LUCAS 17:27

27Na yi e' wunaka'tz tenẍchan, na chiwan, na chuc'a', na chitzatzin tan xtxumle'n ok'be'n ib. Ej nin qui'c na chibislej, jalen cu'n yi toque'n Noé le barc. Ej nin quinin tz'icy' scyetz jalen yi xe'te'n yi abal. Sotze'n nin e' bantz chicyakil cu'n.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More