MATEO 17

1Yi tele'n kak k'ej nintzun e' ben tcy'al Jesús yi Lu' tu Jacow, tu Wa'n yi titz'un Jacow. Cho'n tzun chije'n pone'ntz chichuc cuntu' wi'wtz. 2Te yi ate' wi'wtz, je' xtx'ixpul tib yubil Jesús ẍchiwutz. Wi'nin xtxekune'n wutz, chi tane'n k'ej. Ej nin yi be'ch tetz, chin skoj nin ban. 3Chije'n tzun jobtuj k'ajtzun Moisés tu k'ajtzun Elías ẍchiwutz, nin e' jilon tu Jesús. 4Bene'n tzun tlol Lu' tetz Jesús: —Ta', chumbalaj nin yi ato' tzone'j. Ko na taju' ba'n kaban ox scabte', jun teru' nin jun tetz Moisés nin jun tetz Elías, —stzun Lu' bantz. 5I cunin na tzan Lu' tan yolche'n yi yole'j, yi cwe'n mule'n noc sbak' scye'j. Chin litz'un nin yi sbak'a'tz, nin ben quibital jun yoltz: “Yi june'j, ya'stzun inCy'ajl, wi'nin ok'le'n wutz wa'n. Bitwok yi ca'wl i',” stzun yi juna'tz ban tzajtz. 6Yi quibital yi e' ẍchusbe'tz yi jun xtxolbila'tz, ninin e' opon jokpuj wuxtx'otx' tan paj xo'wl. 7Toque'n tzun ẍkansal tib Jesús scye'j, nin bentz tan chiyuque'n. —Txiclije'nwok, quil cxobwok. 8Ma yi bene'n quilol, cya'lt at, ntin Jesús. 9Yi chipakxe'n tzaj le cu'nak tzaj, nintzun oc Jesús tan talche'n scyetz: —I bin jalu', qui na waj yi nink tzitalwok yi xtxolbile'j tetz jun wunak, ma na jalen cu'n yil nitz'ij ẍchixo'l alma', yi in yi in Bajx Cy'ajol. 10Cyoque'n tzun yi e' ẍchusbe'tz tan jakle'n tetz: —¿Mbi tzuntz yi na cyal yi e' tx'olol xo'l ley Moisés yi bajx cunin at tulbil Elías? 11—Bintzi na tal yi ley Moisés yi at tulbil Elías bajx, tan nuc'le'n cyakil yi e'chk takle'n. 12Nin swale' nin tzitetz: Ja wi't ulak, poro quinin mme'l chitxum tetz. Ntin ja cho'c tan buchle'n. Ej nin ncha'tz in, yi in Bajx Cy'ajol, chocopon tan imbuchle'n, —stzun Jesús bantz scyetz. 13Kalena's tzun tele'n chitxum yi e' ẍchusbe'tz yi na tzan i' tan yolche'n Wa'n Bautist. 14Yi chicwe'n pone'n kale ate't yi e' wunak, nin opon jun yaj te Jesús, nin cu' mejloktz tan c'uche'n jun pawor tetz: 15—Ta', elk k'ajabu' te incy'ajl. Tu na saj tu colp yi wi' tan xya'ywi'il. Chin il nin na ban ta'n. At na ban cu'nt yi na ben tk'ak' nka xe a' tan paj. 16Ja wal scyetz yi e' ẍchusbe'tzu', poro quinin nchixcye' tan tulse'n yos tuch'. 17Bene'n tzun tlol Jesús scyetz yi e' wunak: —Lastum e'u'. Qui na cyocsaju'. Apart cyajtza'klu'. ¿Jat nin lo' tiemp tajwe'n tan wa'te'n ẍchixo'lu'? ¿Nicy'na't nin muc'be'n cyeru'? Quicy'aj tzaju' yi xicy tzinwutz, —chij Jesús scyetz. 18Toque'n tzun Jesús tan laje'n len yi espíritu cwent Bayba'n yi at twankil yi xicy. Yi tele'n ninin cunin ul yos tuch'. 19Itzun yi chicyaje'n cyen Jesús chichuc nintzun e' oc yi e' ẍchusbe'tz tan jakle'n tetz: —Ta', ¿mbitzuntz quinin nkaxcye' ketz tan laje'n len yi espírituja'tz? 20Bene'n tzun tlol Jesús scyetz: —I'tz tan paj yi qui'c mas k'uklij ic'u'l te Ryos. Jun cu'n yol swale' nin tzitetz, yi nink k'uke' mu'ẍ tal ni' ic'u'l te Ryos, ba'n tzun klo' tzitalnin te wutze'j: ‘Cawle'n tc'u'l yi ama'le'j, nin quilo'k tul junt luwar,’ nin ya'tz nin sbne'-tz. Na ko bintzinin k'uklij ic'u'l swe'j, qui'c jun takle'n yi qui'k xcye'wok tan banle'n. 21Poro yi jun jilwutz espíritu cwent Bayba'ne'j qui'c rmeril tan laje'n len, ntin kol cxo'cwok tan nachle'n Kataj nin tan muc'le'n we'j. 22Itzun bantz te yi na chixon lakak ama'l cwent Galilea, nintzun oc Jesús tan talche'n scyetz: —Yi in wetz yi in Bajx Cy'ajol ẍchinjatxlok ẍchik'ab yi e' wunak. 23Ẍchinquimok cya'n. Poro snitz'ok junt tir le toxi'n k'ej. Yi quibital yi e' ẍchusbe'tz yi xtxolbila'se'j, tak' bis scyetz. 24Itzun bantz yi cyopone'n Jesús scyuch' yi e' ẍchusbe'tz le tnum Capernaum, at tzun jun aj peyunl tetz yi cutxuj tetz yi ca'l Ryos nin opon te Lu', tan jakle'n yi xtxolbile'j tetz: —¿Na pe' tak' yi cyeru' chibajxomu' yi tetz cutxuj tetz ca'l Ryos? 25—Na, —stzun Lu' bantz. Poro yi tpone'n Lu' xe yi ca'l kale atit Jesús, bajx jilone'n tzaj Jesús tetz: —Simón, ¿mbi na awal atz ta'n? ¿Na' scyetz e' yi tajwe'n tan chichojol yi e'chk alcawal tu yi e'chk cutxuj? ¿Na pe' cyak' yi e' wi'tz ajcaw yi cyetz chicutxuj? Nin yi e' cyuch', ¿na pe' cyak' cyetz chicutxuj? ¿Nka ntin yi e' yi qui'c cyetz chik'ej? 26—Qui' ta', ntin na cyak' yi e' yi qui'c cyetz chik'ej, —stzun Lu'. —Bintzi, qui na cyak' chicutxuj. 27Poro tan qui kak'ol chi'ch c'u'lal scyetz, ba'n tcu'n cẍben tzi a' tan cayi'n. C'ox nin ansuel wi a'. Yil tx'amxij yi bajx cay awa'n, sjalok jun pwok le stzi'. Tzicu'n yi jun pwoka'tz tan ẍchojle'n yi wetz tu atz acutxuj. Ba'n tzun cẍben tan tak'le'n scyetz.

will be added

X\