APOCALIPSIS 10

1Bene'n tzun wilol junt ángel yi chin cham nin, yi cho'n saje'n tcya'j tul sbak'. Ej nin ate'n jun arco iris twi'. Ma yi wutz i' chin litz'unin chi na litz'un yi k'ej. Ej nin yi tkan i' chin txekunin chi tane'n k'ak'. 2Cy'a'n jun tal toloj u'j ta'n yi elnakt ẍchitpul. Itzun yi cwe'n mule'n cho'n tzun cwe'n tk'ol jalaj tkan yi sbal wi mar. Ma yi max cho'n cwe'n tk'ol wuxtx'otx'. Nintzun xcye' cu'ntz. 3Chin wi' nin tzun bantz tan yol, chi na ẍch'in jun león. Itzun yi wi't jilone'n yi jun ángela'tz nintzun nilcan juk k'ancyok. 4Itzun yi nsken wit chiyol yi juk k'ancyoka'tz, woque'n tzun klo' tan stz'ibe'n cu'n yi mbi cu'n baj cyalol. Poro ja wit junt yi cho'n jilone'n tzaj tcya'j. Itzun taltz swetz: “Quil tzatz'ib cu'n chiyol yi juk k'ancyoka'tz, ma na a'tok cuntu' tac'u'l.” 5Inti yi ángel yi at cu'n yi jalaj tkan wi mar nin yi jalajt wuxtx'otx', je'n tzun tk'ol yi k'ab tcya'j. 6Itzun taltz: “Sak swutz yi jun yi at cuntunintz cyakil tiemp, yi jun yi bnol tetz yi tcya'j tu yi wuxtx'otx', tu yi mar tu cyakil yi mbi cunin at bene'n tzi'n. Sak swutz i' yi bintzi nin yi yole'j yi swale'. 7Yil tz'oc yi juki'n ángel tan tocse'n yi chun yi cy'a'n ta'n, ya'stzun yi techl yi ja wi't jepon tampuj yi tiemp yi bixba'nt tan Ryos tan tele'n cu'n te cyakil yi e'chk takle'n yi alijt cyen ta'n scyetz yi e' elsanl stzi' i'.” 8Bene'n tzun wital junt tir yi yol yi jun yi cho'n jilone'n tzaj swetz tcya'j. Itzun taltz: “Cun cy'aj yi jun tal liwr yi cy'a'n tan yi ángel yi at jalaj tkan wi mar nin yi jalajt wuxtx'otx',” stzun i' bantz swetz. 9Imbene'n tzuntz swutz yi ángela'tz nin oc injakol yi tal liwr tan tk'ol i' swetz. Itzun taltz: “Je'j, tz'amaj, nin bajse'n. Chin chi' nin sbne' yil tz'ocopon le atzi'. Ma yil tz'opon tac'u'l, chin c'a' nin sbne'.” 10Saje'n tzun intz'amol yi tal liwra'tz nin je' imbajsaltz. Chin cab nin yi tocompone'n le intzi', i cunin cabil wunak txuc. Poro yi cwe'n pon le inc'u'l, chin c'a' nin ban. 11Saje'n tzun alijt swetz: “Tajwe'n tan atxolil junt tir yi mbi sbajok scye'j cyakil jilwutz wunak, nin scye'j e'chk nación yi aparchklen chijilon. Ncha'tz tajwe'n tan atxolil yi mbi sbajok scye'j yi e' rey,” stzun i' ban swetz.

will be added

X\