MATEO 25

1“Je junt elsawutzile'j yi na ẍchaj sketz yi mbi sbajok yil tz'ul tzaj Ryos tan cawu'n. At e' yi cho'n cu'n ẍchibne' chi banake' lajuj xun. Yi lajuj xuna'tz nin e' ben tan ẍch'iwe'n jun bu'j aj quicyujinl. Cy'a'n len cantil cya'n tetz chitxekbil. 2At o' scyeri yi e' xuna'tz yi chin list nin e', nin at o' yi qui'c mas cyajtza'kl. 3Yi o' yi qui'c mas cyajtza'kl, ntina'tz aceit cy'a'n cya'n yi at tul chicantil. Quinin ben mu'ẍt stz'a'pl cya'n. 4Poro yi o' xun yi list, ben chinojsal chicantil nin apart nin mu'ẍ ben quicy'altz ko ẍe'n lbaj yi at tul cantil. 5“Itzun bantz, kale'n nin il cyule'n yi aj quicyujinl tu yi xicy yi taw xun. Itzun bantz tan paj ẍch'iwe'n, nintzun e' baj wit len cyakil e' xun. 6Poro e'chk nicy'ak'bal nin lo', quibit yi na ẍch'in jun: ‘Je yi xicy, yi taw xun tz'ul. Or, quibene'nk tan c'ulche'n,’ chij juna'tz ban tzajtz. 7Chic'ase'n tzun yi e' xun, nin e' octz tan nuc'le'n chik'ak'. 8Yi o' yi ploj cyajtza'kl, nin cyal scyetz yi o' yi chin list nin e': ‘Tzitak'wok mu'ẍ ketz te yi aceit yi cy'a'n ita'n, na yi ketz kacantil tzan stzaje'n.’ 9‘Qui',’ che'ch yi o'a'tz yi chin list nin e', ‘na kol kak' nin mu'ẍ itetz te'j, quil tz'ak ketz, nin quil tz'ak itetz. Ba'n tcu'n quibene'nk tan lok'che'n itetz kale na c'aye't.’ 10Te yi ẍcha'ke'n tzaj yi o' xun tan lok'che'n cyetz chi'aceit, opone'n nin ban tetz xicytz, yi taw xun. Inti yi o' xun yi at nin cyetz chi'aceit, nin e' xom quen cye'tz te aj quicyujinl. E' oc xe ca'l, nin jopxij yi puert. 11Buch tlen cyopone'n yi o'-t xun yi e' ẍcha'k tzaj tan lok'che'n aceit. Nsken jopxij puert yi cyopone'n. ‘Ta',’ che'ch, ‘ta', jake'nu' puert skawutz. Jake'nu' puert skawutz ta'.’ 12Saje'n tzun stza'wel yi taw xun: ‘Qui', na qui wajske'n iwutz,’ stzun i' bane'l tzajtz. 13“I bin jalu', eli'ch len te ic'u'l yi at wulbil, na qui ilij yi mbi k'ejil nka mbi oril yil nu'lt wetz, yi in yi in Bajx Cy'ajol,” stzun Jesús ban scyetz e' ẍchusbe'tz. 14“At e' yi ate' tk'ab Kataj yi cho'n cu'n ẍchibne' chi banake' cobox yaj te chixajbil yi tak' chipatrón scyetz. Je xtxolbile'j: At jun yaj yi at bembil joylaj tul junt tnum. Poro yi ntaxk ben te pyaj, nin e' ẍchak yi e' martoma', nin cyaj jatxol yi pu'k scyetzak tan cyoque'n tan negos te'j. 15Nin cyaj tk'ol o' mil tetz jun martoma', nin cyaj tk'ol cob mil tetz junt. Ma yi junt, jun ntzi' mil pwok tak' tetz. Xom cyen tu' chixajbil te cyajtza'kl. Yi cyaje'n cyen jatxol patrón yi pwok, nintzun ben i' joylaj. 16Yi jun yaj yi cyaj ak'ij o' mil pwok tetz, oc i' tan lijensi'n, nin cambaj o't mil ganans. 17Ncha'tz yi jun yi cyaj ak'ij cobt mil pwok tetz, cambaj cob mil ganans. 