APOCALIPSIS 20

1Bene'n tzun wilol jun ángel yi cwe'n mul atit tcya'j. Cy'a'n lawe'il yi jun chin jul ta'n, yi qui bajsbe'n xe'. Ej nin ncha'tz cy'a'n jun chin caren ta'n. 2Bene'n tzun yi jun ángela'tz tan stz'amle'n yi dragón nin cu' c'alol. Yi jun dragóna'tz, ya'stzun yi jun lubaj yi iẍnin at tiemp tzaj. Ej nin ya'stzun yi jun yi na bi'aj Bayba'n nka Satanás. 3Bene'n tzun jo'lil ángel yi jun dragóna'tz tul yi jul yi chumam nin xe'. Yi cwe'n quen tjul nintzun jopxij yi puertil yi jul, nin oc quen seyiltz tan ángel, bantz qui't tz'el tzaj yi dragón tan chisuble'n wunak jalen yil tz'ak jun mil yob. Poro yil jepon tamp yi jun mil yoba'tz, tz'elu'l tzakpu'n tetz mu'ẍ tiemp. 4Bene'n tzun wilol jun c'oloj c'olchbil. Ej nin tibaj yi e'chk c'olchbila'tz, c'olẍche' yi e' yi ak'lij chik'ej tan cawu'n. Ncha'tz wil cyalma' yi e' yi elnakt tamij chiwi' tan paj yi ocnake' tan xtxole'n yi mbi eka'n tan Jesús, tu yi mbi'tz yi tajbil Ryos. Ya'stzun yi e' yi quinin cyak' k'ej yi jun yaj yi i cunin txuc tane'n, nin quinin cyak' k'ej yi teblal i'. Nin ncha'tz ya'stzun yi e' yi quinin chicujij tan toque'n cyechl wutz chiplaj nka te chik'ab tan yi yaj yi i cunin txuc tane'n. Ej nin wil yi e' alma'a'tz. E' itz'ij junt tir tan chicawune'n tu Cristo tetz jun mil yob. 5Poro yi e' mas alma', quinin e' itz'ij jalen cu'n yi je'n pone'n yi jun mil yoba'tz. Yi e' yi e' itz'ij tan cawu'n, ya'stzun yi e' yi bajx lchitz'ij. 6Ba'n cyeri yi e' yi ẍchitz'ok te yi bajx tir itz'e'n, na xansa'nche't nin qui'ct ltaj quen yi ca'p quimichil scye'j. Nin chocopon tetz elsanl stzi' Ryos nin elsanl stzi' Cristo. Ẍchicawunk tu Cristo tetz jun mil yob. 7Yil jepon tampuj yi jun mil yoba'tz tz'elpont yi Bayba'n liwr. 8Ej nin tz'ocopon tan chisuble'n cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt. Ncha'tz xcyek tan chisuble'n yi e' aj Gog scyuch' yi e' aj Magog. Ej nin ẍchimole' yi cyetz chisanlar tan oyintzi'. Quin tech nin e' ẍchimole' quib. Quinin ajlbe'n cyetz, chi tane'n puklaj yi at tzi mar. 9Chisaje'n tzun nil jun c'oloj sanlara'tz, nin jopx cunin cyakil yi chk'ajlaj cya'n. Nin baj nin chitxolil quibtz solte'j yi luwar kale chicolone't quib yi e' xansa'nche't tan Ryos, yi tnum yi wi'nin na pek' Ryos te'j. I nin chitxolin quib te yi jun tnuma'tz yi saje'n jun chin k'ak' tan Ryos tan chisotzaje'n. Tir cunin chitz'e'e'n tan k'ak'. 10Inti Bayba'n, yi oc tan chisuble'n wunak, cho'n bene'n c'oxij tul yi jun chin k'ak' yi azufre cu'n. Ite'n nin k'ak'a'tz kale benakit c'oxij yi jun yaj yi i cunin txuc tane'n tu yi jun yaj yi tocsaj tib elsanl stzi' Ryos. Cho'n ẍcha'toktz tan tijle'n q'uixc'uj tul jun k'ak'a'tz tetz ben k'ej ben sak. 11Itzun bantz nin ben wilol jun yi c'olchij tibaj jun c'olchbil yi chumbalaj nin, chi tane'n c'olchbil jun rey. Chin sak nin yi jun c'olchbila'tz. Ej nin el ojkuj yi wuxtx'otx' tu yi tcya'j swutz yi porer yi juna'tz yi c'olchij wi jun chin c'olchbila'tz. Tx'akx cun tu'-tz. Qui't jal. 12Bene'n tzun wilol cyakil yi e' quimnake'. Txiclche' swutz Ryos. At nitxa', nin at tijlc'u'lal. Tircu'n ate'. Nintzun oc jun tan jakle'n yi e'chk liwr yi at tcya'j. Ncha'tz yi junt liwr kale tz'ibane't chibi' cyakil yi e' yi ẍchicambok te yi itz'ajbil. Nintzun baj oc ma'le'n cyajtza'kl. Xomquen tu' te yi mbi baj chibnol, na tz'iba'nt cyen tul yi e'chk liwra'tz yi mbi cu'n mbaj chibnol. 13Nsken chibaj je'ul yi e' yi e' quim xe mar, scyuch' cyakil yi e' alma' yi ate' xetze'. Oc ma'le'n cyajtza'kl chicyakil cu'n. Xomquen tu' te yi mbi baj chibnol yi ntaxk chiquim. 14Bene'n tzun jo'li'n yi porer yi quimichil tul yi jun luwar kale jopij che't yi e' alma' jalu', tul jun chin k'ak' yi kale'n nin lamcane'n. Yil tz'opon jun tul yi jun chin k'ak'a'tz ya'stzun yi ca'p quimichil. 15Ej nin ya'stzun yi k'ak' kalel chibene't c'oxij cyakil yi e' yi qui cu'nak chibi' tul yi liwr kale tz'ibane't chibi' yi e' yi ẍchicambok te yi itz'ajbil.

will be added

X\