APOCALIPSIS 19

1Itzun bantz yi nsken wi't bajij yi xtxolbila'se'j nintzun ben wital yi na chijilon jun c'oloj wunak tzi'n tcya'j. Chin chiwi' nin tan yol. Itzun na cyaltz: “¡Aleluya! K'ajsbil tetz Kataj Ryos, na ja wi't kacolpij ta'n. 2Ba'n mban i' yi ntak' caws yi jun chin wi'tz aj po'tzanl. Na bintzi nin at paj jun tnuma'tz, na ja baj po'tzal cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt tan yi tetz tajtza'kl yi ni'cu'n tu jopol wutzaji'n. Ej nin ocnak tan chibiyle'n yi e' ẍchakum Ryos. Cha'stzun te tk'ol Ryos caws i' tan tele'n cu'n swutz.” 3Ej nin ncha'tz cyal, yi jun c'oloj wunaka'tz yi ate' tcya'j: “¡Aleluya! K'ajsbil tetz Kataj Ryos, na sbne' opon tunintz, tunin lwan cu'n k'ak' te yi tnuma'tz. Quil tane' yi sibel sbne' opon tunintz.” 4Chicwe'n tzun joklok yi junak cyaj wi' banl wi' scyuch' yi cyaj ẍchakum Ryos yi i cunin txuc quitane'n, tan c'u'laje'n yi Kataj Ryos yi c'olchij tib yi tetz c'olchbil kalel cawune't i'. Itzun cyaltz: “¡Amén! Ya'stzun sbantz, Ta'. ¡Aleluya! Kak'e' kak'ajsbil teru'.” 5Bene'n tzun wital yi jilone'n tzaj jun kale atit yi c'olchbil Ryos. Itzun taltz: “Axwok jun c'oloj ẍchakum Ryos, ak'wok yi ik'ajsbil tetz i'. Axwok yi na itekwok ẍchi' i', ak'wok yi ik'ajsbil tetz Ryos. Qui'c na ban yi ko axwok tijlc'u'lal nka axwok nitxa', ak'wok ik'ajsbil tetz,” chij yi juna'tz. 6Bene'n tzun wital jun c'oloj wunak yi na chijilon. Chin chiwi' nin ban tan yol. I cunin chi na wajcan jun chin tzanla' nka chi na nilcan k'ancyok. Itzun na cyaltz: “¡Aleluya! Kak'e' kak'ajsbil tetz yi kaRyosil, yi Kajcaw yi cya'l na xcye' quen te'j. Na ja xe'tij i' tan cawu'n. 7Tan bi'l yi tzatzin yi ato' cu'nt kak'e' bin k'ej i'. Na ja wi't opon yi oril tan kumewe'n tu yi Katx'ixwatz. Yi o' ketz yi o' txkel i' tane'n, list ato't. 8Na ja wi't ak'lij ama'l sketz tan kawekol kib tan jun jilwutz xbu'k yi chin stum nin, nin yi chin litz'un nin. Yi jun xbu'ka'tz yi chin skoj nin na elepont yi kabalajil, yi o' yi xansa'ncho't,” che'ch yi jun c'oloj wunaka'tz. 9Saje'n tzun tlol jun ángel swetz: “Tz'ib cu'n yi xtxolbila'se'j: ‘Ba'n cyeri yi e' yi ẍchitxoclok tan wa'a'n yil tz'ume' yi chitx'ixwatz.’ ” Ncha'tz tal i' swetz: “Yi e'chk yola'se'j, i'tz yi mero bintzi na ya'stzun yol Ryos.” 10Incwe'n tzun mejlok tan c'u'laje'n yi ángel, poro itzun saj tlol swetz: “Yaj, quil tzaban yi juna'tz, na ncha'tz in, in ẍchakum Ryos chi awutane'n, nin chi quitane'n yi e' mas yi na cyocsaj yi ẍchusu'n Jesús. Nque'n tan c'u'laje'n Ryos, na yi xe' cyakil yi nwal tzatz, i'tz tan lajluchaxe'n yi balajil Jesús,” stzun yi ángel bantz swetz. 