APOCALIPSIS 14:13

13Bene'n tzun wital jun yi cho'n na jilon tzaj swetz tcya'j: “Tz'ib cu'n yi xtxolbile'j yi swale' tzatz: Ba'n cyeri yi e' yi ẍchiquimok sbne' opon tunintz tan tu' yi na k'uke' chic'u'l te Kataj.” Ej nin ncha'tz tal yi Espíritu Sant swetz: “Jun cu'n yol yi xtxolbile'j na qui't chitij mas q'uixc'uj. Ej nin sjamelank yi cyak'un.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More