APOCALIPSIS 14:2

2Bene'n tzun wital jun chin bitz yi cho'n na tzan tcya'j. Chin wi' nin. I cunin chi na wajcan jun chin tzanla' yi na el kojxuj wutz kotx', nka chi na nilcan jun chin k'ancyok. Poro i'tz tan tu yi na chibitzin, nin tan tu' yi na chitzan len tan tocse'n jujun chikbetz yi na bi'aj arpa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More