MATEO 5:39

39Poro yi wetz inchusu'n yi swale' cyen scyeru' i'tz: Kol tz'oc jun yaj yi cachi' tajtza'kl tan chibiyle'nu', quil chiban cu'n quibu' swutz tan oyintzi'. Nin kol tz'oc tzek'l jun k'ab xak chitzi'u', ba'n tcu'n cyak' ninu' yi jalajt.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More