APOCALIPSIS 21:27

27Poro quil tz'ak'lij ama'l tetz jun tan toque'n tul yi jun tnuma'tz ko na ban e'chk takle'n cachi'. Quil tz'ak'lij ama'l tetz jun subul nak tan toque'n le jun tnuma'tz, ma na ntin tz'ak'lok ama'l scyetz yi e' yi cu'nak chibi' tul yi jun planiy kale cu'nakit chibi' yi e' yi ẍchiclaxok. Yi planiya'tz, cho'n cy'a'n tan Katx'ixwatz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1574 Languages.

Learn More