LUCAS 14

1Itzun bantz tc'u'l jun k'ej ujle'n, nin oc Jesús tan wa'a'n xe' ca'l jun wi' banl chiwi' e' parisey. At tzun cobox parisey e' ocopontz tan joyle'n ju' yi na'-k jal cu'nt til Jesús cya'n. 2Tilol tzun Jesús jun yaj xe ca'l yi benak tunin xub yi wankil tan mal. 3Toque'n tzun Jesús tan yol scyetz e' tx'olol xo'l yi ley Moisés, scyuch' yi cobox pariseya'tz: —¿Cu pe' cyanu', kol katz'acan le jun k'ej ujle'n? —stzun Jesús scyetz. 4Siquierk nin jun yol saj chitza'wel. Toque'n tzun macol Jesús yi yaj, ninin ul yos tuch'. Aje'n nin ban tetz yaj. 5—¿At pe' jun ẍchixo'lu' kol ben mulk'uj jun buru' nka jun wacẍ tul jun julil a' le jun k'ej ujle'n yi qui'k ben lajke'l tan je'se'n tzaj? —stzun Jesús scyetz. 6Siquierk nin, nink saj chitza'wel yi xtxolbile'j. 7Yi tilol Jesús yi ẍe'n cu'n quitane'n wunak tan joyle'n yi bajx chem nintzun octz tan talche'n nin jun elsawutzil scyetz. Itzun taltz: 8—Yi na chitxocliju' tan wa'a'n te jun quicyuj, quil chic'ole'u' tibaj yi bajx chem, na quicunin bantz ja txoclij jun yaj yi at mas k'ej ẍchiwutz cyeru'. 9Na yi ko nsken chic'ole'u' yil chu'l tzaj yi taw k'ej tu yi xtxocum, stale' i' scyeru': ‘Che'lku' tzone'j. Cyak' cyenu' chem tetz intxocume'j.’ Chitx'ixwok tzunu'-tz yil cho'cu' tan joyle'n yi cyeru' chichemu' wutz coc. 10Ma na yil chitxocliju', chic'oleku' tibaj yi wi'tzbil chem. Yil tz'ul tzaj yi txocol cyeru', quicunin batz stale' i': ‘Or cyeru' chic'oleku' tibaj yi balaj cheme'j.’ Sjalok tzun cyeru' chik'eju'-tz ẍchiwutz cyakil yi e' txocum yi c'olẍche'. 11Na cyakil yi e' yi na cyocsaj quib nim, tz'elepon chik'ej. Ej nin cyakil yi e' yi na cyocsaj quib tetz juy, sjalok chik'ej. 12Ncha'tz tal Jesús tetz yi taw ca'l yi txocon i' tan wa'a'n: —Yil txumxij jun wa'a'n tanu', quil che' ẍchaku' yi e' tamiwu'; quil che' ẍchaku' yi e' tajwutzu'; quil che' ẍchaku' yi e' xonlu'; quil che' ẍchaku' yi e' wisinu' yi wi'nin chimebi'l. Na quicunin batz chu'l tan xtxocle'nu' tan cyak'ol xel yi wa'a'n yi e' xtxocu' te'j. 13Poro yil xtxumu' jun wa'a'n, che' xtxoque'u' yi e' meba', nka yi e' po'tnak chiwankil, yi e' co'x, nin yi e' moyi'ẍ. 14Ko ya'tz sbanu', sjalok tzun mebi'lu'-tz, na qui'c ẍch'iwu' tan tule'n xel cya'n. Poro tzantzaj yil chitz'ij junt tir yi e' balaj, xelank yi toyu'. 15At tzun jun scyeri yi e' yi c'olẍche' wi mes, nin yi tbital i' yi yol Jesús, nintzun taltz: —Ba'n cyeri yi e' yi ẍchiwank te Ryos tzantzaj, —stzun i' scyetz wunak. 16Bene'n tzun tlol Jesús tetz: —At jun yaj cu' xtxumul jun chumbalaj wa'a'n. Nin el stziblal ta'n scyetzak wi'nin wunak. 17Yi bnixe'n yi waj, nintzun ben ẍchakol jun ẍchakum tan talche'n scyetz yi e' xtxocum yi nsken bnix. ‘Ba'n chibenu' na ja bnix kawa',’ chij. 18Yi quibital yi yol yi jun chakuma'tz, cya'l nin jun cujij. Na i saj stza'wel yi bajx: ‘Scuyu' impaj. Quinin chimben na at jalaj intx'otx' minlok'. Chin tajwe'n cunin chimben tan xmaye'n.’ 19“Ej nin at junt a'lon: ‘Scuyu' impaj. Quinin chimben na at jun lmuj inwacẍ minlok'. Chin tajwe'n cunin chimben tan chipile'n yi ko ba'n chak'uj.’ 20“Ej nin at junt a'lon: ‘Scuyu' impaj. Quinin chimben, na ana' na kume'.’ 