APOCALIPSIS 16

1Yi chitz'amol yi e' ángel yi e'chk cu'lbil, bene'n tzun wital jun yi cho'n jilone'n tzaj le ama'l yi wi'nin xanil. Itzun saj tloltz scyetz yi juk ángela'tz: “Quibene'nk tan kojle'n yi at tul yi e'chk cu'lbile'j squib yi e' wunak yi ate' wuxtx'otx', na ya'stzun chicaws stk'e' Ryos.” 2Bene'n tzun yi bajx ángel tan kojle'n yi at tul yi lak yi cy'a'n ta'n. Cho'n bene'n kojol squibaj yi e' yi cyak'nak ama'l tan toque'n cyechl tak'un yi jun ta'k txuc, yi e' ocnake' tan c'u'laje'n yi teblal yi jun txuca'tz. Telemule'n tzun e'chk c'u' scye'j, yi chin xo'wbil nin. 3Bene'n tzun yi ca'p ángel tan kojle'n yi at tul yi lak yi cy'a'n ta'n. Cho'n bene'n kojol wi mar. Nin oc yi mar tetz chich'. I cunin yi ẍch'el jun yaj yi quimnakt. Tir cunin tzun yi e' txuc yi ate' xe mar, e' baj quim len. 4Ite'n nin ban yi toxi'n ángel. Nin ben tan kojle'n yi cy'a'n ta'n, tulak e'chk tzanla' tu e'chk c'wa'. Tircu'n toque'n tetz chich'. 5Bene'n tzun wital yi jilone'n yi ángel yi q'uicy'lom tetz a'. Itzun taltz: “Ba'n mbanu' Ta', yi ilu' teru' yi chin xan nin ilu', yi ilu' teru' yi iẍnin atu' tetz cyakil tiemp. Ba'n mbanu' yi ncu' xtxumulu' chicaws yi e' wunak yi ate' wuxtx'otx'. 6Na e' nchibiyon yi e' yi xansa'nche't tanu'. Ej nin e' nchibiyon yi e' elsanl stzi'u'. Elnak chiẍch'el cya'n. Cha'stzun te yi ba'n atit yi jalt chich' na quic'aj jalu', na chipaj nin cyera'tz.” 7Ncha'tz ben wital yi jilone'n tzaj jun kale atit yi altar. Je yol i'e'j: “Jun cu'n yol Ta', ba'n mbanu' yi ntak'u' chicaws yi e' mal wunak yi ate' wuxtx'otx'. Puntil cu'n tuleju' yi ma'le'n cyajtza'kl. Qui'c mu'ẍ tal paltil yi xtxumu'nu',” chij yi juna'tz. 8Itzun yi cyaji'n ángel, cho'n tzun bene'n tan kojle'n yi cy'a'n ta'n tib yi k'ej. Jale'n tzun ẍchamil yi k'ej tan chipate'n cyakil wunak. 9E' baj tz'e' len chicyakil cu'n. Chin xo'wbil nin e' ban. Poro quinin chitx'ixpuj cyajtza'kl, nin quinin e' octz tan c'u'laje'n Ryos. Ma na e' octz tan telse'n k'ej yi jun yi ak'ontzaj e'chk chicawsa'tz. 10Bene'n yi to'i'n ángel tan kojle'n yi cy'a'n ta'n tib yi luwar kale na cawune't yi jun ta'k yaj yi i cunin txuc yi chin xo'wbil nin. Tz'o'tz nin tunin ban cyakil yi luwar yi at jak' ca'wl yi jun yaja'tz. Nin tan paj yi il yi ate' cu'nt cyakil wunak, nicy't nin yi cyak' baj chichayul tan yi q'uixc'uj yi ate' cu'nt. 11Poro quinin chitx'ixpuj cyajtza'kl. Quinin e' tane' tan banle'n yi e'chk takle'n cachi', nin tan paj yi il yi ate' cu'nt e' octz tan telse'n k'ej yi Ryos yi at tzi'n tcya'j. 12Bene'n tzun yi kaki'n ángel tan kojle'n yi cy'a'n ta'n tul yi a' yi na bi'aj Eufrates. Skeje'n tzun