11Itzun bantz nin ben wilol yi jakij yi tcya'j. Nin wil jun yi ate'n te jun chej yi sak te'j. Yi bi' yi juna'tz i'tz: Yi jun yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j, yi jun yi na el k'ab te yol. Tz'ocopon i' tan ma'le'n cyajtza'kl yi e' contr. Chin jicyuch nin sbne' yil cawun i'. Ej nin stk'e' chicaws yi e' contra'tz na e' aj paj. 12Wi'nin litz'une'n yi bak' wutz i' chi tane'n k'ak'. Nin ate'n coron twi' tan ẍchajle'n yi i' bajxom. Nin te yi wankil tz'iba'n cyen jun bi'aj yi ntin i' na el xtxum tetz. 13Ej nin te yi be'ch tetz i' nojnak chiẍch'el yi e' contr. Nin at junt bi' i', i'tz Yol Ryos. 14Xomche' jun c'oloj sanlar te i' yi cho'n chisaj tcya'j. Ate' len te chej yi sak cu'n cye'j. Ej nin yi e' sanlara'tz chumbalaj nin yi be'ch cyetz, na lino cu'n, jun jilwutz xbu'k yi chin stum nin. 15Nin wil yi na el tzaj jun spar le stzi' yi jun bajxoma'tz yi xconk tan chibiyle'n cu'n cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt. Chin cham nin i' sbne' tan cawu'n squibaj cyakil wunak. Ej nin scawunk chi cy'a'nk jun tx'amij ta'n yi ch'ich' cu'n. Stk'e' i' chicaws wunak. Ẍche' bajk yak'pul chi na ban yak'pe'n wutz uva tan telse'n t'a'al. Ya'stzun sbne' i', na wi'nin na chi'ch c'u'l Ryos scye'j yi e' wunaka'tz, yi jun Ryosa'tz yi cya'l jun nink xcye' quen te'j. 16Ej nin ncha'tz wil yi tz'iba'n jun xtxolbil te yi be'ch tetz nin te yi wutz cux yi na tal: “Yi Rey yi mas cham swutz alchok jilwutz rey, nin yi Ajcaw yi mas cham swutz alchok jilwutz ajcaw.” 17Bene'n tzun wilol jun ángel yi cho'n txiclij swutz yi k'ej. Chin wi' nin ban tzajtz tan yol scyetz yi e' txuc yi na chixicy'in tcya'j, nin yi na baj chichibel quimnak cya'n: “Axwok jun c'oloj txuc. Bitwok tzaj, chamwok cu'n itib te yi jun wa'a'n yi ja nuc'xij tan Kataj Ryos. 18Chamwok cu'n itib tan ibajsalwok chichibel yi e' rey yi ẍchiquimok, tu chichibel yi e' capitán tu chichibel yi e' yaj yi le wutz cyetz cyajtza'kl chin cham nin e'. Chamwok cu'n itib tan ibajsal chichibel yi e'a's tu ẍchibel yi chichej. Na ẍchiquimok wi'nin wunak. Qui'c na ban yi ko e' ajcaw nka e' tu' mos. Qui'c na ban yi ko e' xicye't nka tijlc'u'lal, tircu'n e' ẍchiquimok len.” 19Bene'n tzun wilol yi ta'k yaj yi i cunin ta'k txuc tane'n, scyuch' yi e' wi'tz ajcaw tetz bene'n tzi'n wi munt, scyuch' chisanlar. Chichamo'n quib tan oyintzi' tu yi jun yi ate'n te chej, scyuch' yi tetz sanlar yi xomche' te'j. 20Xtx'amxe'n tzun yi jun yaja'tz yi i cunin txuc tane'n, tu yi yaj yi tocsaj tib elsanl stzi' Ryos, yi jun yi bnix wi'nin milawr ta'n swutz yi jun yi i cunin txuc. Ej nin tan yi e'chk milawra'tz yi bnix ta'n, ja baj subul yi e' wunak yi cyak' ama'l tan toque'n cyechl, yi e' oc tan c'u'laje'n yi teblal yi jun yaj yi i cunin txuc tane'n. Chitx'amxe'n tzun yi coba'tz. Itz'enle'n chibene'n jo'li'n tul jun chin k'ak' yi na lamcan, yi azufre cu'n. 21Nin cyakil yi e' mas yi xomche' scye'j, e' baj quim tan yi spar yi na el tzaj le stzi' yi jun yi ate'n te chej. Inti yi e' txuca'tz yi na chixicy'in tcya'j yi nsken baj chimolol quib, nin quicy'saj cunin chic'u'l tan bajse'n chiwankil yi e' contr Ryosa'tz.

will be added

X\