APOCALIPSIS 21:12

12Chin tapij cu'n solte'j yi jun tnuma'tz. Chin wutz tkan nin, nin coblaj cu'n sawanil. Nin txiclij len jujun ángel tzi'ak yi jujun sawan. Ej nin tibaj yi jujun sawan tz'iba'n jujun bi'aj, nin i'tz chibi' yi jujun k'u'j xonl Israel.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1536 Languages.

Learn More