APOCALIPSIS 15

1Ej nintzun ben wilol junt xtxolbil yi mbajij tcya'j yi chin xo'wbil nin. I'tz juk ángel yi e' ak'ol yi jukt jilwutz chicaws wunak. Yi jukt jilwutz cawsa'tz ya'stzun wi'tzbil chicaws wunak yi stk'e' Ryos tzone'j wuxtx'otx'. 2Ncha'tz wil jun e'chk takle'n yi i cunin jun chin a' yi pi'lij. Poro nk'e'tz a', ma na i cunin spej yi yuju'n tib tu k'ak' tane'n. Nin wil yi wi'nin wunak txiclche' tzi jun a'a'tz. Ya'stzun yi e' yi quinin cyak' quib tan chixome'n te yi tajtza'kl yi jun txuca'tz nka tan lo'k'e'n yi teblal i'. Ej nin ya'stzun yi e' yi quinin cyak' quib tan toque'n yi numbril yi bi' yi txuc scye'j tetz cyechl. Cy'a'n len arpa cya'n yi Ryos ak'on tetz scyetz. 3Ej nin na chitzan len tan bitze'n yi bitz Moisés yi ẍchakum Ryos, nin tan bitze'n yi bitz yi Katx'ixwatz. Nin je yi bitze'j: “Ta', chin cham nin ilu'. Cya'l nin junt tz'opon k'ab tan banle'n yi e'chk takle'n yi mbaj bnolu'. Ilu' Kajcawil. Ilu' kaRyosil. Chin jicyuch nin te tajtza'klu'. Cya'l nin jun yi ni'cu'nk balajil chi tane'nu'. Ncha'tz chin cham nin ilu' Ta', na ilu' yi wi'tz ajcaw squib cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt. 4Cya'l jun jalu' yi qui'k stek ẍchi'u', na chin cham nin ilu'. Qui'c nin jun jalu' yi qui'k tak' k'eju' na ntin ilu' chin tz'aknak cu'n. Ẍchichame' quib cyakil jilwutz wunak swutzu'. Nin chocopon tan c'u'laje'nu', na ja lajluchax cyakil yi e'chk takle'n balaj yi mbaj bnolu',” che'ch bantz. 5Itzun bantz yi wi't baje'n yi xtxolbila'se'j, bene'n tzun wilol yi je'n jakol tib yi tcya'j, nin lajluch cunin ban yi ama'l yi chin xan nin, yi at le ca'l Ryos. 6Cyele'n tzaj tzun yi juk ángel yi ak'ol tetz yi juk chicaws wunak. Yi be'ch cyetz yi juk ángela'tz i'tz jun balaj xbu'k yi na bi'aj lino. Chin skoj nin, nin chin litz'un nin. Nin at jujun chic'albil at wutz chic'u'l yi oro cu'n. 7Jun tzun scyeri yi e' ẍchakum Ryos yi i cunin txuc tane'n, nin tak' jujun lak yi oro cu'n scyetz yi e' ángela'tz. Nojnak len yi juk laka'tz tan chicaws wunak. Na wi'nin ẍchi'che'n c'u'l Ryos scye'j, yi Ryosa'tz yi iẍ nin at sajle'n tunintz nin sbne' opon tunintz. 8Ej nin tan yi pak'puchal tu yi ẍchamil Ryos, sibt nin tunin ban yi ama'l yi wi'nin xanil. Ej nin qui'c nin rmeril bantz tan toque'n jun le ama'la'tz tan paj yi sib, jalen yil tzaj wi' yi juk jilwutz caws yi at ak'bil cyak'un yi juk ángela'tz.

will be added

X\