APOCALIPSIS 14

1Bene'n tzun wilol yi Katx'ixwatz yi txiclij wi'wtz yi na bi'aj Sión. Ej nin ate' jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunak te i'. Yi e'a'tz at len yi bi' Katx'ixwatz tu yi bi' Kataj swutzak chiplaj. 2Bene'n tzun wital jun chin bitz yi cho'n na tzan tcya'j. Chin wi' nin. I cunin chi na wajcan jun chin tzanla' yi na el kojxuj wutz kotx', nka chi na nilcan jun chin k'ancyok. Poro i'tz tan tu yi na chibitzin, nin tan tu' yi na chitzan len tan tocse'n jujun chikbetz yi na bi'aj arpa. 3Cho'n ate' yi e'a's tan bitz swutz yi c'olchbil Ryos, nin ẍchiwutz yi cyaj ẍchakum Ryos, nin ẍchiwutz yi e' wi' banl wi'. Ej nin yi bitz yi na chitzan tan bitze'n, i'tz jun ac'aj bitz. Cya'l nin junt yi nink tz'a'w yi jun bitz ta'n ma na ntin yi jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunaka'tz yi lok'ij che' ẍchixo'l yi e' mas wunak yi ate' wuxtx'otx'. 4Chin skoj nin cyalma' yi jun cient tu ca'wnak cyaj mil wunaka'tz, na qui nchipo'tzaj quib scye'jak xna'n. Ẍchixomok yi e'a'tz te yi Katx'ixwatz alchok tz'aj nint. Colpi'n che't ẍchixo'l yi e' mas wunak, Ej nin e' yi oy yi mas balaj swutz Ryos nin swutz yi Katx'ixwatz. 5Na qui'c nin jun tir yi jajk cyal jun la'jil. Cha'stzun te qui'c mu'ẍ quil. 6Bene'n tzun wilol jun ángel yi cho'n na xicy'in tcya'j. Yi tarey i' i'tz tan xtxole'n yi balaj stziblal yi at sajle'n tunintz. Yi jun balaj stziblala'tz i'tz scyetz cyakil jilwutz wunak. Qui'c na ban yi mbi jilwutz yolil na chiyol, nka mbi tnumil kale najlche't. 7Chin wi' nintzun yi jun ángela'tz bantz tan yol. Ej nin je yol i'e'j: “Cyeke'u' ẍchi' Ryos, nin cyak'e'u' chik'ajsbilu' tetz, na ja opon yi tiempil tan toque'n i' tan banle'n xtisya' scye'j cyakil wunak. Cho'ku' tan c'u'laje'n yi ketz kaRyosil, na i' bnol tetz yi tcya'j tu yi wuxtx'otx', nin i' bnol tetz yi mar, tu yi e'chk mas a'.” 8Xomt tzaj tzun junt ángel yi tal: “¡Ja el cu'n swutz yi jun chin wutzile'n tnum yi na bi'aj Babilonia! Ja el cu'n swutz yi tnuma'tz yi nxcye' tan po'tze'n cyajtza'kl cyakil jilwutz wunak tan chixome'n te yi tetz tajtza'kl yi chin juntlen nin.” 9Wutz chicoc yi cob ángela'tz, xom tzaj tzun junt. Ej nin ncha'tz i' chin wi' nin ban tan yol. Je tzun taltze'j: “Cyakil yi e' yi na cho'c tan c'u'laje'n yi txuc, nka tan c'u'laje'n yi teblal i', tz'ak'lok chicaws tan Ryos. Ncha'tz tz'ak'lok chicaws cyakil yi e' yi ja cyak' ama'l tan toque'n cyechl wutzak chiplaj nka te'jak chik'ab. 10Yi chicaws ni'cu'nk yi nink ltak' Ryos jun lak wenen scyetz, yi wenen cu'n yi qui'c a' tul. Ya'stzunk chicaws sbne' tan