MATEO 24

1Tele'n tzaj tzun Jesús le templo. Te yi na chixon tbe', nin oc chiẍkansal quib e' ẍchusbe'tz xlaj tan ẍchajle'n nin yi balajil yi templo tu yi e'chk balaj ca'l yi cwent yi templo. 2Poro itzun tal Jesús scyetz: —¿Chumbalaj nin pe' yi ca'le'j yi na itilwok nin? Poro qui'c tak', na jun cu'n, xitok cyakil. Cyakil yi c'ub yi weko'n tib te yi ca'le'j, qui'c nin jun yi qui'k cu' ch'uk. 3Chije'n pone'n tzun wi Olivo. Te yi c'olchij Jesús, nin e' opon e' ẍchusbe'tz te'j chichuc cuntu', nin e' octz tan jakle'n tetz: —Ta', na klo' kaj yi nink talu' sketz tona' lbajij cyakil yi e'chk xtxolbila'tz yi ntalu' sketz. ¿Mbi techl ẍchaje'u' yi txant tan stzaje'n wi' yi tiempe'j? —che'ch bantz tetz Jesús. 4—Or tzitilwok, qui'k cxubsijwok, 5na ẍchijalok wi'nin e' yi scyale' yi e' len cu'n Cristo, nin wi'nin wunak ẍchixubsok cya'n. 6Tzitbite' stziblal yi na tzan e'chk lmak oyintzi'. Quil cxe'lwok yab te'j. Nin tzitbite' yi at tulbil mas lmak oyintzi'. Poro quil cxe'l yab te'j, na tajwe'n cu'n yil bajij e'chk takle'na'tz, poro nk'era'tz yi k'ejlal tan stzaje'n wi' yi tiempe'j. 7Chocopon e'chk lmak tnum tan oyintzi' scyuch' yi e' mas lmak tnum. Tz'ocopon junt tnum tan biyle'n junt tnum. Sjalok we'j. Tz'ul wi'nin yabil. Copon wi'nin e'chk coblajnob bene'n tzi'n wi munt. 8Poro yil bajij cyakil yi e'chk takle'na'tz, i'tz xe'tzbil tu' yi q'uixc'uj yi at tulbil. 9“Inti yi axwok itetz, xjatxlokwok cya'n ẍchik'ab yi e' mal wunak tan cyoque'n tan ibuchle'n. Xquimokwok cya'n, tan tu' yi k'uklij ic'u'l swe'j. Ẍchi'chok chic'u'l cyakil wunak tzite'j. 10Yil tz'ul yi jun tiempa'tz, at wi'nin e' tzixo'lwok yi ẍchipakxok. Ẍchi'chok chic'u'l squibil quib. Nin e' te'n ẍchijatxe' quib squibil quib ẍchik'ab chicontr. 11Ẍchijalok wi'nin la'j tzixo'lwok. Scyale' yi tetz Ryos yi chusu'n yi cy'a'n cya'n, poro qui'. Chixubsok wi'nin wunak cya'n. 12Sjalok wi'nin juchul il. Chin xo'wbil nin sbne' yi jun tiempa'tz. Na sjalok wi'nin e' yi na chixom swe'j tane'n yi qui't chipek' squibil quib. 13Poro cyakil yi e' yil tz'icy'pon yi e'chk takle'na'tz cya'n, ẍchiclaxok. 14Yi nsken baj quibital cyakil jilwutz wunak bene'n tzi'n wi munt yi jun stziblal yi txant tan tule'n Ryos tan cawu'n, kalena'tz tzun tz'ul yi wi'tzbil k'ejlal. 15“Tz'iba'nt cyen tak'un k'ajtzun Daniel, yi elsanl stzi' Ryos tentz, yi at tulbil jun yaj yi chin cachi' nin, yi chin aj xitunl i'. (Yi e' yil cho'c tan si'le'n yi xtxolbile'j lok tz'el chitxum tetz.) Yil jepon txiclok yi juna'tz le ama'l yi chin xan nin, 16ba'n tcu'n yil che'l ojk cyakil yi e' yi najlche' Judea. Ba'n tcu'n chiben joylaj xo'l wutz tan cyewal quib. 17Yil bitij yi tziblal yi ja wi't oc yi yaj le luwara'tz, qui na taj ẍch'iwe'n. Ko c'olchij jun yaj tzica'l ba'n tcu'n tz'el ojk lajke'l. Ba'n tcu'n quil tz'oc xe ca'l tan telse'n tzaj alchok takle'n. 18Yi e' yi ate' tan ak'un wi cojbil, ba'n tcu'n quil chipakxij xe'ak chica'l tan ticy'le'n be'ch cyetz. 