21“Itzun yi pakxe'n yi chakum, talol tzun i' yi xtxolbila'tz tetz patrón. Nin yi tbital yi taw k'ej cyakil yi xtxolbil, wi'nin ẍchi'che'n c'u'l. Bene'nt tzun ẍchakol junt tir yi ẍchakumtz. ‘Quilo'k lajke'l lakak e'chk c'aybil, nin lakak e'chk be'. Txocwe' tzaj cyakil yi e' meba', scyuch' yi e' po'tnak chiwankil, yi e' co'x, scyuch' e' moyi'ẍ.’ 22Ma yi pakxe'nt yi chakum, nintzun taltz tetz taw k'ej: ‘Ta', ja xna'k te mantar yi ntalu' swetz, poro na wil yi at ama'l tetz mas.’ 23‘Quilo'k bin lakak e'chk nim be', nin lakak e'chk k'ab be'. Banaj puers tan chimoxe'n tzaj yi e' wunak tan cyule'n tzone'j, na na waj yil noj cu'n inca'l. 24Poro jun cu'n yol, quil wak' ama'l scyetz yi e' yi quinin nchicujij tan cyule'n,’ stzun taw k'ej bantz, —stzun Jesús. 25At jun tir xomche' jun c'oloj wunak te Jesús. Je'n tzun such'k'il tib ẍchiwutz yi e' wunaka'tz. Itzun tal scyetz: 26“Ko at jun yi na taj xom tzaj swe'j, quil wak' ama'l tetz ko nk'e'tz list i' tan cyaje'n cyen tilol yi taj xtxu'. Nin quil wak' ama'l tetz ko nk'e'tz list i' tan cyaje'n cyen tilol yi txkel scyuch' e' nitxajil. Ncha'tz quil wak' ama'l tetz ko nk'e'tz list i' tan cyaje'n cyen tilol yi e' titz'un scyuch' e' stzicy. Ej nin ncha'tz, quil wak' ama'l tetz ko nk'e'tz list i' tan cyaje'n cyen tilol yi ank'i'n tetz tzone'j wuxtx'otx' tu cyakil yi tetz mebi'l. Ko nk'e'tz list jun tan cyaje'n cyen cyakil, quil wak' ama'l tetz tan xome'n swe'j. 27Na qui'c rmeril tan toque'n jun yaj tetz inchusbe'tz ko nk'e'tz tk'o'nt tib tan quime'n tan paj yi xomij i' swe'j. 28Na ko at e' yi na cyaj chixom tzaj swe'j, chin tajwe'n cunin yil cho'c tan xtxumle'n yi kol chixcye' te'j, chi na ban jun yaj tan xtxumle'n jun ac'aj ca'l. Chin tajwe'n cunin yil tz'oc i' tan xtxumle'n yi e'chk gast, tan tele'n xtxum tetz kol xcye' tan xtxicbaje'n nka qui'. 29Na lastum ko ntin bnix yi xe' ta'n, nin quil xcye' tan jople'n wi'. Tz'elepon tzun xtx'ix i' yil cyal wunak: 30‘Lastum yi yaje'j. Ntin cu' xe'tzal yi ca'l, nin quinin me'l cu'ntz te'j,’ che'ch sbne' tetz. 31“Ej nin ncha'tz, ko at jun rey yi ntin lajuj ntzi' mil sanlar ate'-tz te'j, nin tz'ul junt contr yi cy'a'n che' junak mil ta'n, ¿qui pe' ltz'oc yi rey yi lajuje'n mil sanlar cy'a'n che' ta'n tan xtxumle'n pe xcyek nka qui'? 32Nin yil nachon te'j yi quil xcye', nchiben ẍchakol yi e' ẍchakum tan joyle'n puntil tan stzaje'n yi oyintzi'. 33Ncha'tz e' cyeru', ko na cyaju' chixom tzaju' swe'j, chin tajwe'n cunin yi list e'u' tan cyaje'n cyen quilolu' cyakil. 34“Na yi atz'um, chin tijle'n nin. Poro ko qui'ct pitz'pal, ¿ẍe'n ljal junt tir pitz'pal? 35Nin ko qui'ct pitz'pal, qui'c xac. Mpe nink xcon tetz awon, qui'c ltak'. Ba'n tcu'n tz'el c'oxij wi tz'is. Ma jalu' ko ja quibitu' inyol ba'n bin cho'ku' il tan xtxumle'n.

will be added

X\