MATEO 23

1Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz yi e' wunak, nin scyetz yi e' ẍchusbe'tz: 2“Yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés, scyuch' yi e' parisey, bixba'nt che' tan xtx'olche'n xo'l yi ley Moisés. 3Ba'n kol chixomu' te chichusu'n. Chibne'u' tane'n yi e'chk ca'wla'tz. Poro quil chixomu' te yi e'chk takle'n yi na chiban cyetz. Na yi e' cyetz, ba'n na chicawun te jun takle'n, poro qui na chiban tane'n. 4Chin al nin e'chk ca'wl yi na bixe' cyak'un, nin wi'nin na chicawun tan cyoque'n wunak tan banle'n tane'n. Poro yi e' cyetz siquier najk chiban tane'n mu'ẍ tal. 5Cyakil yi e'chk takle'n yi na chiban cyetz, i'tz ntin tan jale'n chik'ej ẍchiwutz wunak. Quilninu' yi cu'lbil yol Kataj yi ch'inlij wutz chiplaj, nin yi c'alij te chik'ab. Nimte'n cu'n na cyulej. Ej nin quilninu' chixbu'k txowi'n cya'n. Chumam nin ju' na cyulej. Ya'stzun na cyulej tan jale'n cyetz chik'ej ẍchiwutz wunak. 6Ej nin yi na bajij jun wa'a'n, ntin na cyaj cho'c jalen tzi'n quen tan majle'n yi bajx chem. Ej nin yi na chiban chimunl swutz Ryos tulak e'chk sinagoga, ntin na cyaj chic'ole' tibaj bajx chem, tan jale'n chik'ej. 7Yi e' cyetz, ntin na cyaj yi chin yut' cunin chik'ajlan wunak scyetz. Ej nin wi'nin na chitzatzin yi na a'lchij wutzile'n ta' scyetz. 8“Ma yi e' cyeru', quil chixomu' te jun ajtza'kla'tz. Quil cyak'u' ama'l scyetz wunak tan cyak'ol chik'eju' yi na chik'ajlan scyeru'. Na cyakil yi e' cyeru', quitz'un quitzicy quibu', nin ntina'tz jun chusul cyeru' i'tz yi Cristo. 9Ej nin quil cyalu' kataj scyetz alchok jilwutz wunak tzone'j wuxtx'otx'. Na jun ntzi' Kataj at, i'tz yi Ryos yi at tzi'n tcya'j. 10Quil cyak'u' ama'l scyetz wunak tan cyalol scyeru' yi e'u' ajcaw, na jun ntzi' Kajcaw at, i'tz yi Cristo yi suki'nt tan Kataj. 11Yi e' yi na cyak' quib tetz chichakum yi e' mas, ya'stzun yi e' yi at mas chik'ej swutz Ryos. 12Tz'ak'lok chik'ej cyakil yi e' yi na cyocsaj quib juy, nin tz'elepon chik'ej yi e' yi na cyocsaj quib nim. 13“¡Lastum e'u' tx'olol xo'l ley Moisés, nin yi e'u' parisey! Chiwutz tuwu', chiplaj tuwu' yi na cyocsaj quibu' balaj. Quibe'u' tk'ab Ryos, nin na chitzanu' tan makle'n chiwutz yi e' mas yi na cyaj cho'c tk'ab. 14“¡Lastum e'u', na chiwutz tuwu', chiplaj tuwu' yi na cyocsaj quibu' balaj! Na na chimajlenu' chica'l yi e' xma'lca'n, nin tunin na chiben tcyen tuninu' tan nachle'n Kataj tan tewe'n yi quilu'. Tan tu yi ya'tz na chibanu', tz'ak'lok mas chicawsu'. 