MARCOS 1:44

44—I bin jalu' yaj, cya'l tzawal nint yi mbi mbajij tzawe'j, poro cun chaj awib swutz yi pale'. Nin ak'aj yi oy tetz yi alijt cyen tan Moisés yi tajwe'n tan itk'ol yi axwok itetz yi na icy' yi yabil lepra tzite'j. Slajluchaxk tzuntz ẍchiwutz wunak yi qui'ct yabil tzawe'j.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More