LUCAS 13:32

32—Nak cyale'u' tetz yi jun tal prowa'tz: ‘Yi in wetz na chin tzan tan telse'n len e' espíritu cwent Bayba'n, nin tan chitz'aque'n yi e' yabi'ẍ. Ej nin ite'n nin tzimbne'a'tz ek ca'p. Ma oxen, ya'stzun lbnix yi wetz wak'un,’ che'chu' sban tetz.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1574 Languages.

Learn More