18Ma yi jun yi cyaj ak'ij jun mil pwok tetz xajbil, nin ben tan kople'n jun jul, nin cyaj tewal yi pwok tul. 19“Yi tele'n jun c'oloj tiemp, nin pakxijt yi chipatrón, nintzun octz tan banle'n cwent scyuch'. 20Yi tpone'n yi bajx martoma', cy'a'n yi o' mil xajbil yi cyaj cyen tk'ab tu yi o' mil ganans. Nin tal tetz patrón: ‘Ta', je yi o' mil pwoke'j yi cyaj tk'olu' swetz. Ej nin je o't mil gananse'j,’ stzun i' tetz patrón. 21‘Ba'n, chumbalaj nin mmaban tu mu'ẍ yi nwak' tzatz. Aẍ balaj ak'unwil. Nin ba'n k'uke' inc'u'l tzawe'j. Swak'e' mas axajbil jalu'. Nque'n tzaj swe'j, katzatzink tzawuch',’ stzun yi patrón. 22“Ma yi tpone'n yi ca'p martoma', yi cyaj ak'ij yi cob mil xajbil, nintzun taltz: ‘Ta', je yi cob mil inxajbil yi cyaj tk'olu' swetz, nin je cobt mil gananse'j,’ stzun i' tetz patrón. 23‘Ba'n,’ chij patrón, ‘chumbalaj nin mmaban tu yi mu'ẍ yi nwak' tzatz. Aẍ balaj ak'unwil. Ba'n k'uke' inc'u'l tzawe'j. Swak'e' mas axajbil jalu'. Nque'n tzaj swe'j. Katzatzink tzawuch',’ stzun yi patrón bantz. 24“Ma yi tpone'n yi martoma' yi cyaj ak'ij junintzi' mil pwok tetz, ja tal te patrón: ‘Ta', na el intxum tetz yi at macle'nu', nin chin tz'aknak cuninu' tan negosi'n, na na cambaju' cosechu' kale qui na ak'uje'tu'. 25Cha'stzun te ja chinxob teru' ta'. Ej nin yi inxajbil yi cyaj tk'olu', cho'n ncu' imukul jak' tx'otx'. Je pu'ku'e'j,’ stzun yi martoma' bantz. 26‘Yaj,’ chij patrón, ‘chin cachi' nin awajtza'kl. Chin cy'aj nin aẍ. Elnakt atxum tetz yi chin tz'aknak cunin in te e'chk negos, na ba'n na incambaj e'chk cosech kale qui na nak'uje't tan tawle'n. 27Ba'n tcu'n klo' yi nink mme'l impu'k awa'n tan c'mo'ni'n. Ja klo' incambaj mu'ẍ inganans te impu'k,’ stzun patrón. 28“Bene'n tzun tlol yi patrón scyetz yi e' mas wunak yi ate': ‘Ma jalu', majwok len yi jun mil pwok yi cy'a'n ta'n, nin ak'wok nin te yi jun yi ja jepon ju' yi tetz te lajuj mil. 29Na alchok scyetz yi na xconsan yi mu'ẍ yi ak'lij tetz, tz'ak'lok mas tetz, yi quinin bajsbe'n tetz. Poro alchok scyetz yi qui na xconsaj yi mu'ẍ yi ak'ij tetz, tz'elepon ticy'le'n yi mu'ẍ yi at tk'ab. 30Inti yi june'j yi quinin nma'w ak'un ta'n, elken pitij tzi'n tul tz'o'tz. Tz'ok'ok, nin sbajk xitx'ul xi'il wi' tan yi q'uixc'uj yi stije'.’ 31“Ej nin yil nu'l tzaj tan woque'n tetz bajxom ẍchiwutz cyakil wunak, xomche' e' ángel swe'j. Chinc'olek tibaj jun balaj c'olchbil, tan cawu'n. 32Nin ẍchimole' quib cyakil jilwutz wunak yi ate' bene'n tzi'n wi munt, tzinwutz. Nocopon tzun tan chijatxle'n. Cho'n tzimbne' chi na ban jun pstor tan chijatxle'n len yi e' cneru' ẍchixo'l e' chiw. 33Yi e' cneru' cho'n chiben cyera'tz le insbal. Ma yi e' chiw, cho'n chiben le inmax. 