APOCALIPSIS 14:1

1Bene'n tzun wilol yi Katx'ixwatz yi txiclij wi'wtz yi na bi'aj Sión. Ej nin ate' jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunak te i'. Yi e'a'tz at len yi bi' Katx'ixwatz tu yi bi' Kataj swutzak chiplaj.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More