MATEO 2:9

9Yi quibital yi yol yi rey, nintzun e' bentz. I cunin na chelu'ltz ju' ca'l yi bene'n quilol junt tir yi tx'uml yi nsken cyen quil jalen lilen tzi'n. Wi'nin chitzatzine'n yi quilolt junt tir. Cwe'n tzun bajxoktz ẍchiwutz tan ẍchajle'n scyetz na' atite't yi ni'. Yi topone'ntz kale atit yi ni', nintzun taque' cu'ntz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1550 Languages.

Learn More