FILIPENSES 2

1I bin jalu' kajwutz tan tu' yi na el chitxumu' tetz yi na tzan Cristo tan quich'eye'nu', junit bin sban cyajtza'klu', nin tan tu' yi na el chitxumu' tetz yi at lok' ib ẍchixo'lu' tan tu' Cristo; junit bin sban cyajtza'klu'. Ej nin tan tu' na el chitxumu' tetz yi cho'n najlij yi porer Cristo scye'ju' bantz tele'n chik'ajabu' squibil quibu', junit bin sban cyajtza'klu'. 2Ej nin ko ya'tz lchibanu' sjalok jun chin tzatzin swetz. Chilok'e' bin quibu' squibil quibu', nin junit sban chitxumu'nu'. 3Quil chiban lenu' ntin yi cyeru' cyajbilu'. Nin quil cyocsaj quibu' nim. Ma na cho'k lenu' c'ulutxum. Cho'ku' tan xtxumle'n yi at len cyajtza'kl yi e' mas cyuch'u'. 4Quil chitxumu' yi ntin yi cyeru' cyajtza'klu' ba'n bnix, ma na ba'n chixomu' te cyajbil yi e' mas. 5Chixomoku' te yi ẍe'n cu'n ban tajtza'kl Jesucristo. 6Wech, Ryos i', poro quinin ban yi tetz tajbil. 7Cyaj tilol i' yi tcya'j, nin ul itz'ok tzone'j wuxtx'otx' chi wunak tane'n. Tocsaj tib chi jun chakum. 8Ej nin mas tcu'n tocsaj tib tetz juy tu tajtza'kl, na tak' tib tk'ab quimichil, jun quimichil yi chin tx'ixwil nin. 9Cha'stzun te tk'ol Ryos mas k'ej i', nin oc jun bi' yi mas tcu'n k'ej swutz alchok scyetz bi'ajil. 10Nin cyakil yi e' yi ate' tcya'j, scyuch' cyakil wunak yi ate' wuxtx'otx', tircu'n e' ẍchimejek len yil quibit nin yi bi' Jesús. 11Na tzantzaj tz'elepon len chitxum cyakil wunak tetz, nin scyale': Yi Jesucristo ya'stzun yi mero Ajcaw. Ej nin tan yi xtxolbila'se'j sjalok mas k'ej Kataj Ryos. 12Ma jalu' wajwutz yi wi'nin ok'le'n chiwutzu' wa'n, chin c'ulutxum nin e'u' sajle'n te yi atin tzaj ẍchixo'lu'. Poro ncha'tz jalu' na waj yil cho'cu' c'ulutxum. Qui'c na ban mpe quibink ẍchixo'lu', ntin chijoye'u' puntil tan chiquiwsal quibu' bantz chiclaxe'nu'. Chibisunku' tan quilu', nin cyeke'u' ẍchi' Ryos, 13na ite'n nin i' na tzan tan xtx'ixpe'n kajtza'kl nin tan kuch'eye'n tan kabnol yi e'chk takle'n yi balaj, na ya'stzun tajbil i' ske'j. 14Ej nin yi na cho'cu' tan banle'n nka tan xtxumle'n alchok e'chk takle'n, qui na taj wak' ib, nin qui na taj oyintzi'. 15Kol chixomu' te yi xtxolbila'se'j, qui tzun ljal quilu'-tz, nin slajluchaxk ẍchiwutz yi e' mal wunak yi bintzinin e'u' me'l cy'ajl Ryos. Cho'n tzun ẍchibne'u' ẍchixo'l e' mal wunak chi tane'n tx'uml yi na txekun lak'bal. 16Ncha'tz ko ya'tz quitane'nu', chintzatzink yil tz'ul tzaj Cristo, na slajluchaxk yi at jamel wukan, nin nk'e'tz tan cha'tz tu' nnak'uj ẍchixo'lu'. 17Na tan tu' yi k'uklij chic'u'lu' ni'cu'ntz chi najk chitzanu' tan tak'le'n jun chitx'ixwatzu' swutz Ryos. Ej nin kol tz'el inẍch'el tan paj yi xomchin te Cristo, ya'stzun mu'ẍ stz'a'pl yi cyoyu' sbne'-tz. Nin chintzatzink te'j. 18Cha'stzun te quil chibisunu' swe'j, ma na chitzatzinku' na yi in wetz na chintzatzin. 19Ko ya'tz tajbil Kajcaw Jesucristo, mben chan inchakol Timoteo tan chixajse'nu'. Chintzatzink yil tz'ult tzaj tu chitziblalu'. 20Mben inchakol Timoteo, na qui'c nin junt yaj yi na xom te yi wetz wajtza'kl chi tane'n i'. Cya'l atit jun yi najk bisun scye'ju' chi tane'n Timoteo. 21At e' cyera'tz yi list ate't tan chixajse'nu', poro ntin na chitzan tan joyle'n yi cyetz cyajbil. Qui na chipek' cyera'tz tan banle'n tane'n yi tak'un Cristo Jesús. Le'n cyetz tuch'. 22Poro sak ẍchiwutzu' wajwutz yi balajil Timoteo. Quilnaku' yi ẍe'n cunin ban i' tan wuch'eye'n tan xtxole'n yi balaj stziblal. Na na ch'eyan i' swe'j chi na oc jun yaj tan ẍch'eye'n taj. 23Yi wetz wajbil i'tz tan tpone'n tan chixajse'nu', poro jalen cu'n skojan mbi cu'n sbajok swe'j. 24Poro at inch'iw te Kajcaw tan wupone'n chan tan chixajse'nu'. 25Ncha'tz ba'n, chinch wetz, kol tzinchak nin kajwutz Epafrodito te Timoteo. I' jun tan tijle'n q'uixc'uj te kamunl yi ato' sju'. Nin sak nin ẍchiwutzu' yi balajil i', na e' binu' nchakon tzaj i' swe'j tan wuch'eye'n te yi mbi cu'n tajwe'n swetz. 26Ncha'tz i', na pek' tan bene'n tan chixajse'nu', na at mu'ẍ bis tetz talma' tan paj yi ja lo' chibisunu' yi quibitalu' yi stziblal yi yobte'n i'. 27Bintzinin ja yobtij. Mu'ẍt nin qui quim, poro ja ul tajtza'kl tan Ryos, na ja lo' el k'ajab Ryos swe'j, na ja klo' jal mas bis swetz yi nink nquim. Cun pe'k yi at nin bis swetz. 28Cha'stzun te na waj tzinchak nin ẍchixo'lu' tan quilolu' wutz, nin tan chitzatzine'nu' junt tir tuch'. Ncha'tz in, chintzatzink yil tz'opon i' ẍchixo'lu'. 29Chitzatzinku' te yil tz'opon i' ẍchixo'lu', na kajwutz kib tu Epafrodito tk'ab Jesucristo. Ilenin na waj yil cyak'u' k'ej yi jun jilwutz wunaka'tz yi ni'cu'n e' tu Epafrodito, 30na mu'ẍt qui quim sju' tak'un Jesucristo. Tan tu' yi ch'eya'n yi ban i' swe'j, ja klo' quim i', na tk'o'n tib tk'ab quimichil tan wuch'eye'n. Ya'stzun banak i', na qui'c rmeril tan cyule'n cyeru' tzone'j tan wilwe'n.

will be added

X\