APOCALIPSIS 2

1“I bin jalu' tz'ib nin yi xtxolbile'j tetz inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Efeso. Je wajbile'j: ‘Je yol yi jun yi tz'amij yi juk tx'uml ta'n, nin yi na xon xo'l yi juk cantil yi oro cu'n: 2Na wil cyakil yi na icy'pon ita'n te yi itak'un. Ej nin na wil cyakil yi q'uixc'uj yi na imuc' tan banle'n yi imunl. Ej nin na el intxum tetz yi qui na itak' ama'l scyetz yi e' mal wunak, na ocnakquix tan ma'le'n cyajtza'kl yi e' yi na cyal yi e' apostol, poro qui', e' tu' la'j. 3Ncha'tz na el intxum tetz yi at wi'nin ipasens na ja imuc' wi'nin q'uixc'uj tan tu' yi xomquixwok swe'j. Nin quinin micy' ipaj swutz. 4Poro ilenin at ipaltil tzinwutz. Je yi ipaltile'j: Qui't na cxpek'wok swe'j, chi sajle'n. 5Ulk tx'akx tic'u'l yi ẍe'n itane'n sajle'n, nin ẍe'n itane'n jalu', na ja cxplojinwok. Tx'ixpe'nwok itajtza'kl. Xomenwok te yi balaj ajtza'kl chi mibanwok sajle'n. Poro ko quil cxomwok te inyol, nopontz tan xite'n cu'n icantil. 6Poro ilenin at mu'ẍ ibalajil na qui na cxpek' scye'j yi e' yi na xom chiwi' te cyajtza'kl yi e' nicolaíta, na ncha'tz in qui na chimpek' scye'j. 7Ma jalu', ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum tetz yi xtxolbila'se'j tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi ntal yi Espíritu Sant scyetz cyakil cmon creyent. Je yol i'e'j: Cyakil yi e' yil chixcye' te kacontr swak'e' ama'l scyetz tan bajse'n yi lo'baj yi na tak' itz'ajbil, yi lo'baj yi na jal te jun wi' tze' yi at tcya'j le cojbil Ryos.’ 8“I bin jalu', tz'ib nin yi xtxolbile'j tan tpone'n tk'ab yi inchakum yi at tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Esmirna. Je xtxolbile'j yi na waj yil tzatz'ib nin: ‘Yi yole'j i'tz yol yi jun yi at nintz le xe'tzbil tzaj, yi ntaxk jal jun e'chk takle'n, nin yi iẍnin lcyaj cyen yil sotz cyakil e'chk takle'n yi at wi munt; yi jun yi nquim poro itz'ij junt tir: 9Na wil cyakil yi q'uixc'uj yi atix cu'nt, nin na wil yi imeba'il. Poro yi mero xtxolbil i'tz yi axwok ric tk'ab Ryos. Ncha'tz na wit yi e'chk jisbil itetz yi na chitzan yi e' judiy tan talche'n. Poro yi e'a's nk'e'tz e' mero judiy, na nk'e'tz e' tetz Ryos, ma na e' tetz Bayba'n. 10Quil cxbisunwok tan yi e'chk q'uixc'uj yi tz'ul chan tziwutz. ¡Bitwok tzaj! Je'j sbajok tzite'je'j. Tz'ul pilbil itetz, na at cobox tzixo'l yi tz'ocopon chipile'n na chocopon xetze' tan yi Bayba'n. Tzitije'wok q'uixc'uj tetz cobox k'ej. Poro quil cxbisunwok, ma na benk itkan ttx'otx' jalen yil xquim. Swak'e' tzun jun oy tzitetz. Yi jun oya'tz, i'tz yi itz'ajbil yi qui nin bajsbe'n tetz. 11Ma jalu' ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum tetz yi xtxolbila'se'j tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi'tz na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent. Yi e' yi chixcyek te yi kacontr, ya'stzun yi e' yi quil chitij yi ca'p quimichil.’ 12“I bin jalu' tz'ib nin yi xtxolbile'j tan tpone'n tk'ab yi inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Pérgamo. Je yi xtxolbile'j yi na waj yil tzatz'ib nin: ‘Yi yole'j i'tz yol yi jun yi ni'cu'n yol tu jun spar yi chin a' nin wi', nin cabil len xlaj atit wi': 13Na wil yi cho'n najlquixwok tul jun tnum kale na cawune't Bayba'n. Poro quiw cuntunin axwoktz tan ixome'n swe'j, na cya'l jun tzitetz yi mpakxij yi toque'n biyle'n Antípas, yi jun balaj inchakum. 14Poro ilenin at cobox ipaltil, na at e' tzixo'l yi na chixom te yi tajtza'kl Balaam yi ocnak tan ẍchusle'n Balac te yi ẍe'n sban i' tan chipo'tze'n yi e' aj Israel tentz. Ncha'tz oc i' tan talche'n scyetz yi ba'n chibajsaj yi ẍchibel yi e'chk chitx'ixwatz wunak yi na oyij swutz yi chiryosil yi banij tu' tane'n. Nin oc i' tan talche'n scyetz yi nk'e'tz xan yi yaji'n tu xna'ni'n. 15Poro lastum, at e' tzixo'lwok yi na chixom te yi jun ajtza'kla'tz. Ncha'tz at e' tzixo'lwok yi na chixom te yi cyajtza'kl yi e' nicolaíta, yi apart na cyocsaj. 