34Kalena's tzun lwalnin scyetz yi e' yi ate' le insbal: ‘I bin jalu', yi axwok itetz yi at banl Intaj tzitibaj, quisaje'nk swe'j, bantz itopone'n tul yi balaj luwar yi banijt tetz itetz jetz yi cwe'nle'n wuxtx'otx'. 35Ba'n cxo'c tul jun luwara'tz, na yi inquime'n tan we'j, ja itak'wok inwa'. Ej nin yi inquime'n tan saktzi', ja itak'wok wuc'a'. In awer nak tane'n poro ja itak'wok imposar. 36Qui'c be'ch wetz, poro ja chinwekxij ita'n. Yi in tzaj yabi'ẍ, ja cxa'kwok tan inxajse'n. Ej nin yi woque'n xetze', ja cxa'kwok tan inxajse'n xetze'.’ 37Yil quibit yi e' balaj wunaka'tz yi xtxolbile'j, ẍchijake' swetz: ‘Poro Ta', skawutz ketz, cya'l nkak'wit wa'u', nin cya'l nkak'wit tc'a'u'. 38Ncha'tz, skawutz ketz cya'l nẍchajwit tibu' skawutz chi awer nak tane'nu'. Cya'l nkak'wit posaru', nka be'ch teru'. 39Skawutz ketz, cya'l nin yobte'tu', nin cya'l nin oque'tu' xetze',’ che'ch sbne' swetz. 40Poro yi in wetz, yi in wi'tz Ajcaw, swale' scyetz: ‘Jun cu'n yol na walnin tzitetz, yi e'chk pawor yi ibanwok cyen tan quich'eye'n alchok scyetz scyeri yi e' tal prow witz'une'j, chi i ina'tz na ibanwok pawor swetz.’ 41“Ma yi e' yi ate' le inmax swale' scyetz: ‘Yi axwok itetz, banijt icaws. Quitele'nwok swe'j. Quibene'nk tc'u'l yi chin wutzile'n k'ak' yi quinin bajsbe'n tetz, yi jun k'ak'a'tz yi banijt tetz Bayba'n scyuch' yi e' tetz ángel. 42Na yi axwok itetz quinin itak'wok inwa' yi inquime'n tan we'j. Qui itak'wok wuc'a' yi inquime'n tan saktzi'. 43Ja nicy'ak tan jakle'n mu'ẍ tal imposar tzitetz, poro quinin itak', na in awer nak tane'n tziwutz. Qui'c be'ch wetz, poro quinin itak'wok swetz. Yi in tzaj yabi'ẍ, quinin acxa'kwok tzaj tan inxajse'n. Ncha'tz yi atin tzaj xetze', cya'l acxopone't tan inxajse'n,’ chinch sban scyetz. 44Poro yi e' cyetz scyale': ‘Ta', cya'l nkilwit yi jak quimu' tan we'j, nka tan saktzi'. Nin cya'l nkilwit yi jak ocu' tan jakle'n posar. Ncha'tz cya'l nkilwit wutzu' yi qui'c nin be'ch teru'. Nin qui'c nin jun tir yi nink nkil wutzu' yi ilu' yabi'ẍ, nka cho'nk atu' xetze'. Yi ya'tzk, ja klo' ko'c tan ẍch'eye'nu',’ che'ch sbne'. 45“Itzun yi in wetz yi in Ajcaw, swale' scyetz: ‘Yi pawor yi qui ibanwok scye'j yi e' tal prow witz'une'j, itzun pawora'tz yi qui ibanwok swetz,’ chinch sbne' scyetz. 46“Cyakil yi e' wunaka'tz, cho'n nchiben cyera'tz le jun chin wutzile'n k'ak' yi quinin bajsbe'n tetz. Ma yi e' wunak yi e' balaj swutz Ryos, ẍchicambaj cyera'tz jun itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz,” stzun Jesús ban cyen.

will be added

X\