15“¡Lastum e'u', na chiwutz tuwu', chiplaj tuwu' yi na cyocsaj quibu' balaj! Na na chibenu' joylaj tan tocse'n chic'u'l wunak tan chixome'n te cyeru' chichusu'nu'. Poro mas tcunin na chitzanu' tan chipitle'n nin tul il. Na yi na chixom te chichusu'nu', mas na chiben tul il cya'nu'. 16“¡Lastum e'u', na e'u' q'uil chibe' wunak tane'n, poro jopij wutz cyajtza'klu'! Na na cyalu' yi qui'c til jun yaj yi qui na el cu'n te jilon yi ko ja xcon yi templo tetz stiwil yol i'. Poro ntin sjalok til yi kol xcon yi pwok yi colij le templo tetz stiwil yol. 17¡Chin yab nin cyajtza'klu'! Jopij wutz cyajtza'klu'. ¿Qui'c pe' mas k'ej yi templo swutz yi pwok yi colij tu' le templo? 18“Ej nin ncha'tz na cyal cyeru' yi qui'c til jun yaj yi qui na el cu'n te jilon yi ko na xcon yi patbil tx'ixwatz tetz stiwil yol i'. Poro at til ko quil tz'el cu'n te jilon yi ko ja xcon yi oy yi at tibaj yi patbil tx'ixwatza'tz tetz stiwil yol i'. 19E'u' yab. Jopij wutz cyajtza'klu'. ¿Qui pe' na el chitxumu' tetz yi ni'cu'n xanil yi patbil chitx'ixwatzu' tu yi oy yi na je' tibaj? 20Na ko na xcon yi altar tetz stiwil yol jun yaj, nk'e'tz ntin altar na xcon tetz stiwil, ma na cyakil tu oy yi at tibaj. 21Ncha'tz yi ko at jun yaj yi na oc yi templo tetz stiwil yol i', nk'e'tz ntin yi templo na xcon tetz stiwil, ma na ncha'tz Ryos, na cho'n najlij i' le templo. 22Ncha'tz yi ko at jun yaj yi na oc yi tcya'j tetz stiwil yi yol i', ni'cu'n chij najk oc Ryos tetz stiwil yi yol i', na cho'n c'olchij Ryos tcya'j. 23“¡Lastum e'u' tx'olol xo'l ley Moisés, nin yi e'u' parisey! Na chiwutz tuwu' chiplaj tuwu' yi na cyocsaj quibu' balaj. Na cyak'u' chidiesmu' te yi tal ne'ẍ cosech aniẍ, nin te yi alwenu' yi at scyuch'u', nin na cyak'u' chidiesmu' te mu'ẍ tal pumient yi na xcon tetz chic'o'csbilu', poro qui na chitzanu' tan banle'n tane'n yi e'chk ca'wl yi mas tajwe'n. Mas ba'n tcu'n yi nink cho'cu' tetz tz'aknak cu'n. Mas ba'n tcu'n yi nink tz'el nin chik'ajabu' te junt wunak. Ej nin mas ba'n tcu'n yi nink cho'cu' tan joyle'n puntil tan k'ukewe'n chic'u'lu' te Ryos. Ba'n na chibanu' yi na cyak'u' chidiesmu' te chicosechu', poro ncha'tz na taj banle'n tane'n yi e'chk ca'wl yi mas tajwe'n. 24Yi e' cyeru', e'u' q'uil chibe' wunak, poro jopij wutz cyajtza'klu'. Na chitxa'tzaju' quic'a'u' tan qui bene'n jun tal ni' us tc'u'l. Na ẍchiwutz cyeru' xan kol baj cya'nu', poro qui tz'icy' scyeru' yi na baj jun chin wutzile'n camey cya'nu'. 25“¡Lastum e'u' tx'olol xo'l ley Moisés, nin yi e'u' parisey! Chiwutz tuwu', chiplaj tuwu' yi na cyocsaj quibu' balaj. Na chixansaju' chilaku' tu e'chk chiplatuwu'. Chin tx'ajij cunin na cyuleju' solte'j, poro yi t'imbil yi at tc'u'l, alak' tu' tane'n, na xkantzaj nink na cyaju'. 