MATEO 11

1Yi wi't baje'n xtxolil yi e'chk yola'se'j scyetz yi coblaj ẍchusbe'tz, nintzun bentz tan chichusle'n wunak, nin tan txoli'n lakak e'chk tnum yi at cwent yi jun luwara'tz. 2Inti Wa'n Bautist, te yi at xetze', nintzun tbit yi mbi cu'n na tzan Jesús tan baje'n. E' bene'n tzun ẍchakol cob ẍchusbe'tz tan jakle'n puntil tetz Jesús: 3—¿I pe' ilu'a'tz yi Cristo yi at tulbil? Nka ¿txe'n nin ul te juna'tz? —che'ch tzun bantz. 4Bene'n tzun tlol Jesús scyetz: “Chibenku' tan talche'n tetz Wa'n cyakil yi e'chk takle'n yi ja quilu', nin yi ja quibitu' swe'j. 5Cyal quenu' tetz yi at e' moyi'ẍ yi ja jakxij chiwutz. Nin at co'x yi ba'nt chixon. Nin at e' t'oknak chiwankil tan tx'a'c yi ja ul len yos scyuch'. Nin at chcan chiwi' yi ja ul yos scyuch'. Nin at alma' yi ja chitz'ij junt tir. Nin yi e' meba', na chitzan tan tbite'n yi balaj stziblal yi ba'n chiclax ta'n. 6Ba'n cyeri e' yi qui na chicabej chic'u'l swe'j,” stzun Jesús scyetz. 7Yi nsken cha'j yi cob chakuma'tz, nintzun oc cyen Jesús tan xtxole'n yi balajil Wa'n. Je tzun yol i'-tze'j: “¿Mbi e' ẍcha'ku' tan xmaye'n le ama'l yi tz'inunin tu'? ¿Ja pe' ẍcha'ku' tan xmaye'n jun aj yi ploj, chi tane'n jun aj yi na yucan wi' tan cyek'ek'? 8Qui' lo'. ¿Mbi e' ẍcha'ku' te'j? ¿Ja pe' ẍcha'ku' tan xmaye'n jun yaj yi weko'n tib tan balaj be'ch tetz? Qui' lo', na yi jun jilwutz wunaka'tz cho'n najlche' cyera'tz lakak e'chk balaj ca'l kale najlche't yi e' rey. 9¿Mbi e' ẍcha'ku' tan xmaye'n? ¿Ja pe' ẍcha'ku' tan xmaye'n jun elsanl stzi' Ryos? Bintzi, i' jun elsanl stzi' Ryos, ej nin at mas k'ej i' swutz alchok elsanl stzi' Ryos, 10na yi jun Wa'na'tz, ya'stzun yi jun yi at tulbil chi tz'iba'nt cyen: ‘Bajx tzinchake' nin inchakum tzawutz, tan nicy'se'n cyajtza'kl e' wunak tan ac'ulche'n.’ 11Jun cu'n yol na walnin scyeru', cya'l jun yi atk mas k'ej swutz Wa'n Bautist sajle'n tunintz. Ntin cu'n e' yi na chiban puers tan cyoque'n tetz cyajlal yi e' yi ate' jak' ca'wl Ryos. Mpe qui tu'k k'usij e', poro at mas chik'ej swutz Wa'n Bautist. 12“I bin jalu', jetz yi xe'tle'nix Wa'n Bautist tan xtxole'n yi txant tan tule'n yi tiemp tan cawune'n Ryos, jat lo' wunak ja chiban puers tan cyoque'n tetz tajlal yi e' yil cho'c jak' ca'wl Ryos. Jat lo' e' ja cho'c il tan cyoque'n tetz tajlal yi e' yi ẍchitzatzink tk'ab Ryos. 13At tulbil yi jun tiempa'tz yil cawun Ryos, na yi ntaxk ul Wa'n Bautist, ocnake' cyakil yi elsanl stzi' Ryos tan xtxole'n yi at tulbil yi jun tiempa'tz. Nin ncha'tz, tz'iba'n cyen le ley Moisés. 14Ko na cyaju' cyocsaju' yi xtxolbil yi tz'iba'nt cyen cyak'un e' elsanl stzi' Ryos tentz yi at tulbilt Elías ba'n tzun cyocsaju' yi Wa'n ya'stzun yi jun Elíasa'tz. 15Ma jalu' ko ja quibitu' inyol chitxume' binu'-tz. 16“¿Ẍe'n wulej tan ẍchajle'n yi ẍe'n cu'n quitane'n yi e' wunak jalu'? Swale' nin scyeru' yi ẍe'n quitane'n. Ni'cu'n e' scyuch' cob bu'j nitxa' yi na chisakchij tc'a'yl. At jun bu'j yi na cyal scyetz junt bu'j: 17‘Yi ketz kajbil i'tz tan kasakche'n te jun quicyuj, cha'stzun te ja oc su' ka'n, poro quinin cxbixinwok ske'j. Ncha'tz ja kajoy junt puntil tan kasakche'n tzituch'. I'tz yi ja quim jun kuch' tane'n, poro quinin ncxsakchijwok skuch'. Ja kachunan poro quinin ncxpek'wok te jun saja'cha'tz. Quinin ncxchunanwok ske'j,’ che'ch nitxa' scyetz cyuch'. 