APOCALIPSIS 14:18

18Tele'n tzaj tzun junt ángel xlaj yi altar. I' yi q'uicy'lom k'ak' yi at wi altar. Chin wi' nin tzun ban tzaj tan yol tetz yi ángel yi cy'a'n jos ta'n yi chin wi' nin. Itzun taltz: “¡Xconken yi ma'clu' tan je'se'n yi cosech uva, na nternin k'ant yi lo'baj uva yi at bene'n tzi'n wi munt! Nternin k'ant yi jujun jutuj uva, ¡Tajwe'n lje'!”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More