamel na taj. 18I bin jalu', cyakil yi e' yi na quibit yi ẍchusu'n Ryos yi at tul yi liwre'j na waj lwal scyetz: Oqui'ch stz'a'pl cya'n, na yi ko at jun yil tz'ocsan stz'a'pl, scawsok tera'tz tan Ryos. Stije' i' cyakil yi e'chk q'uixc'uj yi tz'iba'n tul yi liwre'j. 19Ej nin ncha'tz ko at jun yil tz'oc tan telse'n mu'ẍ tal, stzajsok yi bi' i' tul yi liwr kale cu'nakit chibi' yi e' yi ẍchiclaxok. Quil tz'ak'lij ama'l tetz tan najewe'n tul yi jun balaj tnuma'tz yi chin xan nin, nin quil cambaj i' yi e'chk takle'n balaj yi tz'iba'n cyen tul yi liwre'j. 20Ncha'tz je yol yi jun yi ntal yi xtxolbile'j: “Jun cu'n nu'l chan,” stzun i'. Amén. Ya'stzunk sbantz. ¡Lok tz'ul chanu' Ta' Jesús! 21Tak' tzaj bin Kajcaw Jesucristo yi banl squibu' chicyakilu'. Amén.

will be added

X\