19¡Lastum yi e' prow xna'n yi ch'on wi' yil bajij yi e'chk takle'na'tz! ¡Lastum yi e' xna'n yi ni' cu'n ni' scye'j! 20Nachwok Kataj tan qui noje'n quen yi ile'j te tiemp tetz che'w, nka tul jun k'ej ujle'n. 21Na tz'ul wi'nin q'uixc'uj. Jetz yi xe'tzbil tzaj, txe'n cunin bajij jun q'uixc'uj chi yi juna'tz yi sbajok, ej nin qui't lbajij junt. 22Yi na tzan yi jun q'uixc'uja'tz, tz'ocopon Kataj Ryos tan makle'n wutz, yi ko qui', cya'l nin jun nink clax. Smakxok yi jun q'uixc'uja'tz tan tu' yi tz'elepon k'ajab scye'j yi e' yi txa'ijche' ta'n. 23“Ej nin at e' scyale': ‘Yi Cristo cho'n at tzone'j,’ nka ‘Yi Cristo cho'n at chone'j.’ Quil tzitocsaj chiyol. 24Na at cyulbil wi'nin wunak yi scyocse' quib tetz Cristo, nka scyale' yi e' cu'n elsanl stzi' Ryos. Yi jun jilwutz wunaka'tz chixcyek tan banle'n milawr tan chisuble'n wunak. Yi atk rmeril, chixubsok yi e' yi txa'ijche't tan Ryos, poro qui'c rmeril. 25Cha'stzun te na chintzan tan talche'n cyen yi e'chk xtxolbila'se'j tzitetz tan qui ixubse'n. 26Cha'stzun te kol cyal wunak tzitetz: ‘Cho'n at yi Cristo wutzwutz,’ acxbenchwok tan tilwe'n, na nk'era'tz bintzi. Ej nin ko na cyal: ‘Cho'n at Cristo tul yi ca'le'j,’ quil tzitocsaj chiyol. 27Na tech cu'n tib yil nu'l tzaj wetz, yi in yi in Bajx Cy'ajol, na cho'n cu'n tzimbne' chi na ban yi na cu' jun xlak' cya'j, yi na xcye' tan xtxeke'n bene'n tzi'n. 28Ncha'tz, je junt elsawutzile'j: Yi na kil yi na chinil quib yi e' ku's tcya'j, tech cu'n tib yi at jun txuc quimnak. 29“Ej nin yil bajij yi e'chk q'uixc'uja'tz, tz'ocopon tz'o'tz swutz yi k'ej. Ej nin quil txekun yi xaw. Nin chu'l tx'akx cyakil tx'uml. Syucank cyakil yi at tcya'j. 30Kalena's tzun chinquilnin cyakil jilwutz wunak, yi in yi in Bajx Cy'ajol. Ẍchok'ok len yil chinquilnin yil chincu' ul tul noc sbak'. Nin cy'a'n imporer wa'n tu ink'ej yil chincu'ul. 31Ẍch'ink jun chun nin chin wi' nin sbne'. Kalena's tzun che' inchak nin yi e' weri inángel tan chimolche'n tzaj cyakil yi e' yi txa'ijche' yi ate' bene'n tzi'n wi munt. 32“Ba'n cxo'cwok tan xtxumle'n yi jun elsawutzile'j: Yi na xe'tij jun wi' ibẍ tan xlumine'n na el katxum tetz yi txant tan tucumule'n yi tiemp tetz tz'a'. 