APOCALIPSIS 21:20

20Yi to'i'n i'tz ónice cu'n. Yi kaki'n i'tz cornalina cu'n. Ej nin yi juki'n i'tz crisólito. Ma yi wajxoki'n i'tz berilo cu'n. Nin yi beluji'n i'tz topacio. Ma yi lajuji'n i'tz crisoprasa cu'n. Ej nin yi junlaji'n, i tal c'ub yi na bi'aj jacinto lac'ẍche' quen te'j. Ma yi coblaji'n c'ub amatista cu'n lac'ẍche' quen te'j.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1574 Languages.

Learn More