APOCALIPSIS 18

1Itzun bantz yi baje'n yi xtxolbila'se'j nintzun wil jun ángel yi cwe'n mul atit tcya'j. Chin wi'tz ajcaw i'. Nin tan yi pak'puchal i' xcye' tan xtxeke'n cyakil wuxtx'otx'. 2Nin chin wi' nin ban tan yol, itzun taltz: “Yi tnum Babilonia yi wi'nin k'ej, ja wi't el cu'n swutz. Ja oc tetz chinajbil yi e' espíritu cwent Bayba'n. Jalu' i'tz jun luwar kale cyewane't quib cyakil e'chk jilwutz espíritu yi chin cachi' nin, scyuch' cyakil yi e' txuc yi chin xa'bil nin e'. 3Ja el cu'n swutz na ja che' baj po'tzal cyakil jilwutz wunak tan yi tetz tajtza'kl yi chin cachi' nin. Ej nin yi e' wi'tz bajxom yi ate' bene'n tzi'n wi munt, ja chixom te yi tetz tajtza'kl yi ni'cu'n tu jopol wutzaji'n swutz Ryos. Ej nin ja el cu'n swutz, na ja chiriquin cyakil yi e' aj c'ayinl wuxtx'otx' tan yi tetz tajtza'kl, na wi'nin na el talma' te yi e'chk takle'n balaj.” 4Bene'n tzun wital junt yi cho'n jilone'n tzaj tcya'j. Itzun saj tloltz: “Cyakil axwok yi atix te wajal, il quenwok yi jun tnuma'tz, na qui na waj xom iwi' te'j, bantz quil cxtz'aben ninwok te i', yil tz'ul yi caws. 5Chin juntlen nin i', na techix nin til baj juchul. Poro na til Ryos cyakil yi mbaj bnol. 6Chi ban i' tan ibuchle'n, ite'n nin tzibne' itetz te'j. Oponk cu'n yi caws ita'n, chi yi caws yi tak'nak i' tzitetz. Chi ban i' tan ibuchle'n, ncha'tz tzibne' itetz te'j. Chi banak i' tan xajle'n nin wenen yi chin q'uixc'uj nin scyetz e' wunak, ncha'tz axwok itetz xajwok nin wenen tetz yi oponk cu'n. 7Chi yi nicy' tzatzi'n yi banak i', ni'cu'n caws tz'ak'lok. Tz'ak'lok caws, na na tocsaj tib nim. Na je yol i'e'j yi icy' tc'u'l: ‘In jun chin wi'tz ajcaw. Nk'e'tz cho'n wutane'n chi tane'n jun xma'lca'n. Qui't sotz inc'u'l sbne' opon tunintz,’ chij i'. 8Ma jalu' tan paj yi ya'stzun tajtza'kl, tz'elk cu'n swutz tul jun ntzi' k'ej. Tz'ul jun chin caws i' yi chin xo'wbil nin. Stije' q'uixc'uj. Stije' we'j. Stz'e'ok tan k'ak'. Squimok, na ya'stzun txumijt tan Ryos, yi Ryosa'tz yi cya'l jun na xcye' quen te'j.” 9Ẍchok'ok yi e' wi'tz ajcaw yi ate' bene'n tzi'n wi munt, yi e' yi ja xom chiwi' te tajtza'kl yi jun xna'na'tz. Ẍchibisunk yil quil nin yi tzan je'n sibel yi tnum. 10Joylaj chixmayintzit tan paj yi xo'w yi ate' cu'nt. Itzun scyale'-tz: “Lastum yi jun chumbalaj tnum. Lastum Babilonia, na chin cham nin i' sajle'n. Poro tul jun tkuj ja ak'lij caws, nin ja el cu'n swutz,” che'ch sbne'. 11Ite'n nin ẍchibne' yi e' aj pyaj. Ncha'tz e', ẍchok'ok nin ẍchibisunk, na qui'ct wunak tul yi jun tnuma'tz tan lok'che'n chic'a'y yi cy'a'n cya'n. 12Na at aj pyaj yi cy'a'n oro tu sakal cya'n, tu e'chk balaj c'ub, tu e'chk uwaj yi chin litz'un nin. Nin at e' yi cy'a'n e'chk balaj xbu'k cya'n yi chin yube'n nin. Nin at aj pyaj yi cy'a'n e'chk balaj tze' cya'n yi chin c'o'c nin, tu e'chk balaj takle'n yi na bnix te te' txuc, nka te e'chk tze' yi nim jamel, nka te e'chk jilwutz ch'ich' chi tane'n bronce nka te yi jun jilwutz c'ub yi na bi'aj mármol. 