LUCAS 9:54

54Yi quibital Jacow tu Wa'n, yi e' ẍchusbe'tz Jesús, yi jun xtxolbila'tz bene'n tzun cyalol tetz Jesús: —Ta', ¿cu pe' tanu' yil kacawunin tan cwe'n tzaj k'ak' tcya'j tan chisotzaje'n, chi banak Elías tenẍchan? —stzun Jacow tu Wa'n.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More