APOCALIPSIS 14:3

3Cho'n ate' yi e'a's tan bitz swutz yi c'olchbil Ryos, nin ẍchiwutz yi cyaj ẍchakum Ryos, nin ẍchiwutz yi e' wi' banl wi'. Ej nin yi bitz yi na chitzan tan bitze'n, i'tz jun ac'aj bitz. Cya'l nin junt yi nink tz'a'w yi jun bitz ta'n ma na ntin yi jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunaka'tz yi lok'ij che' ẍchixo'l yi e' mas wunak yi ate' wuxtx'otx'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More