13Ej nin at e' yi chin ektz nin canel cy'a'n cya'n tu e'chk balaj c'o'csbil, tu incens tu mirra nin perjum. Ej nin at e' yi win, nin aceit tetz cumir cy'a'n cya'n, nin balaj arin tu ixi'n triw. Ej nin at e' yi txuc cy'a'n cya'n tetz chic'a'y. At cy'a'n cneru' cya'n. Nin at e' cy'a'n chej cya'n tu care't. Ej nin at e' yi esclaw cy'a'n cya'n tetz chic'ay. 14Ej nin yi e' aj pyaja'tz scyale': “Lastum cyakil yi e'chk takle'n balaj yi el cyalma'u' te'j sajle'n. Ja sotz. Ej nin ja el cu'n swutz cyakil yi e'chk takle'n balaj yi chin elsbil alma' nin. Qui't ljal.” 15Joylaj chixcye' nint cyakil yi e' aj negos scyuch' yi e' mas yi jalnak chiriquil tul yi jun tnuma'tz. Joylaj chixcye' nint tan bi'l yi xo'wl yi ate' cu'nt na nsken ul caws yi jun tnuma'tz. Ẍchok'ok nin ẍchibisunk, 16nin scyale': “Lastum yi jun chumbalaj tnuma'tz. Na yi sajle'n, ni'cu'n i' tu jun xna'n yi wi'nin na ban cu'n tib tu yi be'ch tetz yi chumbalaj nin chi tane'n lino, tu e'chk balaj xbu'k yi na xcon cyak'un e' rey. Chin yube'n nin yi jun tnuma'tz sajle'n, chi yubel jun xna'n yi wi'nin na ban cu'n tib tan e'chk balaj uwaj, tu oro, tu e'chk balaj ne'ẍ c'ub yi nim jamel. 17Lastum, —che'ch— na june'n tkuj mme'l cu'nt swutz cyakil yi mebi'l i'.” Ej nin cyakil yi e' yi na chixon wi a', chi tane'n yi e' capitán tetz barc, scyuch' yi e' aj tolinl barc, nin scyuch' yi e' wunak yi cy'anche' tan yi barc, cyakil yi e'a'tz kajpe'n nin lchixmayinint tan xmaye'n yi sibel yi jun tnuma'tz yi na tzan k'a'kl. 18Ej nin yil quil nin yi na tzan k'a'kl yi jun tnuma'tz scyale': “Lastum yi jun chumam tnuma'tz. Wech na qui'c nin junt tnum yi cho'n nink chi june'j.” 19Nin tan bi'l yi bis o'kl, je pon chichitol tza'j xo'l chiwi', nin scyale': “Ah, lastum yi ja el cu'n swutz yi jun chin tnume'j, na cyakil o' yi na kak'uj wi mar ja kariquin ta'n. Lastum, na june'n tkuj mme'l cu'nt swutz,” che'ch sbne'. 20Ma yi e' cyeru', yi najlche'u' tcya'j chitzatzinku', na ja sotz yi jun tnuma'tz. Nin ncha'tz e'u' apostol, scyuch yi e'u' yi na chitxolu' yi tajbil Kataj, scyuch' cyakil yi e'u' yi xansa'n che'tu' chitzatzinku', na ja ticy'saj Ryos c'u'l te yi jun tnuma'tz. Na ja tak' Ryos caws tan paj yi e'chk takle'n cachi' yi banak scye'ju'. 21Bene'n tzun jun ángel yi chin cham nin tan xicle'n jun chin c'ub chi tane'n e'chk c'ub yi na xcon tan ẍche'je'n ixi'n triw. Cho'n tzun bene'n jo'liltz wi mar. Itzun taltz: “Ya'stzun sbajok te yi chin wutzile'n tnum Babilonia, nin qui't ljal sbne' opon tunintz. 22Cya'l tz'ocsan e'chk su'. Nin cya'l tz'ocsan e'chk arpa tu e'chk chun yi quibitnak wunak sajle'n tul yi jun tnuma'tz. Qui'ct ak'unwil ẍchijalok. Qui'ct jun molin ljincan. 23Qui't txekun jun k'ak' nka luz le jun tnuma'tz sbne' opon tunintz. Cya'l baje't e'chk tzatzi'n chi e'chk tzatzi'n yi na bajij yi na chume' jun lmuj aj umle'n. Na ja el cu'n jun tnuma'tz swutz, tan paj yi mbi cu'n e' banak cyakil yi e' aj negos, yi ocnake' tan chisuble'n cyakil jilwutz wunak bene'n tzi'n wi munt tan yi cyetz cyajtza'kl yi chin cachi' nin. 24Ja el cu'n swutz yi jun tnuma'tz tan paj yi ocknake' tan chibiyle'n yi e' elsanl stzi' Ryos, scyuch' yi e' xansa'nche' yi najlche' bene'n tzi'n wi munt.

will be added

X\