APOCALIPSIS 21:16

16Cyaj xtx'u'cnaki'n tane'n yi jun tnuma'tz. Nicy'nintu' wutz yi cyaj xlaj. Toque'n tzun yi ángel tan ma'le'n yi jun tnuma'tz. Nin lajluchax yi nicy'nintu' wutz yi cyaj xlaja'tz. I'tz cob mil tu cob cient kilómetro yi jujun xlaj. Ej nin ite'n nin wutz yi wutz tkan yi tnum.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More