APOCALIPSIS 11

1Saje'n tzun tak'le'n jun ma'lbil swetz, chi tane'n jun wa'j aj. Itzun a'lchij swetz: “Txiclije'n, cun ma'laj yi ama'l yi mas xan yi at xe ca'l Ryos, tuml yi ama'l kale atit yi altar. Ej nin ajlwe' jatna' chixone'n yi e' yi na chitzan tan c'u'laje'n Ryos tul yi jun ama'la'tz. 2Poro qui na waj yil cẍo'c tan ma'le'n yi ama'l yi at solte'j yi jun luwara'tz na tz'ak'lok ama'l scyetz yi e' awer nak, tan chibnol yi cyetz cyajbil tc'u'l. Ncha'tz stz'ak'lok ama'l scyetz tan telse'n k'ej yi tnum yi wi'nin xanil. Tul ca'wnak cob xaw ẍchibne' yi cyetz cyajbil tul yi jun ama'la'tz nin tul yi tnuma'tz. 3Poro nchiben inchakol cob instiw tan xtxole'n yi wetz wajbil scyetz yi wunak yi najlche'-tz le jun tnuma'tz. Ẍchitxole' yi wetz wajbil scyetz tul jun mil tu cob cient tu ox c'al k'ej. Ej nin yi be'ch cyetz yi cob instiwa'tz i'tz yi be'chok yi na ẍchaj bis.” 4Ej nin yi cob stiwa'tz ya'stzun yi cob wi' olivo tu yi cob txekbil yi ate' swutz Kajcaw yi taw wuxtx'otx'. 5Ej nin cyakil yi e' yi ẍchijoye' puntil tan chibiyle'n cu'n, ẍchiquimok cya'n, na tz'elepon k'ak' le chitzi' tan chibiyle'n cyakil chicontr. 6Ncha'tz stz'ak'lok ca'wl scyetz tan makle'n yi abal, nin ẍchixcyek tan xtx'ixpe'n yi a' tetz chich'. Ej nin ko na cyaj, ba'n tz'ul alchok jilwutz chicaws yi e' wunak cyak'un. 7Poro yil chixcye' te chimunl yi tz'ak'lok scyetz, tz'ocopon yi yaj yi txuc tane'n yi cho'n je' ul tjul tan oyintzi' scye'j. Ej nin xcyek tan chibiyle'n cu'n. 8Tul cyaj tu' chiwankil tbe', tul yi jun chumam tnum yi at na ban cu'nt na a'lchij Sodoma nka Egipto tetz. Yi jun tnuma'tz i'tz kale quime't Kajcaw swutz pasyon. 9Cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt squile' chiwankil yi sanlche' tbe'. Ox k'ej tu ni'cy chixmaye' chiwankil yi cob inchakuma'tz na quil tz'ak'lij ama'l tan chimukxe'n. 10Ej nin cyakil wunak yi ate' wuxtx'otx' chitzatzink yil chiquim yi cob chakuma'tz. Ej nin tan yi tzatzin yi ate' cu'nt, scyoye' e'chk oy squibil quib. Ẍchitzatzink, na stak'e' ch'on scyetz yil cho'c yi cob chakuma'tz tan chibuchle'n. 11Poro yi ticy'e'n yi ox k'eja'tz tu ni'cy, e' itz'ijt junt tir tan porer Ryos. Nin ẍchiwutz cu'n cyakil wunak yi chije'n txiclok. Wi'nin tzun e' xobe'n cyakil wunak yi quilol yi quitz'e'n junt tir yi cob chakuma'tz. 12Bene'n tzun quibital yi cob chakuma'tz jun yol yi cho'n saje'n tcya'j. Je yole'j: “Cajenwok tzaj tzone'j.” Ej nin ẍchiwutz cu'n cyakil chicontr yi cyaje'n tcya'j. Cho'n cyaje'n tul noc sbak'. 13Ej nin te yi jun tkuja'tz, bajij jun chin wutzile'n coblajnob, nin wi'nin ca'l baj lo'on. Juk mil wunak e' quim tan yi jun coblajnoba'tz. Ej nin tan yi xo'w yi ate' cu'nt yi e' mas wunak yi qui e' quim, cyoque'n tzuntz tan tak'le'n chik'ajsbil tetz yi kaRyosil yi at tzi'n tcya'j. 14Ya'stzun yi ca'p il yi sbajok. Poro at junt yi xomt tzaj. 15Ma yi toque'n yi juki'n ángel tan tocse'n yi tetz chun, nintzun ben wital yi na chitzan tan yol tcya'j. Ej nin chin chiwi' nin e' bantz tan yol. Je xtxobil yi cyale'j: “Ja cho'c cyakil tnum yi at wuxtx'otx', jak' ca'wl yi ketz kajcawil, nin jak' ca'wl yi jun yi bixba'nt ta'n. Nin scawunk i' tetz ben k'ej ben sak.” 16Ma yi junak cyaj wi' banl wi' yi c'olẍche' swutz Ryos nin e' cu' joklok swutz Ryos tan c'u'laje'n i'. 17Itzun cyaltz: “Ta', chin cham nin ilu' teru'. At nin teru'-tz sajle'n tunintz. Ej nin cya'l nin jun yi nink xcye' te'ju'. Ntyoẍ teru' Ta', na ja xcon yi poreru', nin ja xe'tiju' tan cawu'n wuxtx'otx'. 18Wi'nin na chi'ch chic'u'l cyakil yi wunak te'ju'. Poro ja opon yi tiempil tan toque'nu' tan chicawse'n. Ntyoẍ teru' Ta', na ja opon yi tiempil tan toque'nu' tan xtisya'i'n scye'j yi e' alma'. Ej nin ja opon yi tiempil tan tk'olu' yi oy scyetz yi e' ẍchakumu' yi ja chitxol yi tajbilu'. Ntyoẍ teru' Ta', na ja opon yi tiempil tan tk'olu' e'chk oy scyetzak yi e' yi xansa'n che', yi e' yi na cyek ẍchi'u'. Qui'c na ban ko e' nim nka e' juy, na stk'e'u' jun oy scyetz chicyakil cu'n. Ntyoẍ teru' Ta', na ja opon yi tiempil tan chixite'n cu'n cyakil yi e' yi na chitzan tan po'tze'n yi munt,” che'ch yi junak cyaj wi' banl wi'a's. 19Jakxe'n tzun yi templo, yi ca'l Ryos, yi at jalen tzi'n tcya'j. Ej nin lajluch cu'n ban yi caẍa' kale colije't yi quiwel yi yol yi suki'nt tan Ryos scyetz wunak. Wi'nin xlitz' baj cu'-tz nin wi'nin jincane'n ban. Ncha'tz wi'nin k'ancyok cu'. Ej nin icy' jun chin coblajnob wuxtx'otx' tu jun chin wutzile'n c'ub abal.

will be added

X\