APOCALIPSIS 21:19

19Ma yi coblaj c'ub yi at tetz c'olchbil yi tapij chin yube'n nin tan wi'nin tal c'ub yi chumam nin jamel. Cho'n lac'ẍche' quen te'jak jujun. Yi bajx c'ub lac'ẍche' tal c'ub te'j yi na bi'aj jaspe. Ma yi ca'p, zafiro cu'n lac'ẍche' te'j. Nin yi toxi'n i'tz ágata cu'n. Yi cyaji'n, esmeralda cu'n yi lac'ẍche' quen te'j.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More