APOCALIPSIS 14:4

4Chin skoj nin cyalma' yi jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunaka'tz, na qui nchipo'tzaj quib scye'jak xna'n. Ẍchixomok yi e'a'tz te yi Katx'ixwatz alchok tz'aj nint. Colpi'n che't ẍchixo'l yi e' mas wunak, Ej nin e' yi oy yi mas balaj swutz Ryos nin swutz yi Katx'ixwatz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More