MATEO 2:6

6‘Yi tnum Belén yi at cwent Judá, nk'e'tz yi qui'ck mas k'ej ẍchiwutzak yi e' mas tnum cwent Judá. Na cho'n stz'itz'ok jun ajcaw le ama'la'tz. Nin xconk i' tetz jun q'uil chibe' yi e' intanum yi e' aj Israel.’ Ya'stzun yi xtxolbil yi tz'iba'nt cyen tan jun scyeri e' elsanl stzi' Ryos tentz, —che'ch tzun.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1537 Languages.

Learn More