16Tx'ixpe'n binwok itajtza'kl, na ko qui', nopon chan tzite'j, nin sno'yintzink scyuch' yi e' yi na xom chiwi' scye'j e' nicolaíta'tz. Tzinxconse' inyol yi tz'iba'nt cyen tul u'j tan oyintzi' scyuch' na ni'cu'n inyola'tz tu jun spar. 17Ma jalu', ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum te yi xtxolbila'se'j, tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent. Ej nin yi e' yi chixcye'k te kacontr, swak'e' ama'l scyetz tan chiwane'n te yi maná yi colij wa'n jalen tzi'n tcya'j. Ncha'tz swak'e' jujun tal balaj c'ub scyetz yi sak te'j, kale tz'ibane't jun ac'aj chibi'. Ej nin cya'l jun tz'el xtxum tetz, ma na ntin cu'n yi tz'amon tetz yi jun c'uba'tz.’ 18“I bin jalu' tz'ibnin yi xtxolbile'j tetz inchakum yi na tzan tan q'uicy'le'n yi cmon creyent le tnum Tiatira. Je yi xtxolbile'j yi na waj yil tzatz'ib nin: ‘Yi yole'j i'tz yi yol yi Cy'ajl Ryos, yi na txekun yi bak' wutz chi tane'n k'ak', nin yi chin litz'un nin tkan, chi na litz'un bronce: 19Na el intxum tetz cyakil yi e'chk takle'n balaj yi na ibanwok. Nin na el intxum tetz yi k'uklij ic'u'l swe'j. Ncha'tz na el intxum tetz yi at ipasens. Nin na el intxum tetz yi na itak' itib tan ixcone'n swetz. Ej nin na el intxum tetz yi mas na cxo'cwok il tan banle'n yi e'chk takle'na'tz jalu' swutz yi sajle'n. 20Poro ilenin at cobox ipaltil tzinwutz. Je ipaltile'j: K'u'ja'n cuntunin yi jun xna'n ita'n, yi ni'cu'n tajtza'kl tu yi tajtza'kl Jesabel, na na tocsaj tib tetz elsanl stzi' Ryos. Poro tan yi tetz ẍchusu'n na tzan tan chisuble'n yi e' wetz yi ate' jak' inca'wl. Na tzan i' tan chisuble'n, na na tal i' yi nk'e'tz xan yi xna'ni'n tu yaji'n, nin nk'e'tz xan yi kol chibajsaj yi ẍchibel chitx'ixwatz wunak yi na cyoy swutz chiryosil yi banij cuntu'. 21Ja wak' ama'l tetz yi xna'na'tz tan je'n klo' xtx'ixpul yi tajtza'kl, poro qui na xtx'ixpuj. 22Cha'stzun te ¡bitwok tzaj! Je tzimbne'e'j te yi jun xna'na'tz: Copon boc'l tan jun chin yabil. Ej nin ncha'tz che' incawse' yi e' yi na xom chiwi' te'j, na ko quil chitx'ixpuj cyajtza'kl, chicopon boc'l tan jun chin yabil. Ej nin ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj. 23Ncha'tz cyakil yi e' tal yi jun xna'na'tz, ẍchiquimok len. Ya'stzun tzimbne'-tz bantz tele'n chitxum cyakil yi e' cmon creyent lakak e'chk ama'l, yi na el intxum tetz yi mbi na icy' tc'u'l jun yaj. Ijunalen swak'e' icaws. Tul xomquen tu' te yi mbi mbaj ibnol. 24Poro at wi'nin axwok yi qui na cxomwok te yi jun chusu'na'tz yi chin juntlen nin, na quinin itak' ama'l scyetz yi e' yi na cyal: At wi'nin eka'n tan yi ẍchusu'n Bayba'n, yi na kaxom ketz te'j, che'ch. 25Poro yi axwok itetz quil wak' mas itarey te yi ja wi't itbitwok. Ntin quil tzitzakplen tkanil yi balaj ajtza'kl yi xomquixwok te'j. Ma na iẍnink xomquixwok te'j yil nu'l tzaj junt tir. 26Na cyakil yi e' yil chixcye' te yi kacontr, nin yil chiban tane'n yi wetz wajbil sbne' opon tunintz, swak'e' ama'l scyetz tan chicawune'n squibaj cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt. 27Chi ban Intaj yi tk'ol ama'l swetz tan incawune'n, ncha'tz tzimbne' wetz. Swak'e' ama'l scyetz tan chicawune'n. Chin cham nin ẍchibne' tan cawu'n, nin cya'l nin jun xcyek tan xite'n chica'wl. Ẍchilo'onk yi e' chicontr cya'n chi na cu' pok'lo'n jun ẍwok' yi tx'otx' tu'. 28Sjalok chik'ej nin chitxekunk sbne' opon tunintz chi na ban yi xkisum. 29Nin ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum tetz yi xtxolbila'se'j tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n yi mbi na tzan yi Espíritu Sant tan talche'n scyetz cyakil cmon creyent.’

will be added

X\