APOCALIPSIS 21

1Bene'n tzun wilol jun ac'aj tcya'j nin jun ac'aj wuxtx'otx', na nsken xit yi bajx tcya'j tu yi bajx wuxtx'otx'. Poro tul yi jun ac'aj wuxtx'otx'a'tz quinin wil mar. 2Ej nin tzinwutz cunin, yi in, yi in Wa'n, yi cwe'n mule'n yi ac'aj Jerusalén, tibaj yi jun ac'aj luwara'tz. Ya'stzun yi jun tnuma'tz yi chin xan nin. Cho'n tpone'n tzaj tcya'j kale atit Kataj Ryos. Chin yube'n nin yi jun tnuma'tz. I cunin jun xun yi umewe'n tlen tu' atit, yi chin weko'n nin tib. 3Bene'n tzun wital jun yi chin wi' nin ban tzaj swetz. Itzun taltz: “Yaj, bit tzaj. Snajank Ryos ẍchixo'l wunak sbne' opon tunintz. Stz'a'tok ẍchixo'l, nin tetz cu'n i' ẍchibne' cyakil jilwutz wunak, na tz'ocopon i' tetz mero chiRyosil. 4Qui'ct bis o'kl lbajij. Nin cyalt chunan, na qui'ct quimichil. Ej nin qui'ct ltaj cyen ch'on scye'j, na nk'e'tz cho'n sbne' chi banak cyen,” stzun yi juna'tz ban swetz. 5Jilone'n tzaj tzun yi jun yi c'olchij wi yi jun balaj c'olchbila'tz. Itzun saj tloltz: “¡Bit tzaj! Tz'ocopon cyakil e'chk takle'n wa'n tetz ac'aj.” 6Ncha'tz nin saj tlol swetz: “Ja wi't bnix yi wajbil. Yi in wetz, in xe'tzbil, nin in wi'tzbil tetz cyakil. Ni'cu'n wutane'n chi tane'n yi letra A jalen Z. In lnak'on jun a' scyetz yi e' yi na chiquim tan saktzi'. I'tz jun a' yi na tak' itz'ajbil. Ej nin oy tu' lwak'wit scyetz. 7Yi e' yi chixcyek te kacontr, ya'stzun yi e' yi ẍchicambok te quitz'ajbil nin te cyakil yi e'chk xtxolbil yi ja wi't wal. Nocopon tetz chiRyosil nin e' cyetz chocopon tetz inme'l incy'ajl. 8Poro cyakil yi e' yi na chixob tan chixome'n swe'j, cho'n chopon cyera'tz tul yi jun chin k'ak' yi azufre cu'n yi na tzan k'a'kl. Ncha'tz cyakil yi e' yi qui na cyocsaj inyol, scyuch' cyakil yi e' yi chin juntlen nin cyajtza'kl, scyuch' cyakil yi e' biyol nak, scyuch' yi e' aj xna'ninl tu aj yajinl, scyuch' cyakil yi e' aj cun, scyuch' cyakil yi e' yi na chimeje' quen swutzak yi e'chk takle'n yi banij quitane'n, scyuch' cyakil yi e' la'j. Cyakil yi e'a'tz yi na chiban yi e'chk ajtza'kla'tz, cho'n chopon cyera'tz tul yi jun chin k'ak'a'tz yi azufre cu'n. Yil tz'ocopon jun tul yi jun k'ak'a'tz ya'stzun yi ca'p quimichil.” 9Itzun bantz nin ul tzaj jun scyeri juk ángel yi cy'anl tetz yi lak kale at cu'nt chicaws wunak. Itzun taltz swetz: “Xomen tzaj swe'j. Tzinchaje' tzatz yi jun yi xun tane'n yi tz'ocopon tetz txkel yi Katx'ixwatz.” 10Chi tul wutzicy' tane'n yi wilol junt xtxolbil tan porer yi Espíritu Sant. Imbene'n tzun tcy'al yi ángel tib jun chin wutz, yi chin wutz tkan nin. Ẍchaj jun chin tnum swetz yi chin xan nin, yi na bi'aj Jerusalén. Cho'n mpon tzaj tcya'j kale atit yi najbil Ryos. 11Tan tu' yi pak'puchal Ryos wi'nin litz'une'n yi jun tnuma'tz. Chin yube'n nin, nin chin litz'un nin chi tane'n yi jun jilwutz c'ub yi na bi'aj jaspe, yi nim jamel. 12Chin tapij cu'n solte'j yi jun tnuma'tz. Chin wutz tkan nin, nin coblaj cu'n sawanil. Nin txiclij len jujun ángel tzi'ak yi jujun sawan. Ej nin tibaj yi jujun sawan tz'iba'n jujun bi'aj, nin i'tz chibi' yi jujun k'u'j xonl Israel. 