yi jun a'a'tz tan tak'le'n ama'l tan quicy'e'n tzaj yi e' ajcaw scyuch' chisanlar yi cho'n chisaje'n tele'n tzi'n. 13Bene'n tzun wilol yi cyele'n tzaj jujun txuc le stzi' yi dragón, tu yi jun ta'k yaj yi i cunin txuc tane'n, nin le stzi' yi jun yi tocsaj tib elsanl stzi' Ryos. Yi ox txuca'tz yi el tzaj le chitzi', i'tz ox espíritu yi chin cachi' nin. I cunin wo' quitane'n. Poro e' cu'n espíritu cwent Bayba'n. 14Nintzun e' octz tan banle'n e'chk milawr nin tan tocse'n chic'u'l yi e' wi'tz bajxom lakak tnum yi ate' bene'n tzi'n wi munt. E' octz tan chimoxe'n tan cyoque'n tan oyintzi' tu ketz kaRyosil yi cya'l jun xcye' quen te'j. Ẍchoyintzink tul yi jun tiempa'tz, na ya'stzun yi tiemp yi bixba'nt tan Kataj Ryos tan chixite'n cu'n. 15Je junt yole'j yi ben wital: “I bin jalu' bitwok tzaj. Nopontz ẍchixo'l wunak. Ej nin qui cunin tz'icy' scyetz yil nopon. Cho'n tzimbne' chi na ban jun alk'om yi qui'c stziblal. Poro ba'n cyeri yi e' yi na chitzan tan ẍch'iwe'n wupombil, yi e' yi na chitzan tan q'uicy'le'n be'ch cyetz. Lastum ko tx'anlche' cuntu' tane'n yil nopon na ko ya'tz ẍchitx'ixwok tzinwutz.” 16Yi chixcyewe'n yi e' espíritu cwent Bayba'n tan tocse'n chic'u'l yi e' bajxoma'tz nintzun baj chimolol quibtz le ama'l yi na bi'aj Armagedón le yol hebreo. 17Bene'n tzun yi juki'n ángel tan kojle'n yi cy'a'n ta'n. Saj tu' kojoltz tul cyek'ek'. Yi wi't saje'n kojol, bene'n tzun wital yi jilone'n tzaj jun jalen tzi'n tcya'j, tul yi ama'l yi chin xan nin, yi ama'l kale atit yi c'olchbil Ryos. Itzun taltz: “Ja wi't bnix yi wajbil.” 18Xe'te'n nintzun ban jun chin iltz. Baj cu' xlitz'. Baj cu' k'ancyok, nin yucan cyakil yi wuxtx'otx' tan jun chin coblajnob yi qui otojt na bajij jetz yi jale'n yi bajx wunak wuxtx'otx'. 19Tan paj yi jun chin coblajnoba'tz je c'apx yi wuxtx'otx', nin ox cuntunin el yi chumam tnum, yi chitnumil yi e' contr. Ej nin nk'e'tz ntina'tz ma na ncha'tz cyakil e'chk tnum yi at bene'n tzi'n wi munt, e' baj cu' ch'uk. Ej nin ncha'tz ya'stzun yi ticy'sal Ryos yi c'u'l te yi jun tnuma'tz yi na bi'aj Babilonia. Tak' i' chicaws yi e' wunaka'tz yi ate' tul yi jun tnuma'tz na at swutz i' yi mbi cu'n baj chibnol. Yi caws yi tak' scyetz, i cunin xc'ala' yi at wenen tul, nin puers baje'n cya'n. 20Alo' nin e' aj nint e'chk wutz. E' tx'akx cuntunintz. Ncha'tz e'chk isla yi ate' bene'n tzi'n nicy'al mar, e' sotz cuntunintz. 21Ncha'tz cu' jun chin wutzile'n c'ub abal. Chin lmak len nin yi c'ub yi cu'. At lo' jun quintal jujun. Poro yi e' wunak ntin e' octz tan jisle'n Ryos, tan paj yi jun chin chicaws yi ak'lij scyetz.

will be added

X\