MATEO 2:2

2Nin e' octz tan jakle'n tkanil yi na' mitz'e't yi chireyil yi e' judiy. —¿Na' nmitz'e't yi chireyilu' yi e'u' judiy? Na te yi ato' lilen, ja kil jun tx'uml tcya'j yi ja ẍchaj sketz yi ja itz'ij yi chireyilu'. Cha'stzun te nkasaj tan kac'u'lal i', —che'ch e' nachola'tz bantz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More