26E'u' parisey, jopij wutz cyajtza'klu'. Ma kol quil cyenu' e'chk ajtza'kla'tz, chin xansa'n nin tzun sbne' chilaku'-tz swutz Ryos. 27“¡Lastum e'u'! Na yi e' cyeru' na cyocsaj quibu' balaj, poro ni'cu'n e'u' tu jun nichil alma'. Chin skoj nin tane'n yi solte'j, poro yi tc'u'l nojnak tan bakil alma' tu e'chk takle'n cachi'. 28Cha'stzun quitane'nu', na cyocsaj quibu' balaj ẍchiwutz wunak, poro yi cyajtza'klu' chin cachi' nin. 29“¡Lastum e'u'! Na na chibanu' ba'n te chinichil yi e' k'ajtzun elsanl stzi' Ryos. Ncha'tz na cho'cu' tan nuc'le'n quen yubil yi e'chk chinichil yi e' balaj wunak, yi quimnake' tentz. 30Nin na cyalu': ‘Yi ato'k ketz tul yi tiempa'tz yi cyoque'n yi e' kamam kate' tan chibiyle'n yi e' elsanl stzi' Ryos, yi o' ketz qui klo' nko'c tan chibiyle'n,’ che'chu'. 31Tan chiyolu' yi na chiyolu', na ẍchaj yi ni'cu'n cyajtza'klu' scyuch' e' biyolnaka'tz yi e' biyon yi e' elsanl stzi' Ryos sajle'n tunintz. 32Na ite'n nin ajtza'kla'tz cy'a'n cya'nu'. Ba'n nin chixom ninu'-tz te'j tan wi'tze'n. 33¡Na chin juntlen nin e'u'! Quil che'lu' liwr tk'ab yi jun chin wutzile'n q'uixc'uj yi banijt tetz cyeru'. 34“I bin jalu', ate' balaj inchakum, nin ate' balaj aj chusunl tan xtx'olche'n xo'l yi wetz inchusu'n. Ya'stzun e'a's yi nchiben inchakol ẍchixo'lu'. Poro chocoponu' tan chibuchle'n. At jujun yi ẍchiquimok cya'nu'. Ej nin at jujun yi jepon chipajolu' swutz pasyon. Chocoponu' tan chibuchle'n lakak sinagoga. Tunin chixomninu' tan makle'n chiwutz lakak e'chk tnum. Sjalok quilu' tan paj. 35Ncha'tz yi e'chk takle'n cachi' yi bnixnak cyak'un yi e' chimam chite'u', e'u' lchojon tetz. Na elnak chiẍch'el yi e' balaj wunak cya'n. E'u' lchojon cyakil yi il yi banake' cyen jetz yi quimle'nix Abel yi balaj nak jalen yi quime'n Zacarías, yi cy'ajl Berequías, yi jun yi cho'n quime'n cya'n xo'l yi templo tu yi patbil tx'ixwatz. 36Jun cu'n yol, chichoje'u' cyakil yi ila'tz, yi bajij sajle'nix tunintz, chichoje'u' yi e'u' yi ate'u' jalu'. 37“¡Lastum e'u' aj Jerusalén! Na chisajle'nix tuninu' tan chibiyle'n e' elsanl stzi' Ryos. Chisajle'nix tuninu' tan c'oxle'n c'ub scye'j yi e' ẍchakum Ryos yi e' ulak ẍchixo'lu'. ¡Jat lo' tir el walma' tan chimoxe'n tzaju', chi na ban jun ti q'uitx tan chimolche'n yi e' tal, tan cyoque'n jak' yi xicy'! Poro yi e' cyeru' qui na chic'ulu'. 38Quil ninu' yi ca'l Ryose'j, tz'inunin tu' tane'n, na qui'c Ryos at. Ten cyaj tilol i' yi ca'le'j. 39Ncha'tz in, qui't quilu' inwutz jalen yil tz'ul yi tiempil yil cyalu': ‘K'ajsbil tetz yi june'j, yi tzan cwe'n mule'n. Bixba'nt i' tan Ryos tan cawu'n,’ che'chu' sbne'.”

will be added

X\