MATEO 28

1Itzun bantz yi nsken icy'pon jun k'ej ule'n, chin bixe' skil nin te yi bajx k'ej te sman, yi chibene'n Lu'ch Mat tu junt Lu'ch tan tilwe'n kale oc cyent yi wankil Jesús. 2Na chopon cunin yi yucane'n yi tx'otx' tan jun chin wutzile'n coblajnob, nin cu'ul jun ángel cwent Ryos. Yi tpone'n yi ángel tzi jul, nin octz tan patx'que'n len yi c'ub yi at tzi jul, nin cu' c'olchoktz tibaj. 3Wi'nin litz'une'n wutz yi jun ángela'tz, nin yi be'ch tetz, chin stum nin. 4Yi quilol yi e' sanlar yi xtxolbile'j, wi'nin chixobe'n, ninin e' baj yentijtz ta'n. 5Toque'n tzun yi ángel tan yol scyetz e' xna'n. Itzun taltz: —Qui bin cxobwok, na na el intxum tetz yi na cxtzanwok tan joyle'n Jesús, yi jun yi je' pajij swutz pasyon. 6Qui'ct at tzone'j. Ja wi't itz'ij junt tir, chi alijt cyen ta'n. Or itetz, xmaywok cyen kale oc cyent. 7Ma jalu', quibene'nk lajke'l tan talche'n scyetz yi e' ẍchusbe'tz yi ja wi't itz'ij junt tir ẍchixo'l alma'. Alwok scyetz yi bajxpon i' Galilea. Ya'stzun quilwit wutz. Tina'tz cuntu' inyol yi tajwe'n tan walol tzitetz, —stzun yi ángel ban scyetz. 8Yi quibital yi xna'n yi xtxolbile'j, lajke'l nin cyele'ntz tzi jul. Cy'a'nt nin xo'wtz cya'n, nin cy'a'nt nin tzatzintz cya'n yi chibene'n tz'itpuj tan talche'n stziblal scyetz yi e' ẍchusbe'tz Jesús. 9Te yi na chixon tbe', ẍchaj tib Jesústz ẍchiwutz, nin tal jun yos scyetz. Inti e' cyetz, nin oc chiẍkansal quib te Jesús tan c'u'laje'n, nin tan k'ale'n tkan. 10—Quil cxobwok, ntin alwok quen scyetz e' witz'un yi tajwe'n tan chibene'n jalen Galilea. Squile' inwutz chone'j, —stzun i' scyetz. 11Te yi na chixon yi e' xna'n tbe', nin e' ben cobox scyeri e' sanlar tnum tan tak'le'n part scyetz e' wi'tz ajcaw, nin scyetz pale'. 12Chibene'n tzun yi e' wi'tz ajcaw scye'j yi e' chibajxom yi e' judiy tan xtxumle'n yi mbi cu'n chiban. Yi bixewe'n chitxumu'n, nin cyak' wi'nin pwok scyetz e' sanlar tan qui cyalol yi mbi bajij, 13nintzun cyaltz scyetz: —Ba'n cyalu': ‘Te yi na kawit lak'bal tzi jul, ja chopon yi e' ẍchusbe'tz Jesús tan telse'n tzaj yi wankil tjul,’ che'chu' sban. 14Ej nin kol tbit yi gobernador yi xtxolbile'j, kocopon tan tocse'n c'u'l i' tan qui toque'n tan chibuchle'nu', —che'ch e' wi'tz ajcaw scyetz e' sanlar. 15Saje'n tzun chitz'amol yi pwok nin e' bentz tan talche'n yi mbi cunin txolij scyetz. Ite'n xtxolbila'stz na cyal yi e' judiy jalu'. 16Inti yi e' ẍchusbe'tz Jesús, nin e' bentz jalen Galilea. E' je' wi jun wutz yi alijt tan Jesús scyetz. 17Yi quilol wutz Jesús, nintzun e' cu' mejloktz swutz tan c'u'laje'n. Poro ilenin at cobox yi chicabej chic'u'l te'j. 18Toque'n tzun ẍkansal tib Jesús scye'j, nintzun taltz: —Ak'ij wetz ink'ej tan cawu'n tcya'j, nin tan cawu'n wuxtx'otx'. 19Cha'stzun te quibene'nk chixo'l cyakil yi jilwutz wunak bene'n tzi'n wi munt. Chuswoke' te weri inchusu'n; nin banwoke' bautizar tan bi' Intaj, nin tan wetz imbi' yi in Cy'ajol, tu yi bi' yi Espíritu Sant. 20Chuswoke' yi tajwe'n tan chibnol tane'n cyakil yi ca'wl yi alijt wa'n tzitetz. Ba'n k'uke' ic'u'l yi xomchin tzite'j jalen yil tzaj wi' yi tiempe'j, —stzun Jesús bantz scyetz. Amén.

will be added

X\