MATEO 16

1Itzun ban, nintzun e' opon cobox parisey, nin cobox sadusey te Jesús. Yi cyajbil i'tz yi ẍe'nk ljal til. Cyoque'n tzuntz tan jakle'n tetz tan ẍchajol jun milawr tan ẍchajle'n yi ko bintzinin cho'n nin na saj yi porer i' tcya'j. 2Poro quinin ẍchaj jun milawr scyetz. Ntin tal scyetz: “Yi e' cyeru' ba'n na el chitxumu' te yi mbi eka'n tan yi e'chk techl yi na jal tcya'j. Na yi ko ẍeẍ yi xe cya'j yi na cu' k'ej, na cyalu': ‘Yi chumbalaj sbne' yi junt k'ej eklen.’ 3Ej nin ko ẍeẍ yi sbak' yi txant tan je'n mul k'ej, na cyalu': ‘Yi at tulbil abal.’ Bintzinin na el chitxumu' tetz e'chk techla'tz. Poro qui na el chitxumu' tetz yi mbi eka'n wa'n, nin yi mbi na bajij jalcu'n ẍchiwutzu'. Na cyocsaj quibu' balaj, poro chiwutz tuwu', chiplaj tuwu'. 4Chin juntlen nin e'u'. Ja cyaj cyen quilolu' Ryos. Ni'cu'n e'u' swutz Ryos chi jun jopol wutzaj. Poro ilenin na chitzanu' tan jakle'n jun milawr tetz. Quil chajlij jun milawr scyeru'. Ntina'tz jun ẍchajlok ẍchiwutzu', i'tz yi milawr yi bajij te Jonás,” stzun Jesús scyetz. E' cyaje'n cyen tzun tiloltz, nin icy'tz. 5Yi quicy'e'n pone'n yi e' ẍchusbe'tz jalaj cy'en a', quinin chinach tan lok'che'n nin chiwa'. 6Ej nin yi na tzan nin Jesús tan yol scyetz, ja tal: —Or tzitil yi chitx'amil yi e' parisey, scyuch' yi e' sadusey. 7Yi quibital yi e' ẍchusbe'tz, quinin el chitxum tetz, nintzun cyaltz squibil quib. —Yi xtxolbile'j yi na kubit nin, i'tz lo' yi qui nkanach tan ticy'le'n tzaj pam, —che'ch. 8Poro yi tele'n xtxum Jesús te cyajtza'kl, nintzun ben tlol scyetz. —¿Nxac na ital yi qui'c ketz kapam? ¿Qui pe' k'uklij ic'u'l swe'j? 9¿Qui pe' na pujx ita'n, nin qui pe' na ul tx'akx tic'u'l yi o' pam yi xcon wa'n tan chic'a'che'n o' mil wunak? ¿Qui pe' na ul tx'akx tic'u'l jatna' mo'tx pam sowrin? 10¿Qui pe' na ul tx'akx tic'u'l yi juk pam yi xcon wa'n tan chic'a'che'n yi cyaj mil wunak? ¿Qui pe' na ul tx'akx tic'u'l yi jatna' mo'tx pam yi sowrin? 11¿Mbi tzuntz yi quinin na pujx inyol ita'n? Yi wetz, qui na chintzan tan xtxumle'n chipam yi e' parisey scyuch' yi e' sadusey, ma na i xtx'amil cyajtza'kl. 12Kalena's tzun tele'n chitxum tetz yi qui na tzan Jesús tan xtxumle'n yi xtx'amil yi pam, ma na i chichusu'n yi e' parisey tu chichusu'n yi e' sadusey. 13Itzun bantz yi ate' tul yi luwar Cesarea, cwent Filipo, nintzun oc Jesús tan jakle'n scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Ma jalu', yi In wetz yi in Bajx Cy'ajol, ¿na' scyetz in ẍchiwutz wunak? 