33Ni'cu'n sbajok tzantzaj, na yil tzitilwok cyakil yi e'chk techl yi ja wi't wal tzitetz, i'tz jun techl yi txant tan wule'n. Yil tzitil yi e'chk techla'tz, ja tzun opon txe' cyen cunin yi jun tiempa'tz. 34Jun cu'n yol na walnin tzitetz, quil chisotz yi jun wek wunaka'tz jalen yil bajij yi e'chk takle'na'tz yi ja wi't wal. 35Yi tcya'j tu wuxtx'otx' sotzok, poro yi weri inyol tz'elk cu'n te'j. Quil sotz te'tz. 36“Poro cya'l nin jun yi nink tz'el xtxum tetz yi tona' lbajij yi e'chk takle'ne'j. Qui na el chitxum yi e' ángel tetz. Mpe ik yi in, yi in Cy'ajol, qui na el intxum tetz, ma na ntin Intaj ilol tetz. 37“Chi banak tentz, yi at tzaj k'ajtzun Noé, ite'n nin sbajoka's yil nu'lt tzaj junt tir. 38Na sajle'n, yi ntaxk saj yi abal tan chisotzaje'n yi e' wunak, quinin cyocsaj yi at tulbil chicaws. Na na chiwan len, na chuc'a' len nin na chitzatzin len te e'chk balaj quicyuj. Ya'stzun quitane'n yi e' wunaka'tz yi toque'n tetz Noé tul barc. 39Qui na chibisun mu'ẍ tal. Jalt cuntunin chinachol yi xe'te'n yi abal tan chisotzaje'n. Ite'n nin ẍchibne' wunaka's yil nu'lt tzaj wetz junt tir, yi in yi Bajx Cy'ajol. 40Yil tz'ul yi tiempa'tz, ko at cob yaj na chak'uj wi cojbil, ma'je'n jun, nin scyajk cyen jun. 41Ncha'tz ko at cob xna'n yi na chichen, ma'je'n jun, ma yi junt scyajk cyen. 42“Eli'ch len te ic'u'l yi at tulbil jun k'ejlala'tz, nin qui ilij ita'n yi mbi oril yil nu'l yi in wetz, yi in itajcawil. 43Ej nin je junt elsawutzile'j yi swale' tzitetz: Yi nink tz'el xtxum jun taw ca'l tetz yi mbi oril tz'ul jun alk'om tan talk'e'n be'ch tetz, quil wit, nin quil tak' ama'l tan toque'n alk'om xe ca'l. 44Ncha'tz axwok itetz, banwok cwent itib, na qui tz'icy' tzitetz yil nu'lt, yi in yi in Bajx Cy'ajol. 45“Ma jalu' katxume' na' scyetz e' inchakum yi at cyajtza'kl, yi e' yi ba'n k'uke' inc'u'l scye'j. Ni'cu'n quitane'n chi tane'n jun martoma' jun patrón yi na cyaj tan chiq'uicy'le'n yi e' mos. 46Yil tz'ul tzaj yi patrón, chumbalaj nin ltil i' yi jun martoma'a'tz yi at cyen, yi ko na tzan tan banle'n tane'n yi e'chk tarey yi ak'ij cyen tetz. 47Jun cu'n yol tz'ak'lok k'ej jun martoma'a'tz, na tz'ocopon i' tetz ajcaw tibaj cyakil yi ak'un. 48Poro ko cachi' tajtza'kl jun martoma', quil tz'oc tan xtxumle'n yi tulbil yi patrón. 49Ntin tz'ocopon tan chibuchle'n yi e' mos, nin tan xtxumle'n e'chk balaj wa'a'n tu xc'ala'i'n ẍchixo'l kbarel. 50Yil tz'ul tzaj yi patrón, qui cunin tz'icy' tetz. 51Tz'ocopon tzun yi patrón tan biyle'n cu'n, nin tz'elepon laju'n yi talma' tan bene'n le ama'l yi banijt scyetz yi e' wunak yi chiwutz tu' chiplaj tu' na cyocsaj. Wi'nin o'kl sbne', nin sbajk xitx'ul xi'il wi' tan bis o'kl.

will be added

X\