LUCAS 9:12

12Ma yi txantok tan cwe'n k'ej, toque'n tzun chiẍkansal quib yi coblaj ẍchusbe'tz tan yol tetz: —Che' ẍchak ninu' yi e' wunak lakak aldey nin lakak yi e'chk ama'l yi at naka'j tan chijoyol chiposar tu chiwa', na yi ama'l kale ato't chin tz'inunin tu', —che'ch bantz tetz Jesús.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1555 Languages.

Learn More