APOCALIPSIS 14:10

10Yi chicaws ni'cu'nk yi nink ltak' Ryos jun lak wenen scyetz, yi wenen cu'n yi qui'c a' tul. Ya'stzunk chicaws sbne' tan paj yi wi'nin na chi'ch c'u'l Ryos scye'j. Ẍchiwutz cu'n yi e' ángel Ryos, nin swutz cu'n yi Katx'ixwatz, chocopon jo'li'n cyera'tz tk'ak'. Ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj tul yi jun k'ak'a'tz yi azufre cu'n yi na tzan k'a'kl.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More