18Ncha'tz nin ban yi tule'n Wa'n Bautist. Ja muc' we'j, nin qui baj mu'ẍ tal win ta'n, poro ja cyal wunak tetz yi yab i', qui'c tajtza'kl. 19Nin cha'tz nin bantz yi wule'n wetz, yi in yi in Bajx Cy'ajol. Ba'n chinwan nin ba'n nuc'a', poro ja cho'c wunak tan inyolche'n: ‘Wi'nin wan jun yaje'j, wi'nin na baj win ta'n. Ej nin cyamiw quib scyuch' e' ta'k aj peyunl cwent Roma. Ej nin na cyamiwi quib scyuch' yi e' mas juchul il,’ che'ch wunak swetz. Poro na lajluchax yi chin tz'aknak cu'n tajtza'kl Ryos tan yi e'chk takle'n balaj yi na bnix cyak'un yi e' tetz nitxajil,” stzun Jesús scyetz. 20Itzun bantz, nintzun oc Jesús tan chiyolche'n yi e' wunak yi najlche' tul cobox tnum kale bnixe't wi'nin e'chk milawr ta'n. Na yi e' wunaka'tz, quinin chitx'ixpuj cyetz cyajtza'kl. 21“Lastum e'u' aj Corazín. Lastum e'u' aj Betsaida. Na quinin cyocsaju' weri inyol, wech na ja quilu' yi e'chk milawr yi bnixnak wak'un ẍchixo'lu'. Yi cho'nk bnixe'n e'chk milawra'tz wa'n le tnum Tiro, nin le tnum Sidón kale najlche't awer nak, ja klo' wi't je' chitx'ixpul cyetz cyajtza'kl. Ja klo' wi't je' tza'j xo'l cyetz chiwi', nin ja klo' oc jun jilwutz be'ch cyetz cya'n yi na ẍchaj scyetz wunak yi na chibisun tan quil. 22Swale' nin scyeru', yil tz'ul yi k'ejlal tan pujle'n xtisya', tz'ak'lok mas cyeru' chicawsu' yi e'u' aj Corazín, ẍchiwutz yi e' aj Tiro. Nin tz'ak'lok mas cyeru' chicawsu' yi e'u' aj Betsaida ẍchiwutz yi e' aj Sidón. 23Ncha'tz e'u' aj Capernaum, le wutz cyeru' cyajtza'klu' at cyopombilu' tcya'j, poro quil choponu'. Ma na cho'n choponu' xetze' ẍchixo'l e' alma', na quinin chincyocsaju', wech na bnixnak wi'nin e'chk milawr wa'n ẍchixo'lu'. Yi cho'nk bnixe'n wa'n le tnum Sodoma, ja klo' chincyocsaj, nin qui't klo' nchisotz cyetz. 24Poro swale' nin scyeru', yil tz'ul yi k'ejlal tan pujle'n xtisya', pyor tcunin sbne' yi cyeru' chicawsu' swutz chicaws yi e' aj Sodoma.” 25Te yi tiempa'tz yi na tzan Jesús tan yolche'n yi e'chk takle'na'tz, ncha'tz tal i' tetz taj: “I bin jalu' Ta', yi ilu' yi na cawunu' tcya'j nin ncha'tz tzone'j wuxtx'otx', ntyoẍ teru' Ta' yi cho'n lajluchax yi tajbilu' ẍchiwutz yi e' yi qui chusijche'. Nin quinin lajluchax ẍchiwutz yi e' yi chusijche'. 26Ntyoẍ teru' Ta' tan yi xtxolbile'j, na ya'stzun tajbilu' yi txumijt ta'nu',” stzun Jesús tetz Ryos. 27Toque'n tzun i' tan yol scyetz wunak, nintzun taltz: “Intaj nchajon cyakil e'chk takle'n tzinwutz. Cya'l jun na el xtxum swetz, ntin yi Intaj. Nin cya'l jun na el xtxum tetz Intaj, ntin yi In, yi in wetz yi in Cy'ajol. Poro at e' yi na el chitxum tetz, i'tz yi e' yi at wajbil tan ẍchajle'n scyetz yi mbi eka'n tan Intaj. 28Ma jalu' bin, cyakil yi e'u' yi k'e'xnake'tu' jak' cyektzu', chisajku' tzinwutz, ẍchujeku' wa'n. 29Cho'ku' jak' inca'wl. Che' inchuse'u' chi na ban jun wacẍ tan ẍchusle'n yi tuch'. Na wi'nin impasens tan chichusle'nu'. Pe nin sk'il wulej chichusle'nu', nin sjalok tzatzin paz tetz cyalma'u'. 30Na yi weri inca'wl yi swale' scyeru' ni'cu'n tu jun yucu' yi sas, qui'c q'uixbel tan ticy'le'n nin. Chin sas nin.”

will be added

X\