paj yi wi'nin na chi'ch c'u'l Ryos scye'j. Ẍchiwutz cu'n yi e' ángel Ryos, nin swutz cu'n yi Katx'ixwatz, chocopon jo'li'n cyera'tz tk'ak'. Ẍchitije' wi'nin q'uixc'uj tul yi jun k'ak'a'tz yi azufre cu'n yi na tzan k'a'kl. 11Ej nin qui nin ltz'uje' yi jun k'ak'a'tz, na sbne' opon tunintz, tunin ljuquin cu'n. Cyakil yi e' yi e' oc tan c'u'laje'n yi jun txuca'tz nka yi teblal i', yi e' yi cyak' ama'l tan toque'n cyechl, qui'c cyelbil tzaj tul yi jun chin k'ak'a'tz. Ma na sk'ejl nin lak'bal ẍchitije' q'uixc'uj sbne' opon tunintz.” 12¡Cha'stzun te cyakil yi e' yi ate' tetz tajal Ryos, tajwe'n tan bene'n quikan ttx'otx' tan muc'le'n q'uixc'uj! Tajwe'n yi quil chitx'ixpuj cyajtza'kl tan chixome'n te Cristo nin tan banle'n yi tajbil i'. 13Bene'n tzun wital jun yi cho'n na jilon tzaj swetz tcya'j: “Tz'ib cu'n yi xtxolbile'j yi swale' tzatz: Ba'n cyeri yi e' yi ẍchiquimok sbne' opon tunintz tan tu' yi na k'uke' chic'u'l te Kataj.” Ej nin ncha'tz tal yi Espíritu Sant swetz: “Jun cu'n yol yi xtxolbile'j na qui't chitij mas q'uixc'uj. Ej nin sjamelank yi cyak'un.” 14Bene'n tzun wilol noc sbak' yi chin stum nin. Ej nin c'olchij jun tibaj yi sbak'a'tz yi i cunin i'a'tz yi Bajx Cy'ajol. Ate'n jun coron twi' yi oro cu'n, nin cy'a'n jun jos ta'n yi chin a' nin wi'. 15Tele'n tzaj tzun junt ángel tc'u'l yi templo. Ej nin chin wi' nin i' ban tzajtz tan yol tetz yi jun yi c'olchij wi sbak'. Itzun saj tloltz: “¡Ja wi't opon yi tiempil tan je'n yi cosech, na ja k'anax! Xconken bin yi josu' tan je'se'n yi cosecha'tz,” chij ángel ban tzajtz. 16Xcone'n tzun yi jos ta'n, nin je' yi cosech yi at bene'n tzi'n wi munt. 17Tele'n tzaj tzun junt ángel tul yi templo yi at tzi'n tcya'j. Ncha'tz i', cy'a'n jun jos ta'n yi chin a' nin wi'. 18Tele'n tzaj tzun junt ángel xlaj yi altar. I' yi q'uicy'lom k'ak' yi at wi altar. Chin wi' nin tzun ban tzaj tan yol tetz yi ángel yi cy'a'n jos ta'n yi chin wi' nin. Itzun taltz: “¡Xconken yi ma'clu' tan je'se'n yi cosech uva, na nternin k'ant yi lo'baj uva yi at bene'n tzi'n wi munt! Nternin k'ant yi jujun jutuj uva, ¡Tajwe'n lje'!” 19Xcone'n tzun yi jos tan yi ángel tan je'se'n yi uva yi at bene'n tzi'n wi munt. Nintzun ben jo'liltz tul yi yak'bil uva cwent Ryos, kale ticy'swit Ryos c'u'l scye'j, na wi'nin na chi'ch c'u'l scye'j. 20Toque'n tzun yak'pe'n yi uva solte'j len yi tnum. Poro yi t'a'al yi el tzaj i'tz chich' cu'n. Chin te'j nin yi chich' yi el tzaj, na jepone'n cunin jak' chikul e' chej. I cunin chin tzanla' ban. Ej nin ox cient kilómetro cu' je' tzi'n.

will be added

X\