LUCAS 17:14

14Itzun yi bene'n tbital Jesús nintzun ben tlol scyetz: —Nak chichaje' quibu' ẍchiwutz e' pale' tan quilol yi qui'ct chiyabu', —chij Jesús scyetz. Itzun bantz yi chibene'n tan chajo'n ib, i cunin na chixon tbe' yi tule'n len yos scyuch'.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More