APOCALIPSIS 13

1Bene'n tzun wilol yi je'n mule'n jun txuc xe mar. Yi jun txuca'tz at juk wi' nin lajuj tuc'. Tib yi jujun tuc'a'tz ate'n jujun coron. Nin te yi jujun wi', tz'iba'nt e'chk bi'aj yi na tak' ch'on tetz Ryos. 2Yi jun txuca'tz, i cunin leopardo, poro yi tkan i cunin tkan oso. Ej nin yi stzi' i' i cunin stzi' león. Nintzun ak'lij ẍchamil tu k'ej tan cawu'ne'n tzone'j wuxtx'otx'. Chin wi'tz ajcaw nin ban. Poro yi dragóna'tz i' ak'on yi porera'tz tetz. 3I cunin quimnak jun scyeri wi' yi jun txuca'tz, tan paj yi q'uixpnak. Poro ul yos tuch'. Wi'nin tzun cyele'n yab wunaktz te'j. Cha'stzun te xome'n chiwi' te'j. 4E' octz tan c'u'laje'n yi dragón na i' ak'on ẍchamil yi jun txuca'tz. Ncha'tz e' octz tan c'u'laje'n yi txuca'tz. Itzun cyaltz: “Cya'l nin jun yi cho'n nink ẍchamil chi tane'n ẍchamil yi txuque'j. Cya'l nin jun yi nink xcye' cyen te'j,” che'ch tzun bantz. 5Ak'lij tzun ama'l tetz yi txuca'tz tan tocsal tib nim tu jilon, nin tan talche'n e'chk yol yi na el k'ej Ryos ta'n. Ncha'tz ak'lij ama'l tetz tan cawu'n tetz ca'wnak cob xaw. 6Ej nin oc i' tan telse'n k'ej Ryos na nin oc tan yolche'n. Ej nin oc i' tan talche'n yi qui'c mu'ẍ tal xac yi ama'l kale najle't Ryos scyuch' yi e' yi ate'-tz tcya'j. 7Ncha'tz ak'lij ama'l tetz tan contri'n scye'j yi e' yi ate' tetz tajal Ryos. Ej nin xcye' i' scye'j. Ej nin ak'lij ama'l tetz tan chicawe'n cyakil jilwutz wunak tu cyakil jilwutz tnum yi at bene'n tzi'n wi munt. Qui'c na ban mbi jilwutz yolil na chiyol, na ja cawun i' squibaj. 8Ej nin chocopon cyakil wunak yi najlche' wuxtx'otx' tan c'u'laje'n yi jun txuca'tz. Ya'stzun yi e'a's yi qui cu'nak chibi' tul yi planiy kale tz'ibane't chibi' yi e' yi ẍchicambok te yi itz'ajbil. Yi jun planiya'tz, Katx'ixwatz q'uil tetz. Ej nin ya'stzun Katx'ixwatz yi txumijt tan Ryos le xe'tzbil tzaj, tan quime'n tetz kaxel. 9Ko at jun yi na el talma' tan tele'n xtxum tetz yi xtxolbile'j, tajwe'n yil tz'oc il tan xtxumle'n: 10“Yi e' yi xomok chiwi' te Ryos at e' ẍchixo'l yi tx'aklij presi'n ẍchiwutz. Ej nin at e' yi ẍchiquimok tan spar.” Cha'stzun te pasens na taj, nin nimit cuntunin chic'u'l swutz. Tajwe'n yil k'uke' chic'u'l te yi na cyocsaj. 11Bene'n tzun wilol junt txuc yi chin xo'wbil nin. Cho'n je'n mule'n jak' tx'otx'. Yi tuc' i' i cunin tuc' jun ne'ẍ bak wi'. Poro yi jilon i' i cunin jilon jun dragón. 12Wi'nin k'ej i' tan cawu'n jak' ca'wl yi bajx txuc. Nintzun oc i' tan chixo'wse'n cyakil wunak yi ate' wuxtx'otx' tan chilok'il yi bajx txuc, yi jun yi q'uixpij poro ul yos tuch'. 13Toque'n tzun yi ca'p txuca'tz tan banle'n wi'nin e'chk milawr ẍchiwutz cyakil wunak. Nin xcye' i' tan sajse'n k'ak' tcya'j tan tule'n wuxtx'otx'. 14Ej nin tan yi e'chk milawra'tz xcye' i' tan chisuble'n cyakil wunak yi ate' wuxtx'otx'. Cho'n tzun bnixe'n e'chk milawra'tz ta'n swutz cu'n yi bajx txuc yi chin xo'wbil nin. Yi nsken bnix yi e'chk milawra'tz nintzun cawun scyetz cyakil wunak tan chibnol jun teblal yi bajx txuc yi pitz'cnak yi ticy'le'n spar te wi'. 15Ej nin ak'lij porer tetz yi ca'p txuca'tz tan jalse'n talma' yi jun teblala'tz nin tan ta'we'n yol ta'n. Nin cawunin yi jun teblala'tz tan chibiyle'n cu'n cyakil yi e' yi quinin chimeje' swutz i'. 16Ej nin ncha'tz cawun i' tan toque'n jujun cyechl cyakil wunak. Qui'c na ban ko e' nitxa', nka e' tijlc'u'lal. Qui'c na ban yi ko meba' nka ric. Qui'c na ban yi ko pres chiwutz jak' ca'wl yi chipatrón nka chichuc na chicaw quib. Tajwe'n tan toque'n yi jun cyechla'tz te chik'ab nka wutz chiplaj. 17Ma yi e' yi qui nin chicujij tan toque'n yi cyechl, qui't nin ak'lij ama'l scyetz tan c'ayi'n nka tan lo'k. Qui nin tzun ak'lij ama'l scyetz yi ko qui'c cyechl, nka qui'c yi bi' yi bajx txuc scye'j, nka ko qui ocnak yi numbril yi bi' i' scye'j. 18Na taj wi'nin ajtza'kl, nin na taj wi'nin xtxumle'n tan tele'n katxum te yi mbi na elepont yi xtxolbila'se'j. Poro slajluchaxk ẍchiwutz yi e' yi at cyajtza'kl. Na yi número i'tz k'ajbil bi' yi jun txuca'tz, nin yi número i'tz kak cient oxc'al tu wukak, [666].

will be added

X\