14—At bin e' yi na cyal yi ilu'a'tz yi k'ajtzun Wa'n Bautist yi ja itz'ij junt tir. Ej nin at e' yi na cyal yi i ilu'a'tz yi k'ajtzun Elías. Nin at na cyal yi ilu'a'tz yi k'ajtzun Jeremías, nka alchok scyetz jun scyeri e' elsanl stzi' Ryos yi quimnake', —che'ch. 15Bene'n tzun jakol junt tir scyetz: —Ma le iwutz itetz, ¿na' scyetz in? 16Saje'n tzun stza'wel Simón Lu': —Ta', i ilu'a'tz yi Cristo yi jun yi bixba'nt tan tule'n. I ilu'a'tz yi Cy'ajl kaRyosil yi itz' nin tetz, —stzun Lu' tetz. 17—Ba'n awetz Simón, cy'ajl Jonás, na nk'e'tz jun wunak nchajon yi xtxolbila'tz tzatz, ma na i yi Intaj yi at tcya'j. 18Ma jalu', yi in wetz swale' jun xtxolbil tzatz: I aẍa'tz aẍ Lu'. Nin jepon intxicbal weri incmon tibaj yi jun c'uba'tz, nin quil xcye' yi porer Bayba'n tan xite'n. 19Ncha'tz swak'e' yi lawe'il yi tcya'j tzatz. Ej nin alchok e'chk ajtza'kl yil cẍo'c tan makle'n tzone'j wuxtx'otx', nsken bixe' tan Ryos tcya'j. Ej nin ncha'tz alchok e'chk takle'n yil cẍo'c tan pujle'n tzone'j wuxtx'otx' nsken tak' Ryos ama'l tetz, —stzun Jesús bantz. 20Cawune'n tzun Jesús scyetz cyakil yi e' ẍchusbe'tz: —Cya'l tzitalwit yi intziblal yi i ina'tz yi Cristo. 21Yi tele'n chitxum tetz yi mbi eka'n ta'n, nintzun oc Jesús tan xtx'olche'n xo'l yi mbi sbajok te i'. Itzun taltz: —At imbembil Jerusalén. Yil nopon chocopon yi e' wi' banl wi' tetz tnum scyuch' yi e' wi'tz pale', nin yi e' tx'olol xo'l yi ley Moisés tan imbuchle'n. Chinquimok cya'n, poro snitz'ok le toxi'n k'ej, —chij Jesús ban scyetz yi e' ẍchusbe'tz. 22Tele'n tzun moxol Lu' Jesús joylaj len mu'ẍ, nin octz tan talche'n tetz tan qui talol yi jun xtxolbila'tz. —Qui'k ltak' Ryos jun xtxolbila'tz teru'. Qui'c rmeril yi nink bajij yi jun xtxolbila'tz te'ju' ta', —chij Lu' bantz tetz Jesús. 23Je'n tzun such'k'il tib Jesús, nintzun taltz tetz Lu': —Cawle'n swe'j Satanás, Na na cẍtzan tan inmakle'n. Na yi awajtza'kl nk'e'tz cho'n na saj te Ryos, ma na i'tz cyajtza'kl tu' wunak, —chij Jesús bantz tetz Lu'. 24Bene'n tzun tlol Jesús scyetz yi e' ẍchusbe'tz: —Alchok scyetz yi na taj xom tzaj swe'j, tajwe'n yi quil sban yi tetz tajbil; nin chin tajwe'n cunin yi list i' tan tk'ol tib tk'ab quimichil chi na c'ox tib jun yaj tan quime'n swutz pasyon. 25Poro cyakil yi e' yi mas na chipek' te yi ank'i'n tetz tzone'j wuxtx'otx', chitz'ake' cyera'tz yi quitz'ajbil tetz ben k'ej ben sak. Poro ko list atit jun yaj tan tilwe'n cyen yi ank'i'n tetz tzone'j wuxtx'otx', tan tu' yi na chintocsaj, scambaj yi stz'ajbil. 26Qui'c ltak' tetz jun yaj mpe nink cambaj cyakil yi e'chk takle'n yi at tzone'j wuxtx'otx' kol stz'ak yi stz'ajbil tan paj. Na qui'c jun takle'n ba'n tak' jun yaj tan jale'n stz'ajbil. 27Ej nin yi in wetz, yi in Bajx Cy'ajol, nu'l junt tir. Yil nu'l, cy'a'n k'ej Intaj wa'n, ej nin xomche' yi e' ángel swe'j. Kalena's tzun nu'l tan tak'le'n chicaws yi e' mal nak, nin tan tak'le'n jun oy scyetz yi e' balaj nak. Tu nin xom quen te yi mbi cu'n mbaj chibnol. 28Poro je junt xtxolbile'j: Jun cu'n yol at e' tzixo'lwok yi qui' chan lchiquim, jalen cu'n quil yil tz'ak'lij wetz ink'ej tan cawu'n, yi in yi in Bajx Cy'ajol.

will be added

X\