APOCALIPSIS 1

1Yi xtxolbile'j, i'tz yi xtxolbil yi tal Ryos tetz Jesucristo, bantz lajluchaxe'n ẍchiwutz yi e' tetz ẍchakum yi mbi sbajok chan. Ej nin ja xcon jun ángel ta'n tan talche'n tetz Wa'n, yi ẍchakum i'. 2Ej nin clar cunin talol Wa'n yi yol Ryos yi ntal Jesucristo tetz. 3Ba'n cyeri e' yil cho'c tan si'le'n yi xtxolbile'j scyetz e' mas wunak, nin ba'n cyeri e' yil cyak' ama'l tan tbite'n, nin tan banle'n tane'n yi e'chk chusu'n yi at tul yi liwre'j, na txant tan kocompone'n xe' cyen yi tiemp yil bajij yi xtxolbile'j. 4I bin jalu', i ina'tz in Wa'n, nin na chintzan tan stz'ibe'n nin yi carte'j tetz cyeru' yi e'u' yi ate'u' tajlal yi juk k'u'j cmon creyent yi ate' lakak tnum cwent yi ama'l Asia. Tak' tzaj Kataj yi banl tu tzatzin paz squibu', yi Kataj Ryosa'tz yi at nintz sajle'n tunintz, nin yi at tulbil junt tir. Nin ncha'tz tak' tzaj yi juk espíritu yi ate' tcya'j swutz yi c'olchbil i', yi banl tu yi tzatzin paz squibu'. 5Ncha'tz tak' tzaj Kajcaw Jesucristo yi banl tu yi tzatzin paz squibu', na i' yi stiw yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j. Ncha'tz i' yi jun yi bajx mitz'ij ẍchixo'l alma'. Ej nin i' yi wi'tz ajcaw ẍchiwutz cyakil yi e' ajcaw yi ate' tzone'j wuxtx'otx'. Kak'e' bin k'ej i' na wi'nin na pek' ske'j. Ej nin kak'e' k'ej i' na i' ntzajsan cyakil yi kil, tan yi tetz ẍch'el yi el kojxuj swutz pasyon. 6Kak'e' bin k'ej i', na ja wi't ko'c ketz tetz ajcaw ta'n, nin ja wi't ko'c tetz pale' ta'n bantz kaxcone'n tetz Ryos, yi Taj i'. Ej nin ncha'tz kak'e' yi k'ej i', na scawunk i' tetz ben k'ej ben sak. Amén. 7¡Quibit tzaju'! At tulbil Cristo junt tir. Ej nin yil tz'ul, cho'n tz'ul tibaj noc sbak'. Qui'c nin jun wunak yi qui'k til wutz i'. Mpe ik yi e' yi ocnake' tan biyle'n, squile' wutz. Nin ẍchok'ok cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt yil quilnin wutz i'. Jun cu'n ya'stzun sbajok. 8Je yol Kajcawe'j: “Yi in wetz, in yi xe'tzbil, nin in yi wi'tzbil te cyakil, chi tane'n yi letra A jalen Z,” chij Kajcaw yi kaRyosil, yi jun yi at sajle'n tunintz, nin yi at jalu', nin sbne' opon tunintz; yi jun yi cya'l na xcye' quen te'j. 9Ma yi in wetz, in Wa'n, kitz'un kutzicy kib scyuch'u' tk'ab Kataj. Ncha'tz nk'e'tz chichucu' tan muc'le'n q'uixc'uj ma na ncha'tz in, na wi'nin q'uixc'uj na intij. Ej nin ja lajluchax yi junit o' scyuch'u' jak' ca'wl Ryos, tan tu' yi nkanimsaj len kac'u'l tan muc'le'n yi e'chk q'uixc'uja'tz tan yi porer Jesucristo. Ma jalu', je imbanake'j, yi incyaje'n cyen pres tul yi ama'le'j yi na bi'aj Patmos, yi at nicy'al yi mar. Cho'n tzun incyaje'n cyen pres tul yi jun ama'le'j tan paj yi woque'n tan xtxole'n yi Yol Kataj yi talnak Jesucristo. 10Itzun bantz le jun k'ej ujle'n, ja chin nachon te yi at yi porer yi Espíritu Sant swe'j. Nin ben wital yi jilone'n tzaj jun wutz incoc. Chin wi' nin bantz tan yol, chi na ẍch'in jun chun. 11Ej nin je yol i'e'j yi tal swetz: “Ma jalu' tz'ib cu'n cyakil yi na cẍtzan tan xmaye'n, nin benk awa'n ẍchik'ab yi juk k'u'j cmon creyent yi ate' lakak ama'l cwent Asia. Nin je chibi' yi e'chk tnuma'tz kale ate't yi e' cmona'tz: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, nin Laodicea,” stzun i' ban tzajtz. 12Je'n tzun insuch'k'il wibtz tan xmaye'n na' scyetz i' yi na jilon tzaj swetz. Itzun yi je'n insuch'k'il wibtz, nin ben wilol juk cantil yi oro cu'n yi ate'-tz. 13Ej nin nicy'al yi juk cantila'tz wil yi at jun txiclijtz. I'tz yi bajx Cy'ajol. Ej nin yi be'ch tetz chukpi'n nin tu'. Ma yi c'albil i' chin oro cunin, nin cho'n at jalen wutz c'u'l. 14Ma yi xi'il wi' chin skoj nin. I cunin mojob yi chin stum nin, nka chi tane'n k'ab che'w. Ma yi bak' wutz chin txekun nin, chi tane'n k'ak'. 15Ma yi tkan, chin litz'un nin, chi tane'n yi litz'unil yi jun jilwutz ch'ich' yi na bi'aj bronce, yi watok cunin el tzaj wi k'ak'. Ma yi wi' tan yol, wi'nin na wajcan, chi na wajcan jun chin tzanla'. 16Tz'amij juk tx'uml ta'n le sbal. Ma yi yol yi na yol, ni'cu'n tu jun spar yi chin a' nin wi', nin cabil len xlaj atit wi'. Ma yi wutz, wi'nin txekune'n, chi tane'n k'ej yi na opon chajcu'n. 17Itzun yi bene'n wilol wutz i' insaj tunin colpuj swutz. Poro nintzun je' tk'ol i' yi k'abtz tinwi', nintzun taltz: “Quil cxob swetz na i ina'tz yi jun yi at nintz le xe'tzbil tzaj yi ntaxk jal jun wunak, nin atin nintz sbne' opon tunintz. 18¡Bit tzaj! Quimnakin, poro ja nitz'ij junt tir. Nin qui't chinquim tetz ben k'ej ben sak, na in na chincawun tibaj yi quimichil. Nin in colol tetz yi lawe'il yi ama'l kale ate't yi e' alma'. 19Tz'ib cu'n bin cyakil yi e'chk takle'ne'j yi mawil tu yi e'chk takle'n yi na cẍtzan tan tilwe'n jalcu'n tu yi mbi cu'n tzawile'. 20Ma jalu' swale' tzatz yi mbi na elepont yi juk tx'uml yi at tink'ab, nin yi mbi na elepont yi juk cantil yi oro cu'n. Yi juk tx'umla'tz i'tz jun elsawutzil yi juk inchakum yi ate' tan chiq'uicy'le'n yi juk cmon creyent nin yi juk cantil i'tz jun elsawutzil yi juk cmon creyenta'tz.

will be added

X\