APOCALIPSIS 12

1Ẍchajol tzun tib jun xtxolbil tcya'j. I'tz jun elsawutzil tetz jun xna'n yi i cunin k'ej yi be'ch tetz. Cho'n at yi xaw jak' tkan. Nin ate'n jun coron twi' yi lac'chij coblaj tx'uml te'j. 2Ch'on wi' i', nin wi'nin na tx'ayne' tan yi il yi at cu'nt, na txant tan tule'n yos tuch'. 3Le rat nin mbajij junt xtxolbil tcya'j. I'tz jun chumam dragón yi cyak te'j. Juk cu'n wi' at nin lajuj cu'n tuc'. Ej nin ate'n jujun coron te jujun wi'. 4Ej nin tan yi je', saj masol wi'nin tx'uml. Ej nin yi tx'uml yi nsaj masol txant qui nicy'an cyen ta'n. Cho'n saje'n jo'lil jalen wuxtx'otx'. Xcyewe'n cu'n tzun yi jun chin txuca'tz swutz yi xna'n yi txant tan tule'n yos tuch', na yi tajbil i' i'tz yi nink baj yi tal ni' ta'n yil tz'ul itz'ok. 5Ma yi tule'n yos tu yi xna'n, xicy tzun yi ni' yi ul itz'ok. Nin yi jun ni'a'tz ya'stzun yi jun yi at tocbil tan chicawe'n cyakil jilwutz tnum bene'n tzi'n wi munt. Chin cham nin i' sbne' tan cawu'n. Ma yi titz'e'n, jalcunin taje'n majij tan topone'n kale c'olche't Ryos tan cawu'n. 6Inti xna'n, nintzun el ojkujtz. Cho'n topone'n tul jun ama'l yi tz'inunin tu'. Na at jun ama'l yi list tan Ryos kalel tz'a'te't nin kalel wane't tetz jun mil tu cob cient tu ox c'al k'ej. 7Xe'te'n tzun jun chin oyintzi' tcya'j. Na nin oc yi wi'tz ángel yi na bi'aj Cyel scyuch' yi e' mas ángel yi xomche' te'j tan oyintzi' tu yi jun chin txuca'tz yi dragón bi'. 8Oc chibnol quib tan oyintzi' poro quinin e' xcye' yi dragón scyuch' yi e' tetz ángel, nin e' el tzaj laju'n tcya'j. 9Yi jun dragóna'tz, ya'stzun yi jun lubaj yi at nintz tiemp tzaj. Ya'stzun yi diablo yi Satanás, yi Bayba'n. I' yi jun yi na tzan tan chisuble'n cyakil wunak bene'n tzi'n wi munt. Ja el tzaj laju'n tcya'j scyuch' yi e' tetz ángel yi xom chiwi' te'j. Cho'n chisaje'n jo'li'n tzone'j wuxtx'otx'. 10Bene'n tzun wital yi jilone'n tzaj jun tcya'j. Chin wi' nin ban tan yol, itzun taltz: “Ja wi't opon yi tiempil tan chiclaxe'n yi e' nitxajil Ryos. Nin ja lajluchax yi bintzi nin at porer i'. Ncha'tz ja lajluchax yi at k'ej Cristo tan cawu'n, na ja el tzaj lajul yi jun txumul yola'tz, yi jun yi na tzan tan jale'n cu'n quil yi e' kajwutz. Na ja el laju'n yi juna'tz ta'n yi sk'ejl tu lak'bal na tzan tan chixochle'n quen yi e' kajwutz swutz Ryos. 11Poro yi e' kajwutza'tz ja chixcye' te yi jun txumul yola'tz, tan tu' yi nk'uke' chic'u'l te yi ẍch'el yi Katx'ixwatz yi el kojxuj swutz pasyon. Ej nin ncha'tz ja chixcye' tan tu' yi quinin nchixob tan xtxole'n yi bintzi, na cyak'o'nt quib tan chiquime'n. 12Chitzatzink cyakil yi e' yi najlche' tcya'j. Poro lastum yi e'u' yi najlche'u' wuxtx'otx'. Nin lastum yi e'u' yi ate'u' wi mar, na ja opon yi Bayba'n ẍchixo'lu'. Lastum e'u' na wi'nin na chi'ch c'u'l i' scye'ju', poro qui't tz'ampon tiemp tan toque'n cawse'n.” 13Yi tilol yi Bayba'n yi nsken wi't opon laju'n wuxtx'otx' nintzun octz tan buchle'n yi jun xna'n yi nsken wi't talaj yi jun tal yi xicy. 14Poro yi jun xna'na'tz nintzun ak'lij cob chumam xicy', chi tane'n xicy' jun q'uilq'uitx, bantz bene'n tan ew ib tul jun luwar yi tz'inunin tu', yi joylaj len te yi Bayba'n. Cho'n c'a'chxe'n yi jun xna'na'tz tetz ox yob tu ni'cy tul yi jun a'ma'la'tz yi tz'inunin tu'. 15Poro el tzaj jun c'oloj a' le stzi' yi Bayba'n tan biyle'n cu'n klo'. 16Poro nin oc yi tx'otx' tan ẍch'eye'n yi jun xna'na'tz, na nin je c'apxuj yi tx'otx' tan bek'le'n nin yi jun chin a' yi el tzaj le stzi' yi dragóna'tz. 17Wi'nin tzun ẍchi'che'n c'u'l yi dragón te yi xna'na'tz. Cha'stzun te yi toque'n i' tan chibiyle'n cu'n yi e' xonl i', yi e' yi na chiban tane'n yi ca'wl Ryos, yi e' yi xomche' nintz te yi ẍchusu'n Jesucristo. 18Ma yi dragóna'tz cho'n bene'n tzi mar nintzun txicye' cu'ntz.

will be added

X\