13Cyaj xtx'u'cnaki'n tane'n yi tapij yi at solte'j yi jun tnuma'tz. Nin ox ox cu'n puert le jalajchak xlaj. 14Coblaj cu'n c'ub at tetz quiwel yi tapij. Nin te jujun c'ub tz'iba'n jujun chibi' yi e' apostol tetz Katx'ixwatz. 15Inti yi ángel yi o' jilon tuch', cy'a'n jun aj ta'n tetz ma'lbil, yi oro cu'n, Yi xac yi jun ma'lbila'tz i'tz tan ma'le'n yi tnum, tu e'chk sawan, tuml yi tapij. 16Cyaj xtx'u'cnaki'n tane'n yi jun tnuma'tz. Nicy'nintu' wutz yi cyaj xlaj. Toque'n tzun yi ángel tan ma'le'n yi jun tnuma'tz. Nin lajluchax yi nicy'nintu' wutz yi cyaj xlaja'tz. I'tz cob mil tu cob cient kilómetro yi jujun xlaj. Ej nin ite'n nin wutz yi wutz tkan yi tnum. 17Toque'n tzun tan ma'le'n yi wutz tkan yi tapij nin i'tz oxc'al tu o' metr. 18Yi tapijil yi tnum, c'ub cu'n. Nin i'tz jun tx'akaj c'ub yi na bi'aj jaspe. Poro yi tnum i'tz oro cu'n, jun oro yi chin tz'aknak cu'n, nin chin litz'un nin, chi tane'n spej. 19Ma yi coblaj c'ub yi at tetz c'olchbil yi tapij chin yube'n nin tan wi'nin tal c'ub yi chumam nin jamel. Cho'n lac'ẍche' quen te'jak jujun. Yi bajx c'ub lac'ẍche' tal c'ub te'j yi na bi'aj jaspe. Ma yi ca'p, zafiro cu'n lac'ẍche' te'j. Nin yi toxi'n i'tz ágata cu'n. Yi cyaji'n, esmeralda cu'n yi lac'ẍche' quen te'j. 20Yi to'i'n i'tz ónice cu'n. Yi kaki'n i'tz cornalina cu'n. Ej nin yi juki'n i'tz crisólito. Ma yi wajxoki'n i'tz berilo cu'n. Nin yi beluji'n i'tz topacio. Ma yi lajuji'n i'tz crisoprasa cu'n. Ej nin yi junlaji'n, i tal c'ub yi na bi'aj jacinto lac'ẍche' quen te'j. Ma yi coblaji'n c'ub amatista cu'n lac'ẍche' quen te'j. 21Ej nin yi coblaj sawanil yi jun tnuma'tz, perla cu'n. Ej nin yi mero be' yi at nicy'al tnum, oro cu'n. I'tz jun jilwutz oro yi chin tz'aknak cu'n, yi ba'n na icy' kawutz tul chi tane'n spej. 22Poro tc'u'l yi jun tnuma'tz quinin wil jun ama'l yi mas tcu'n xan tan c'u'laje'n Ryos, na cyakil cu'n xan. Ja xcon cyakil yi tnum tan c'u'laje'n yi Katx'ixwatz, tu yi Kajcaw, yi kaRyosil yi cya'l na xcye' quen te'j. 23Ncha'tz wil tul yi jun tnuma'tz yi qui tajwe'n tkan k'ej, nin qui tajwe'n tkan xaw tan xtxeke'n. Na yi pak'puchal Ryos tu yi pak'puchal yi Katx'ixwatz na xcye' tan xtxeke'n cyakil yi tnum. 24Ja xcon yi jun tnuma'tz tetz chitxekbil cyakil wunak yi ate' wuxtx'otx'. Ej nin chocopon cyakil yi rey yi ate' wuxtx'otx' scyuch' yi e' mas ajcaw tan tak'le'n chik'ajsbil nin tan takle'n k'ej Ryos tul yi jun tnuma'tz. 25Yi e'chk sawanil yi jun tnuma'tz quil jopxij na sk'ejl cuntunin sbne'-tz. 26Cyakil yi e' wunak bene'n tzi'n wi munt chopon tan toye'n e'chk oy tetz Ryos tul yi jun tnuma'tz. Nin chopon tan tak'le'n chik'ajsbil. 27Poro quil tz'ak'lij ama'l tetz jun tan toque'n tul yi jun tnuma'tz ko na ban e'chk takle'n cachi'. Quil tz'ak'lij ama'l tetz jun subul nak tan toque'n le jun tnuma'tz, ma na ntin tz'ak'lok ama'l scyetz yi e' yi cu'nak chibi' tul yi jun planiy kale cu'nakit chibi' yi e' yi ẍchiclaxok. Yi planiya'tz, cho'n cy'a'n tan Katx'ixwatz.

will be added

X\