FILIPENSES 4

1Cha'stzun te e'u' jun c'oloj wajwutz, benk quikanu' ttx'otx'. Wi'nin na chimpek' scye'ju', nin wi'nin na el walma' tan wilol chiwutzu'. Nin tan tu' yi ncho'cu' tk'ab Cristo nternin na chintzatzin jalu', na tzantzaj tz'ak'lok ink'ej. 2I bin jalu' na' Evodia tu ilu' na' Síntique, na cu' inwutz scyeru' tan chibansal quibu' squibil quibu' na quitz'un quitzicy quibu' tk'ab Kajcaw. 3Ma aẍatz wajwutz yi toque'n cu'n awutane'n te yi kupisyo' yi ato' sju', ch'eywe' yi cob kajwutza'tz, na ncha'tz e', e' jun swe'j tan tijle'n q'uixc'uj yi inxe'te'n cu'n tan xtxole'n yi balaj stziblal. Ej nin xomnake' ske'j tu Clement scyuch' yi e' mas kajwutz yi koque'n tan xtxole'n yol Kataj. Yi e' kajwutz Evodia tu Síntique, e' creyent na tz'ibant chibi' tc'u'l yi liwr kale tz'ibane't chibi' yi e' yi ẍchicambok te yi itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz. Ch'eywe' bintz. 4Ma e'u' wajwutz, ilenin chitzatzinku' tk'ab Kajcaw. Nin swale' nin junt tir scyeru', chitzatzinku'. 5Nin chichaje'u' chiputzpalu' tu chibalajilu' ẍchiwutz wunak, na txant tan tule'n Kajcaw. 6Quil chibisunu' tan jun takle'n ma na chitxol ninu' tetz Kataj Ryos. Chijake'u' ẍch'eybil cyeru', nin chityoẍinku' tetz. 7Ko ya'tz chibanu', stk'e' Ryos jun chin tzatzin paz scyeru', jun tzatzin paz yi cheleponu' yab te'j, na xcye' yi jun tzatzina'tz tan chiquiwse'nu', nin tan xite'n yi bis yi at te cyalma'u', na yi e' cyeru' ate'u' tk'ab Cristo. 8Ma jalu' e'u' wajwutz, jalta'tz coboxt yol swale' nin scyeru'. Cho'ku' tan xtxumle'n ntin yi e'chk xtxolbil yi bintzinin tetz, nin yi at xe'. Chitxume'u' yi e'chk xtxolbil yi na yub. Nin chitxume'u' yi balaj, nin yi e'chk xtxolbil yi na tzatzin Ryos te'j. Quil cyak'u' ama'l tan ticy'e'n e'chk ajtza'kl cachi' chic'u'lu' ma na ntin yi e'chk ajtza'kl balaj, yi na tzatzin Ryos te'j. 9Cho'ku' tan banle'n tane'n cyakil yi e'chk xtxolbil yi e' inchusnaku' te'j, yi e'chk xtxolbil yi cyajnak cyen incawul tan chixome'nu' te'j. Cho'ku' tan banle'n tane'n cyakil yi e'chk xtxolbil yi quilnaku' nin quibitnaku' swe'j. Kol cho'cu' tan banle'n tane'n snajank Ryos scye'ju', yi Ryosa'tz yi na ak'on tzatzin paz sketz. 10Wi'nin na chintzatzin, nin na intyoẍij tetz Kajcaw, na ja nu'lt tx'akx ẍchic'u'lu'. Poro qui na chintzan tan talche'n yi junawes elnakint tetz cyajalu'. Qui'. Tin tu' lo' yi qui njal puntil cyanu' tan tak'le'n tzaj mu'ẍ ẍch'eybil wetz. 11Qui na waj yil cho'cu' tan xtxumle'n yi tu nink na sotz tu' inc'u'l. Na yi in wetz, xomchin quen tu' te yi nicy' na' na ẍchaj Ryos swetz le jujun k'ej. 12Elnak intxum tetz meba'il. Ej nin elnak intxum tetz riquil. Na'wnakint te cyakil. Qui'c na ban yi ko nojnak inc'u'l nka qui'. Na'wnakint te'j ko na sowrin mu'ẍ imbambil, nka qui'. 13Na chinxcye' tan muc'le'n cyakil, na at Cristo tan wuch'eye'n. 14Poro ba'n nchibanu' yi ncho'cu' tan xtxumle'n yi mu'ẍ tal ch'eybil wetz, na bintzinin atin wutz pe'm. 15At ẍchiwutzu', cyakil yi e'u' yi najlche'u' le tnum Filipos, yi ntin e'u' ulsan ofrent tink'ab tan wuch'eye'n. Jetza'tz chixe'tle'nu' tan wuch'eye'n yi wenle'n tzaj Macedonia tan xtxole'n yi balaj stziblal. Ya'tz cyuleju' tan ẍchajle'n yi nternin na chitzatzinu' te yi pawor yi imbanak scye'ju'. 16Ej nin ncha'tz yi atin tzaj Tesalónica ulnak cobox tir ofrent cyanu' swetz tan wuch'eye'n. 17Qui na chintzan tan xtxumle'n yi jalt nin cotz tzimban, poro na waj yil tz'el chitxumu' tetz yi tan tu' yi na chitzanu' tan wuch'eye'n sjalok mas chimebi'lu' tzi'n tcya'j. 18Ma jalu' wajwutz, ja intz'am yi mu'ẍ tal oy yi nsaj cyak'olu' swetz tan Epafrodito. Sowr mban. Ej nin wi'nin na tzatzin Ryos te jun jilwutz oya'tz. Cho'n na ban c'o'cal swutz i' chi c'o'cal insens. 19Nin tan tu' yi kok'be'n kib tu Cristo Jesús, stk'e' Kataj Ryos cyakil yi tajwe'n sketz. Na at tuch' tan tk'ol sketz, na quinin bajsbe'n tetz yi tetz mebi'l tzi'n tcya'j. 20Kak'e' bin kak'asbil tetz tetz ben k'ej ben sak. Amén. 21I bin jalu' e'u' wajwutz, cyalquenu' jun yos scyetz cyakil yi e' yi xansa'nche't, yi e' yi ate' tk'ab Cristo. Ncha'tz yi e' kajwutz yi ate' tzone'j swe'j, na chitzan tan talche'n nin jun yos scyeru'. 22Nin cyakil yi e' mas yi ate' tk'ab Ryos tzone'j Roma na chitzanin tan talche'n jun yos scyeru'. Ncha'tz yi e' kajwutz yi cho'n ate' tzone'j tpilta' na chitzan tan talche'n nin jun yos tetz cyeru'. 23Tak' tzaj bin Kajcaw Jesucristo yi banl i' squibu'. Amén.

will be added

X\