LUCAS 17:6

6—Yi nink k'uke' cunin ic'u'l te yi porer Ryos siquierk mu'ẍ tal chi tane'n jun tal ni' bak'wutz muẍtans, ba'n tzun tzital nin tetz yi jun wi' tze'e'j: ‘Buk'e'n awib. Nin cun aw awib wi mar,’ nin ya'tz nin sbne'-tz, —chij Jesús scyetz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More