APOCALIPSIS 21:9

9Itzun bantz nin ul tzaj jun scyeri juk ángel yi cy'anl tetz yi lak kale at cu'nt chicaws wunak. Itzun taltz swetz: “Xomen tzaj swe'j. Tzinchaje' tzatz yi jun yi xun tane'n yi tz'ocopon tetz txkel yi Katx'ixwatz.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More